• Vývojová deska s ARM Cortex M4 

  Volek, Lukáš
  V práci jsem se převážně zaměřil na návrh univerzálního systému pro testování nejen mikrokontroléru STM32F407/417 od firmy STMicroelectronics, ale následně i různých senzorů a komunikačních sběrnic. Výsledkem tak je hlavní ...
 • Metody zajištění IP PBX proti útokům 

  Hynek, Luboš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ochrany nejpoužívanějších svobodných softwarových ústředen Asterisk, FreeSWITCH a YATE. V praxi bylo ověřeno chování ústředen při útocích a navrhnuta ochrana proti nim na jedné ...
 • Docházkový systém s WWW serverem 

  Tříska, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací terminálu pro docházkový systém. Úvod stručně prezentuje několik řešení, která jsou v současnosti dostupná na trhu. Hlavní část práce se pak dělí na dva celky, z nichž první ...
 • Simulace a měření služeb Triple Play v sítích FTTx 

  Horváth, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s měřicími metodami pasivních optických sítí a vytvoření simulačního modelu, který odpovídá měřené sítí a porovnání jednotlivých výsledků. První kapitola se zabývá Tripley Play službami, ...
 • Metody akvizice pro DCE-MRI 

  Kudlička, Petr
  V této diplomové práci popisuji základy měření magnetickou resonancí. Zamě-řuji se především na metody DCE-MRI s T1 váhováním o¬brazu. Zmiňuji základní kon-trastní látky užívané v MRI zobrazování. Popisuji vybrané pulsní ...
 • Aktivní reproduktor s digitálním vstupem zvukového signálu a s přídavnými funkcemi 

  Nedoma, Jakub
  Cílem diplomové práce bylo praktické navržení aktivních reproduktorů. Projekt obsahuje konečné řešení navržených reproduktorů, které mají digitální vstup multikanálového zvukového signálu s obousměrnou datovou komunikací. ...
 • Návrh rychlé měřící karty s využitím programovatelných hradlových polí 

  Badin, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem prototypu měřicí karty pro zpracování dat ze sondy NQR. Celkovým cílem práce je vytvořit funkční prototyp měřicí karty. Pozornost je věnována vhodnému návrhu DPS z hlediska EMC a ...
 • Geografické informační systémy 

  Bílek, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje problematice geografických informačních systémů, analýze ko- merčních i volně šiřitelných softwarových nástrojů pro GIS, analýzou vektorové a rastrové reprezentace geografických dat, jakožto ...
 • Využití řídicího systému Foxtrot jako Building Management System 

  Hubálek, Michal
  Diplomová práce je zaměřená na téma inteligentní elektroinstalace zejména pro domovní řízení. Zabývá se problematikou moderního systému Foxtrot od společnosti TECO a.s. V úvodu se práce věnuje teorii inteligentních domů a ...
 • Kogenerační jednotky pro RD – hodnocení a simulace 

  Martynek, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou kogeneračních jednotek malého výkonu používaných pro účely vytápění jednotlivých budov a krytí potřeby tepla menších průmyslových podniků. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny především na ...
 • Možnosti přenosu signalizace SS7 přes IP síť s využitím ústředny YATE 

  Al-Anqari, Mhannad
  Diplomová Práce se věnuje problematikou signalizačního systému číslo 7 (SS7), a to zejména přenosem signalizace SS7 přes sítě na bázi IP protokolu. K ověření možností přenosu byla vytvořena konvergovaná síť s využitím Open ...
 • Matematický popis VRB baterie 

  Korniak, Daniel
  Tato práce se v úvodu věnuje představení jednotlivých technologií pro skladování elektrické energie, jejich stručnému popisu a vystihnutí hlavních výhod a nevýhod. Po této kapitole následuje porovnání jednotlivých technologií ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených klimatickým podmínkám 

  Chleboun, Jiří
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Jsou zde popsány druhy a následky degradačních činitelů působících na ...
 • Implementace rekonstrukčních metod pro čtení čárového kódu 

  Kadlčík, Libor
  Informace je v čárovém kódu uložena jako posloupnost různě širokých proužků a mezer, a tak lze čárový kód považovat za dvouúrovňový (obdélníkový) signál. V případě tzv. magnetických čárových kódů jsou proužky tvořeny ...
 • Datová síť pro smart grid v energetice 

  Durkoš, Michal
  Elektrické siete, ako ich poznáme, sú bez výraznejšej zmeny dlhé roky. S nárastom obyvateľstva rastie aj dopyt po elektrickej energie, čo vyúsťuje do vyššej potreby jej tvorby. Väčší ohľad sa berie aj na ekológiu a využitie ...
 • Návrh a testování stochastické navigace v TRASI 

  Erben, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem a implementací algoritmů hledání trasy v dopravním simulátoru TRASI. Tyto algoritmy jsou schopny naplánovat trasu vozidla sestávající ze seznamu křižovatek, kterými musí vozidlo projet. Dále se práce ...
 • Centrální řidicí systém inteligentního domu 

  Novotný, Jan
  Práce pojednává o řízení inteligentního domu. Dělí se na tři části. První část pojednává o obecné teorii inteligentních domů. Druhá část popisuje teoretický rozbor problému. Poslední část se zabývá samotnou realizací.
 • Konvenční a adaptivní metody nastavení parametrů regulátoru pro řízení letové výšky letadla s pohyblivou pozicí těžiště v prostředí MATLAB - Simulink 

  Náglová, Katarína
  Diplomová práca je zameraná na riadenie výšky letu lietadla v prípade zmeny polohy ťažiska počas letu. V teoretickej časti sú popísané základy aerodynamiky, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie správania sa lietadla a možností ...
 • Záznamová jednotka do UL letadla 

  Marek, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem zapisovače letových dat pro UL letadla. V teoretické části jsou popsány základní principy měření jednotlivých veličin ve vztahu k provozu letadla, např. výšky, rychlosti. V samostatné ...
 • Cyklovací režimy olověných akumulátorů 

  Mičák, Tomáš
  Hlavním cílem diplomové práce zkoumat problematikou olověného akumulátorů a jejích cyklovácími režimy v různém nastavení. Teoretické část popisuje historii, typy bezúdržbových akumulátorů, degradační mechanismy a jejích ...