Now showing items 1-20 of 427

 • Mobilní robot řízený KINECTem 

  Málek, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem mobilního robota, který je řízen pohybovým zařízením MS Kinect. Pohyb robota je řízen hloubkovými daty, které jsou zpracovány vhodným ARM procesorem. Dále je v práci navržen modul pro sériovou ...
 • Projektování datových rozvodů inteligentních sítí 

  Stojaspal, Martin
  Diplomová práce na téma Projektování datových rozvodů inteligentních sítí je zaměřena na návrh sběrnicového systému KNX. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika technologie KNX. Dále je v práci obsaženo, co ...
 • Řízení a vizualizace provozních veličin fytotronových komor 

  Baudyš, Adam
  V této práci došlo k nastínění principů a způsobů regulace fyzikálních veličin za cílem co nejefektivnějšího pěstování rostlin. Na základě zjištěných faktů byl zvolen a naprogramován způsob ovládání fytotronové komory v ...
 • Analýza teplotních dějů uvnitř článku olověného akumulátoru v režimu kyslíkového cyklu 

  Vondrák, Michal
  Cílem práce je analýza tepelných dějů v olověných akumulátorech s kyslíkovým cyklem. Vysvětlena je konstrukce a princip činnosti běžného olověného akumulátoru a olověného akumulátoru s kyslíkovým cyklem. Obecně popsány ...
 • Modul kombinované globální satelitní navigace 

  Jurajda, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti GPS/GLONASS přijímačů. Text je rozdělen do pěti hlavních částí. První část popisuje technologii globální satelitní navigace. Druhá část se zabývá použitými ...
 • Optimální odhad stavu modelu navigačního systému 

  Papež, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá vyšetřováním možnosti použití aritmetiky pracující v pevné řadové čárce u inerciálních navigačních systémů, které využívají navigační rovnice vyjádřené v lokální navigační soustavě. Dva typy ...
 • Analyzátor UHF RFID komunikace založený na SDR 

  Vychodil, Josef
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro zachycení a analýzu komunikace RFID v pásmu UHF ve standardu EPC Class-1 Generation-2. Jsou popsány základní vlastnosti systému RFID, principy platformy SDR a představen grafický ...
 • Simulátory solárního záření pro testování solárních článků 

  Palla, Martin
  První část práce se zabývá úvodem do problematiky a představením základních pojmů plynoucích ze zadání. Tyto pojmy jsou představeny a detailně popsány. Na tuto část navazuje kapitola s možnostmi využití sluneční energie. ...
 • Měření spotřeby elektrické energie vzdálených zařízení 

  Michalík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na digitální měření spotřeby elektrické energie a následný přenos naměřených výsledků vzdálenému k monitorovacímu centru po počítačové síti. Celá aplikace je navržena pro monitorování aktivních ...
 • Nabíječka olověných akumulátorů 

  Jeleček, Ondřej
  Tato diplomová práce je tematicky zaměřená na návrh nabíječky olověných akumulátorů. V prvních kapitolách práce pojednává o problematice nabíjení a jejich principech. Dále jsou v práci popsány základní typy olověných ...
 • Modely systému LTE 

  Navrátil, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na část nastávající mobilní sítě LTE. Konktrétně rozebírá fyzickou vrstvu LTE, která je zde rozdělena na 4 základní části: Fyzické kanály a modulace, Multiplexování a kanálová modulace, Procedury ...
 • Modelování inerciálních snímačů 

  Trličík, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá měřením a modelováním MEMS inerciálních snímačů. V této práci jsou uvedeny základní principy inerciálních snímačů spolu s jejich nejčastěji se vyskytujícími chybami. Dále je proveden průzkum ...
 • Zpracování stereo snímků na grafické kartě 

  Polák, Jaromir
  Diplomová práce se zabývá 3D rekonstrukcí za použití stereo kamery. Tato práce má ukázat využitelnost GPU akcelerace při náročných aplikacích.
 • Posouzení možností regulace napětí v distribučních sítích nn 

  Bolgár, Robert
  Táto práca sa zaoberá možnými spôsobmi regulácie napätia. Teoretická časť obsahuje rešerš publikovaných metód a dostupných regulátorov napätia. Získané teoretické poznatky sa aplikovali pri tvorbe matematických modelov ...
 • Nástroje pro měření kvality videosekvencí bez reference 

  Zach, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá objektivními metrikami pro hodnocení kvality videa bez reference. Jsou zde krátce popsány všeobecné základy hodnocení kvality videosekvencí, dále jsou uvedeny základní předpoklady objektivních ...
 • Virtuální měřicí systém pro nestandardní bezodrazové komory 

  Váško, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá vybranou částí v oblasti elektromagnetické kompatibility. V práci je teoreticky rozebráno, jak dochází k elektromagnetickému rušení a jak se toto rušení může šířit volným prostředím. Pro změření ...
 • Tréningový systém pro sportovní lezce 

  Polach, Pavel
  Účelem této diplomové práce byl návrh a realizace měřícího systému, který by byl schopen měřit zatížení na jednotlivých stupech lezecké stěny a tyto naměřené hodnoty využít k tréninku sportovního lezce. V práci jsou rozebrány ...
 • Analýza nadzvukového proudění plynu v diferenciálně čerpané komoře elektronového mikroskopu 

  Matloch, Roman
  V práci bude nejprve stručně popsána problematika elektronové mikroskopie a fyzikální model proudění tekutiny. Následně předložená diplomová práce se bude zabývat analýzou a vyhodnocením vlivu nadzvukového proudění na tlak ...
 • Bikónická dipólová anténa s kruhovou polarizací 

  Urbaník, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými poznatky a návrhem bikónické antény pracující v kmitočtovém rozsahu 4 až 8 GHz. V rámci práce jsou také popsány způsoby impedančního přizpůsobení a vybrané typy polarizátorů ...
 • Rozměřování experimentálních záznamů EKG 

  Hejč, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro detekci komplexu QRS a nalezení hranic jednotlivých vln v cyklu EKG. Součástí práce je teoretický rozbor elektrofyziologie srdce a metod běžně užívaných pro detekci i rozměření ...