• Aplikace řídkých reprezentací dat 

  Navrátilová, Barbora
  Cílem této práce je přiblížení problematiky řídké reprezentace dat a ukázka praktických aplikací v oblasti zpracování řídkého signálu. K řešení bylo použito metod z oblasti konvexní optimalizace. Byla řešena úloha odstranění ...
 • Numerické modelování šíření zvuku pomocí diferenčních metod 

  Prochazková, Zdeňka
  Cílem této práce je představit metodu konečných diferencí (FDM) upravenou pro použití v problematice modelování šíření zvuku a další postupy, které se společně s touto metodou používají. To jsou selektivní filtry a časová ...
 • Skidová dopravníková technika 

  Fajkus, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním dopravníkové techniky ve svařovně v Kvasinách a koncepčním návrhem stohovacího zařízení pro skidy. Zpráva obsahuje přehled dopravníkové techniky používané ve Škoda Auto a.s., popis ...
 • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

  Hrbáč, Zbyněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezsenzorového řízení BLDC motoru pomocí Rozšířeného Kálmánova filtru. V první části je popsán proces implementace EKF pro odhad rychlosti a elektrického natočení rotoru. K určení ...
 • Výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu 

  Kukačka, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu průhybu a kritických otáček rotoru elektrických strojů. V práci jsou použity dvě metody výpočtu. První je metoda přenosových matic, se kterou je spojeno prostředí Matlab. ...
 • Návary proti opotřebení 

  Pagáč, Aleš
  Předmětem této diplomové práce bylo studium opotřebitelných návarů, včetně vhodných základních i přídavných materiálů a technologií navařování vhodných ke konkrétní aplikaci návaru tvrdokovu na lopatky mísiče slévárenského ...
 • Optimalizace technologie výroby plastového uzávěru tuby 

  Majerčíková, Erika
  Práca sa zaoberá optimalizáciou technológie výroby plastového uzáveru tuby vyrábaného vstrekovaním. Veľkosť výrobnej série je 5 000 000 kusov ročne a minimálna doba výroby je 5 rokov. V práci je spracovaná literárna štúdia ...
 • Osobní výtah pro obytné budovy 

  Moravec, Josef
  Diplomová práce se zabývá aplikací nových nosných orgánů pro osobní výtah zahrnující výpočet trakce. Dále posouzení pasivních odporů od vedení výtahu vlivem různé polohy zavěšení a vedení výtahu. Nakonec byla provedena ...
 • Porovnání navařování svazkem elektronů a plazmou 

  Rudyk, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá metodami navařování plazmou a svazkem elektronů. V teoretické části rozdělené na několik kapitol se zaměřuje na popis těchto metod navařování. V praktické části je popsán konkrétní experiment ...
 • Měření povrchových teplot ve strojírenství 

  Stránský, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou zjišťování povrchové teploty kontaktní a bezkontaktní metodou. Práce obsahuje soupis a formulace základních pojmů a termodynamických zákonů. Dále se práce zabývá popisem a srovnáním ...
 • Návrh konstrukce omílácího stroje 

  Matula, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibračního omílacího stroje pro omílání mosazných nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část popisující princip omílání a možnosti jeho využití, dále charakterizuje různé typy ...
 • Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA 

  Opluštil, Aleš
  Tato diplomová práce se zaobírá posouzením vhodnosti použití originálních pohonů na starším průmyslovém robotu KUKA KR 15/2 s novým řídicím systémem od společnosti KEBA. Z řídicí skříně KR C1 je původní řídicí systém odebrán ...
 • Vliv modifikace a očkování na strukturu a mechanické vlastnosti slitin hliníku 

  Janošťák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem očkování a modifikace na vnitřní strukturu a vlastnosti hliníkových slitin typu Al-Si. V experimentální části je zkoumán efekt očkování pomocí kombinace titanu a bóru, modifikace pomocí ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Klučka, Ivan
  Diplomová práce se zabývá tepelně-hydraulickým, pevnostním a konstrukčním návrhem výměníku tepla s plovoucí hlavou. Úvodní část práce je věnována problematice návrhu výměníku tepla. Následující část práce je zaměřena na ...
 • Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování 

  Slabyhoudek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá analýzou montážních linek a návrhem na zlepšení jednotlivých montážních procesů s cílem dosáhnout co nejnižšího počtu neshodných výrobků. Skládá se ze 4 částí – první část této práce se zabývá ...
 • Struktura a únavové vlastnosti vybrané titanové slitiny 

  Prudíková, Alena
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení únavových vlastností titanové slitiny Ti-Al3-V2,5, označované dle ASTM jako Grade 9. Pozornost byla zaměřena na únavové chování slitiny v oblasti vysokocyklové únavy. Pro ...
 • Návrh nového skladu náhradních dílů ve firmě OKD 

  Adamiec, Radek
  Úlohou této diplomové práce je navrhnout nový sklad náhradních dílů. V první části práce je popsaný teoretický rozbor zpracovávané problematiky. Dále následuje analýza současného skladového stavu v podniku a analýza ...
 • Hodnocení topného faktoru tepelných čerpadel 

  Kostka, Vladimír
  Diplomová práca sa zaoberá experimentálnymi postupmi hodnotenia výkonových parametrov, výkonových čísel tepelných čerpadiel COP, SCOP (z anglického „coefficient of perfomance“, „seasonal coefficient of perfomance“, česky ...
 • Návrh úprav biomasového kotle pro velmi vlhká paliva 

  Zbořil, Martin
  Cílem této diplomové práce je provést stechiometrický výpočet kotle a bilanci kotle pro běžné palivo s vlhkostí do 60%. Stanovit závislosti vlhkosti paliva na podmínky ve spalovací komoře a podmínky pro hoření. Experimentální ...
 • Návrh kogenerační jednotky s výkonem 200 kWe s dodávkou tepla pro sušárnu 

  Tuček, Jan
  V diplomové práci „Návrh kogenerační jednotky s výkonem 200 kWe s dodávkou tepla pro sušárnu“ jsou v první části popsány vlastnosti, sušení a následné spalování biomasy. Další část se zabývá popisem kombinované výroby ...