Recent Submissions

 • Stanovování mechanických vlastností lehkých kovů a jejich slitin a kompozitů pomocí protlačovacích zkoušek na miniaturních discích 

  Langer, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na určování mechanických charakteristik (meze kluzu, meze pevnosti a taţnosti) lehkých slitin metodou protlačovací zkoušky na miniaturních discích. Pro experimenty byly vybrány slitiny na bázi ...
 • Rekuperace energie u HPV 

  Bittner, Ivo
  Diplomová práce se zabývá komplexním studiem a návrhem rekuperační soustavy silničního vozidla poháněného lidskou silou. Obsahuje přehled různých typů rekuperačních prostředků, jejich vlastnosti, výhody, nevýhody a ...
 • Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině 

  Šponer, Jan
  Diplomová práce se zabývá modifikací stávající pozemní verze letounu EV-55 pro možnost přistání na vodní hladině. Snahou je najít takovou variantu, která nepovede k výrazným konstrukčním zásahům do draku letounu a bude ...
 • Analýza spoje křídlo-trup letounu L 410 NG z hlediska filozofie konstrukce s přípustným poškozením 

  Duchoň, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spoja krídlo-trup letúna L 410 NG z hľadiska požiadaviek na konštrukcie s prípustným poškodením. Práca obsahuje stanovenie distribúcie zaťaženia na jednotlivé závesy spoja krídlo-trup, ...
 • Příprava a charakterizace elektrických vlastností CVD grafenových monokrystalů 

  Hulva, Jan
  Chemická depozice grafenu z plynné fáze (CVD) je metoda schopná produkovat grafenové monovrstvy velkých velkých rozměrů. Část experimentální práce v rámci této diplomové práce je zaměřena na depozici a analýzu grafenových ...
 • Design digitálního klavíru 

  Sikora, Halina
  Tématem této diplomové práce je design digitálního klavíru. Tento stále více oblíbený hudební nástroj poskytuje možnosti, které nenabízí akustický klavír (možnost výstupu zvuku do sluchátek, využití samplových knihoven, ...
 • Design hasičského zásahového vozidla 

  Metlický, Martin
  Tématem této diplomové práce je design hasičského zásahového vozidla, konkrétně nosiče nástavby cisternové automobilové stříkačky (CAS), určeného primárně do terénu. Cílem designu je vytvoření funkčního návrhu dodržujícího ...
 • Syntéza posloupnosti digitálních obrazů s pohyblivým objektem 

  Čermák, Jan
  Práce se zabývá metodami syntézy posloupnosti digitálních obrazů s pohyblivým objektem. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy z Fourierovy analýzy a statistiky důležité k pochopení problematiky a následně jsou popsány ...
 • Aerodynamická analýza a optimalizace konfigurace letounu TL-4000 

  Trusík, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá aerodynamickou analýzou 3D konfigurace letounu TL – 4000 a provedením tvarových úprav za účelem zlepšení letových výkonů. Úpravy jsou zaměřeny na přechodové části mezi křídlem a trupem a mezi ...
 • NÁVRH KŘÍDLA PRO LETOUN KATEGORIE CS LSA 

  Madola, Ondrej
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný a technologický návrh krídla s výrazným znížením podielu manuálnej práce a počtu prípravkov pri zostavovaní dielov konštrukcie. Prvou časťou práce je objasnenie problematiky obrábania ...
 • Stabilita struktury austenitických ocelí během únavového zatěžování 

  Kudelka, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vybraných austenitických korozivzdorných ocelí, které byly únavově zatěžovány za normálních a snížených teplot. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. První část definuje ...
 • Posouzení tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje 

  Kuhejda, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá strukturální analýzou tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje. Téma je navrženo firmou Vítkovice Gearworks a.s. Cílem práce je stanovit velikosti sil v ozubení, ...
 • Aplikace řídkých reprezentací dat 

  Navrátilová, Barbora
  Cílem této práce je přiblížení problematiky řídké reprezentace dat a ukázka praktických aplikací v oblasti zpracování řídkého signálu. K řešení bylo použito metod z oblasti konvexní optimalizace. Byla řešena úloha odstranění ...
 • Numerické modelování šíření zvuku pomocí diferenčních metod 

  Prochazková, Zdeňka
  Cílem této práce je představit metodu konečných diferencí (FDM) upravenou pro použití v problematice modelování šíření zvuku a další postupy, které se společně s touto metodou používají. To jsou selektivní filtry a časová ...
 • Komprimované snímání v perfuzním zobrazování pomocí magnetické rezonance 

  Mangová, Marie
  Perfúzní zobrazování pomocí magnetické rezonance je lékařská diagnostická metoda, která se zdá být v dnešní době velmi slibnou. Tato práce se zabývá řídkými reprezentacemi, rekonstrukcí matic s nízkou hodností a komprimovaným ...
 • Diskrétně normované řády kvaternionových algeber 

  Horníček, Jan
  Tato práce shrnuje autorův výzkum v oblasti teorie kvaternionových algeber, jejich izomorfismů a maximálních řádů. Nový úhel pohledu na tuto problematiku je umožněn využitím pojmu diskrétní normy. Za hlavní výsledky práce ...
 • Návrh základní koncepce air - mobilu 

  Podhorský, Matěj
  Tématem diplomové práce je koncepční návrh air-mobilu, tedy létajícího automobilu. Je provedeno srovnání dosavadních koncepcí, technický popis navrhovaného řešení, hmotový rozbor, výpočet aerostatických podkladů, výpočet ...
 • Odlučování drobných prachových částic při spalování uhlí 

  Lančarič, Vít
  Práca je zameraná na podrobný popis tuhých znečisťujúcich častíc, ktoré sú produktom spaľovania. Predstavenie typov technológii pre záchyt tuhých znečisťujúcich častíc. Výpočet elektrostatického odlučovača na konkrétne ...
 • Návrh a realizace databáze informačního systému pro zpracování rizik obráběcích strojů 

  Švoma, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací databázové struktury informačního systému, který je primárně určen pro zpracování rizik obráběcích strojů. Diplomová práce obsahuje rešeršní část, která obsahuje ...
 • Simulační posouzení možností tlumení osy X těžkého obráběcího stroje 

  Štetina, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá simulační možnosti tlumení osy X těžkého obráběcího stroje. CAD model osy X poskytla společnost TOSHULIN, a.s. V práci je popsáno vytvoření sestavy osy X jako vázané mechanické tělesy s tuhými ...

View more