Now showing items 1-20 of 495

 • Parní kotel s přihříváním páry na spalování vysokopecního plynu 

  Šenovský, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přihříváním páry, na spalování vysokopecního plynu, do železáren. Složení paliva a základní parametry kotle byly k výpočtu dodány. Úvodní část práce se zabývá popisem ...
 • Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením 

  Koukal, Vojtěch
  Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem postupu výroby spojovacího čepu z oceli 11 320 5R technologií objemového tváření za studena. Na základě ...
 • Příprava nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků 

  Gregor, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků. Literární rešerše je zaměřena na rozbor charakteristik hliníku a jeho slitin. Pozornost je dále věnována ...
 • Expanzní turbina na zemní plyn 

  Měřinský, Ivo
  Tato diplomová práce nás seznamuje s charakteristikou zemního plynu a problémy při jeho dopravě. Dále se tato práce věnuje nejpoužívanějším termodynamickým cyklům, a to jak parním tak plynovým a jejich aplikací v energetickém ...
 • Testování a optimalizace iontového zdroje 

  Glajc, Petr
  V diplomové práci je detailně popsán proces testování iontového zdroje se sedlovým polem doplněný nejdůležitějšími výsledky experimentů. Mezi ně lze zařadit měření příčného profilu proudu iontového svazku a energiového ...
 • Aplikace APS systému pro plánování a rozvrhování výroby 

  Zápotočný, Václav
  Diplomová práce, vypracovaná na ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, si klade za cíl, vyhodnotit stávající výrobu svahových sekaček firmy Dvořák - svahové sekačky s.r.o., dále provést sběr dat pro získání úplných ...
 • Ventilace tlakové obálky reaktoru GFR 

  Koryčanský, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem ventilace tlakové obálky demonstrátoru GFR. V první části je stručná rešerše projektu GFR a přehled vlivů teplot na vnitřní struktury. V části následující části je spočtena bilance tepelných ...
 • Racionalizace technologie výroby forem 

  Kalous, Ondřej
  Diplomová práce na téma Racionalizace technologie výroby forem se skládá ze dvou částí. V první části je popsán proces vstřikování plastických materiálů a rozbor stávajícího stavu výroby vstřikovacích forem. Druhá část ...
 • Vliv podstatných parametrů na velikost radiální vůle a deformačně napěťové stavy v kuličkovém ložisku 

  Šperka, Václav
  Diplomová práce se zabývá výzkumem vlivu vybraných podstatných parametrů na deformačně napěťové stavy v jednořadém radiálním kuličkovém loţisku. Je kvantifikován vliv zatíţení, velikosti a řady loţiska, dále pak ověřen ...
 • Konstrukce zavěšení předního kola závodního vozidla 

  Fejfar, Marek
  Tato diplomové práce se zabývá konstrukcí těhlic a nábojů předních kol závodního vozu třídy Formula Student. Konkrétně pak vozů s označením Dragon 3 a Dragon 4 závodního týmu TU Brno Racing. V práci budou rozebrány výpočty ...
 • Stanovení účinnosti rekuperačního hydrostatického pohonu 

  Kobza, Michal
  V první části diplomové práce je stanoveno kritérium účinnosti jednotlivých pracovních režimů experimentálního stendu při rekuperaci energie a následně vyhodnoceny záznamy jednotlivých měření. Vypočítány jsou také úspory ...
 • Návrh spalovací komory 30 kW pro plynná paliva 

  Rychter, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem spalovací komory malého výkonu spalující plynné palivo, která bude sloužit jako zdroj spalin o požadovaných parametrech pro katalytickou experimentální jednotku. Z důvodu potřeby indukce ...
 • Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů 

  Rašovská, Hana
  Diplomová práce se zabývá určením vlivu konstrukce podvozku traktoru na jeho užitné vlastnosti. K hodnocení byly použity traktory John Deere řady 8 s kolovým a pásovým podvozkem, vybavené shodným motorem i převodovkou, s ...
 • Žárové zinkování ocelových konstrukcí 

  Pometlo, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá žárovým zinkováním ocelových konstrukcí a jejich ochranou před korozí. Popisuje vznik koroze oceli a korozi v rozdílných prostředích. Zabývá se odmašťováním a mořením povrchu před žárovým ...
 • Návrh variant racionalizace operace vkládání skel v montážní lince Škoda Auto 

  Wilhelm, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na varianty montáže čelního skla na montážní lince společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Cílem práce je popsat možné varianty montáže a z nich stanovit optimální variantu. V první části jsou ...
 • Návrh alternativních způsobů spojení víka a tělesa olejového modulu 

  Svoboda, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového a úpravou stávajícího spojení víka s tělesem olejového modulu u nákladních automobilů. Spojení musí odolat provozním vlivům olejových modulů nákladních automobilů. Mezi tyto ...
 • Optimalizace laserem vytvářených průvarových svarů u pozinkovaných plechů 

  Plíšek, Roman
  Diplomová práce popisuje experiment svařování pozinkovaných plechů pomocí vláknového laseru. Experiment je založen na zkoušení svarů přeplátovaných spojů s rozdílnou mezerou mezi oběma svařovanými díly. Teoretická část ...
 • Výpočty proudění v míchaném reaktoru s plovoucími částicemi 

  Földváry, István
  Cílem diplomové práce je sestavení a následná simulace CFD modelu míchaného reaktoru za přítomnosti plovoucích částic. V první části práce se souhrnně popisuje teorie míchání nutná ke zvládnutí definovaných cílů práce, ...
 • Vytvoření aplikace pro získání modálních parametrů při experimentální modální analýze 

  Ondra, Václav
  Cílem této práce je tvorba aplikace pro získání modálních parametrů z naměřených dat. Modální parametry (vlastní frekvence, tlumení a vlastní tvary) jsou používané v mnoha další analýzách a jejich přesné určení velmi ...
 • Simulační modelování vřeten obráběcích strojů 

  Burian, Radek
  Cílem mé práce bylo analyticky navrhnout vřeteno soustruhu a provést simulace, kterými ověříme, zda vřeteno bylo navrženo správně. Po výpočtech a vymodelování celé sestavy jsem začal provádět jednotlivé simulace v programu ...