Now showing items 1-20 of 428

 • Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí 

  Sukup, Luboš
  Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na ...
 • Použití mobilního robotu v inteligentním domě 

  Kuparowitz, Tomáš
  Zadáním této práce je prozkoumat trh a vybrat vhodný autonomní robot pro spolupráci s inteligentním domem. Součástí práce je rešerše schopností inteligentních domů v oblasti senzorických systému, možnosti zpracování získaných ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Příprava a charakterizace elektrodových materiálů z elementární síry pro Li-ion akumulátory 

  Jankulár, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizaci elektrodových materiálů z elementární síry pro Li-ion baterie. Teoretická část práce je věnována charakteristice Li-ion baterií, elektrochemickým reakcím, procesu ...
 • Testování vlastností pájek v ochranné atmosféře 

  Vala, Radek
  Projekt řeší návrh a celkovou konstrukci zařízení nazývané exsikátor pro pájení v ochranné atmosféře. Pro zařízení bylo navrhnuto a vyrobeno chlazení a topný element. Pro pájení byly nadefinovány pájecí profily pro bezolovnaté ...
 • Optické vlastnosti organických polovodičů 

  Kočer, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optickými vlastnostmi organických polovodičů a metodou měření absorpční hrany. Práce je zaměřena na absorpci světelných paprsků organickými polovodiči. Práce se dále zabývá návrhem ...
 • Firmware pro robotické vozítko 

  Otava, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na vytvoření firmware pro robotické vozítko, založené na architektuře ARM Cortex-M3, který využívá operační systém reálného času. Úvodní část obsahuje informace o dostupných operačních systémech ...
 • Optická detekce elektrogramů 

  Hanák, Pavel
  Cílem práce bylo seznámit se s problematikou měření elektrogramů s využitím napěťově citlivých barviv. Dále bylo cílem prostudovat problematiku optických senzorů vhodných pro detekci signálu a s tím spojené rušení. Hlavním ...
 • Řídící jednotka pro aeroponický pěstební systém 

  Vrabec, Miroslav
  Práce popisuje historii pěstování rostlin bez půdního substrátu, tedy hydroponii a její následný vývoj v aeroponii. Práce nastiňuje návrh celého aeroponického pěstebního systému včetně řídící jednotky, u které je kladen ...
 • Elektroforetické a imunofluorescenční metody ve studiu rostlinných buněčných kultur 

  Klimešová, Marie
  Působením různorodých stresových faktorů prostředí vznikají v organismech reaktivní formy kyslíku a dusíku, které mají negativní dopad na daný organismus. Rostliny si proto vybudovaly efektivní antioxidační systém, který ...
 • Analýza dat ze sekvenování příští generace ke studiu aktivity transposonů v nádorových buňkách 

  Hrazdilová, Ivana
  Teoretická část diplomové práce poskytuje stručnou charakteristiku lidských mobilních genetických elementů (transposonů), které tvoří přibližně 50% lidského genomu a jsou schopny “skákat” z místa na místo. Jsou zde popsány ...
 • Echokardiografický interaktivní atlas základních kardiovaskulárních nemocí 

  Hrušková, Jana
  Diplomová práce „Echokardiografický interaktivní atlas základních kardiovaskulárních nemocí“, se zabývá odvětvím biomedicínského inženýrství, jehož úkolem je echokardiografické vyšetření a zpracování ultrazvukového obrazu. ...
 • Spektrofotometrie přírodních látek – sekundárních metabolitů rostlin 

  Hořavová, Lenka
  Rostliny jsou významným zdrojem sekundárních metabolitů jako látek, které mají příznivý biologický vliv na zdravotní stav člověka a mají v současné moderní medicíně nezastupitelné místo. Mohou působit jak v prevenci, tak ...
 • Korekce pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech 

  Jakubíček, Roman
  Tato práce se zabývá pružnou registrací obrazů pro korekci pohybů v 4D hrudních dynamických kontrastních CT datech. Disparitní analýzou založenou na přizpůsobené filtraci je inicializováno deformační pole určující lokální ...
 • Měření difúsního koeficientu membrán dialyzačních filtrů 

  Kašák, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením difusního koeficientu dialyzační membrány. V první části se zabývá možnostmi modelování membrán. Jsou zde popsány základní modely, jež nám umožňují za pomoci matematického aparátu stanovit ...
 • Predikce aktivních míst v proteinech 

  Kašpárek, Jan
  Znalost aktivních míst proteinů a schopnost určit jejich polohu pouze z informace o primární struktuře daného proteinu je dlouhodobým cílem snažení mnoha vědců po celém světě. Tato práce osvětluje význam aktivních míst ...
 • Zpracování signálů z moderních mikroskopů pro lokální charakterizaci materiálů 

  Kaspar, Pavel
  Zpracování signálů z moderních mikroskopů pro lokální charakterizaci materiálů Pro pokrok vyhodnocování obrazů sejmutých mikroskopy je zpracování obrazů stále důležitější. Tato práce se zabývá detekcí a odstraněním artefaktů ...
 • Vývojová deska s ARM Cortex M4 

  Volek, Lukáš
  V práci jsem se převážně zaměřil na návrh univerzálního systému pro testování nejen mikrokontroléru STM32F407/417 od firmy STMicroelectronics, ale následně i různých senzorů a komunikačních sběrnic. Výsledkem tak je hlavní ...
 • Dohledový systém pro Internet Protocol Multimedia Subsystem 

  Švec, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem IMS (IP Multimedia Subsystem) subsystému z po- hledu IMS core prvků (popis funkčnosti, různé implementace, signalizace atd.) Jsou zde stručně popsány dva hlavní komunikační protokoly SIP ...
 • QoS model pro mobilní ad hoc síť 

  Mašek, Pavel
  Diplomová práce "QoS model pro mobilní ad hoc síť" se zabývá problematikou zajištění kvality služeb v MANET (Mobile ad hoc) sítích. V této diplomové práci je proveden popis MANET sítí a teoretický rozbor směrovacích protokolů ...