Show simple item record

DEVELOPMENT OF AN ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR IN CAUSED BY ICT

dc.contributor.advisorNěmeček, Petrcs
dc.contributor.authorTichý, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:34Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:34Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationTICHÝ, O. Vývoj organizačního chování vlivem ICT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66481cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28025
dc.description.abstractTato disertační práce obsahuje výzkum vztahu českých organizací a českých zaměstnanců k moderním informačním a komunikačním technologiím (zkráceně ICT). Z pohledu organizací se výzkum zaměřil na konkrétní technologie, které byly v posledních letech implementovány, jak se osvědčily a jestli dokázaly nějakým způsobem ovlivnit jejich organizační strukturu. Z pohledu zaměstnanců se výzkum zajímal o dopad těchto technologií na jejich produktivitu práce. Z provedené rešerše zahraničních výzkumů totiž vyplynulo, že lidé v zemích jako je Čína či Spojené státy Americké trpí tzv. technostresem, což by se dalo popsat jako stres vyvolaný právě těmito technologiemi. A technostres má posléze negativní vliv právě na zmiňovanou produktivitu práce. Úvodní část textu obsahuje sekundární výzkum, který se věnuje dvěma základním tématům současného stavu poznání. První se týká popisu organizace. Je zde uvedeno, co to vůbec organizace je, včetně názorů na ni v průběhu let. Dále, co si představit pod pojmem organizační chování a jeho zasazení do fungování organizace. Následuje část, která vymezuje postavení jedince v rámci organizace. V další části text obsahuje popis jednotlivých organizačních struktur organizací. Druhé základní téma tohoto sekundárního výzkumu obsahuje popis ICT. Nejedná se ovšem o popis technického řešení technologií, nýbrž jde o popis jejich významu pro organizaci, včetně vztahu zaměstnanců (uživatelů) organizací k těmto technologiím. Druhá polovina této disertační práce obsahuje dva primární výzkumy, které navazují na předešlou teoretickou část. Mezi její cíle patří: (1) vytvoření modelu společnosti, který by zahrnoval i ICT, včetně jejich dopadů na společnost; (2) navržení metodiky stanovování přínosů ICT pro společnosti a stanovit je na základě výsledků z provedeného průzkumu; (3) vyzkoumání nejnovějších trendů v oblasti prosazování ICT v organizacích v sektoru ICT v České republice; (4) určení, zda jsou ovlivňovány současné organizační struktury společností v České republice díky ICT; (5) ověření, zda moderní prvky ICT mají na české zaměstnance natolik negativní vliv, že jim snižují produktivitu práce a (6) předložení doporučení v oblasti ICT pro ostatní společnosti v České republice. Výsledkem disertační práce je syntéza poznatků získaná na základě analytické části. Při sběru dat bylo využito jak induktivních, tak deduktivních metod a oba výzkumy přinesly následující závěry. Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s těmito technologiemi převážně netrpí technostresem, i přes to, že u nich byla slabá závislost technostresu na nižší produktivitě práce pomocí statistického testu prokázána. Výzkum zaměřený na organizace ukázal, že se větší české společnosti ze sektoru ICT při pořizování nových technologií zaměřují spíše na krátkodobější přínosy. Zkoumaná vazba mezi ICT a organizačními strukturami společností ovšem v této práci prokázána nebyla. Po vyhodnocení byl dále učiněn závěr, že oslovené společnosti nejčastěji pořizovaly pro ně speciálně vyvinutý software, což se dá považovat za trend v tomto sektoru ve vývoji ICT v organizacích.cs
dc.description.abstractThe thesis covers a research into the relationship between the Czech organizations and employees and modern information and communication technologies (abbreviated as ICT). From the perspective of organizations, the research focuses on the specific technologies that have been implemented in recent years. How have the technologies been proved and whether they managed to influence an organizational structure of companies. The research is also interested in the impact of these technologies on employees, especially on their productivity. The research, carried out between foreign articles, showed that in countries such as China or USA people suffered from a technostress. The technostess could be described as a stress induced by these technologies. Then, the technostress has a negative impact to the mentioned labor productivity. The introductory part of the text contains secondary research, which focuses on two basic topics. The first part concerns the description of an organization. It indicates what that organization is, and yet the historical opinions on the organizations are also described here. Furthermore, there is described the term like an organizational behavior and its integration into the functioning of the organization. Followed by a section, which defines the position of the individual within the organization. The next section contains a description of the organizational structures. The second basic topic within the secondary research describes ICT. But there is not described a technical specification, there is a description of their importance to the organization, including the relationship of employees of organizations to these technologies. The second half of this dissertation thesis contains two primary researches that are built on the previous theoretical part. Its objectives are: 1) the creation of a model which would includes ICT and also shows the ICT’s impact on a company; 2) to develop a methodology for determining the benefits of ICT to the company and to set them on the basis of the results of the research carried out in this thesis; 3) to identify the latest trends in the implementation of ICT in organizations in the ICT sector in the Czech Republic; 4) to determine whether the current organizational structures of the examined companies are affected by ICT; 5) to ascertain whether the modern ICT affect Czech employees in a negative way, so that caused their lower productivity; and 6) make some recommendations regarding the implementation of ICT for other companies in the Czech Republic. The result of the thesis is the synthesis of knowledge acquired on the basis of the analytical part. During the data collection the inductive and deductive methods were used and the both studies yielded the following conclusions. The employees who use these technologies, do not mostly suffer from the technostress, despite the fact that there was proved a weak dependence between the technostress and a lower labor productivity by the statistical test. The research into the organization also showed that larger Czech companies from the ICT sector tend to focus on the short-term benefits within acquisition of the new ICT. The examined link between the ICT and organizational structures of companies was not demonstrated. The further evaluation showed that the companies mostly acquired software, which was specially developed for them. Finally, it can be considered as a trend in the acquisition of the new ICT to the Czech organizations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectorganizační chovánícs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjecttechnostrescs
dc.subjectICTcs
dc.subjectorganizational behavioren
dc.subjectorganizational structureen
dc.subjecttechnostressen
dc.subjectICTen
dc.titleVývoj organizačního chování vlivem ICTcs
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF AN ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR IN CAUSED BY ICTen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-05-20cs
dcterms.modified2013-05-21-08:52:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podniku - dob.cs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid66481en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:28:35en
sync.item.modts2020.03.30 22:30:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHynek, Josefcs
dc.contributor.refereeMikoláš, Zdeněkcs
dc.contributor.refereePůža, Bedřichcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA (člen) prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record