Recent Submissions

 • Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání 

  Reitoral, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozvoje malého podniku, kde hlavním předmětem podnikání jsou služby v oblasti jazykového vzdělávání určených jak pro jednotlivce, tak i firmy. Teoretická část je zaměřena zejména na ...
 • Návrh internetových stránek 

  Erle, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou internetových stránek firmy Malokapacitní jatka Machač, s.r.o. pomocí jazyka HTML a kaskádového stylu CSS za účelem zvýšení poptávky po firmě. Práce obsahuje teoretické ...
 • Zálohování dat firmy 

  Kugler, Petr
  Tato bakalářská práce seznamuje s procesem zálohování dat, vysvětluje pojem datová úložiště a dále se zabývá analýzou a návrhem zlepšení zálohování dat ve firmě Xella CZ, s.r.o.
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy Ligurský 

  Ligurský, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů podniku prostřednictvím časových řad. Teoretická část práce popisuje definice a použité metody. Praktická část se zabývá aplikací metod a rozboru výsledků analýzy. ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Řihák, Adam
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku, identifikovat slabé stránky v této oblasti a na základě provedené analýzy navrhnout opatření, vedoucích ke zlepšení finančního zdraví podniku. Tato ...
 • Finanční analýza sportovního klubu - Zbrojovka Brno 

  Fila, Vít
  Bakalářská práce „Finanční analýza sportovního klubu – Zbrojovka Brno“ je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou zobrazena teoretická východiska pro řešení praktické části. Druhá část popisuje klub Zbrojovka Brno. ...
 • Komunikační mix podniku 

  Dlabal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem podniku. Jde o analýzu současného stavu firmy, zjištění jejích nedostatků a návrh nového řešení. První část je teoretická, zabývající se základními pojmy marketingu a ...
 • Strategie rozvoje sportu ve vybraném regionu. 

  Votoupal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi dalšího rozvoje sportovních aktivit v oblasti města Třebíče. Budou analyzovány všechny možnosti zvýšení účasti populace na sportovních aktivitách u důležitých organizací města.
 • Analýza vybraných ukazovatelů Poľnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice 

  Lazový, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice pomocou jej štatistických ukazovateľov. V teoretickej časti autor zhŕňa teoretické poznatky o danej problematike. V praktickej ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Cupalová, Nicol
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní akci GALA DANCE STARLET 2014. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. ...
 • Organizace volejbalového turnaje 

  Lanč, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je na základě analýzy volejbalového turnaje smíšených družstev navrhnout vhodná řešení pro optimální řízení turnaje a dále zlepšení jeho finančního zabezpečení a navrhnutí doporučení, které povedou ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Machala, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje firmy, jejímž oborem činnosti je především zateplování střech pomocí foukané izolace, minerální izolací, izolací polystyrénem, montáž sádrokartonů a kazetových ...
 • Návrh motivačního systému odměňování zaměstnanců s ohledem na daňové aspekty 

  Mičulková, Hana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na odměňování a motivační systém zaměstnanců s ohledem k daňovým aspektům ve vybrané společnosti s ručením omezeným. Analyzuje aktuální motivační systém a způsob odměňování a na základě ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení mateřské školy 

  Marešová, Simona
  Cílem této bakalářské práce je návrh na založení nové mateřské školy v Týně nad Vltavou. Práce obsahuje teoretické poznatky, které souvisejí s podnikatelským záměrem, poté následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Podnikatelský plán - tělovýchovný kurz 

  Müllerová, Marie
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského plánu vysokoškolského ústavu, který zajišťuje celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance Vysokého učení technického v Brně i pro širokou ...
 • Návrh na založení specializovaného fitness centra 

  Janderka, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje podnikatelský záměr na založení fitness centra, které se bude soustředit především na komplexní cvičení, kterým je crossfit. Teoretická část popisuje pojmy spojené s podnikatelským záměrem. V ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Němcová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. V teoretické části jsou popsány definice marketingu, rozebrán marketingový mix a marketingové analýzy. Analytická část obsahuje rozbor ...
 • Optimalizace odvodové povinnosti v souvislosti s volbou formy podnikání 

  Jančařík, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na odvodové povinnosti fyzických osob v různých formách podnikání. Ukazuje, jak se může, v mezích zákona, odvodová povinnost změnit volbou určité formy podnikání a navrhuje vhodnou formu ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na splnění dodacích termínů 

  Pěček, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce je analýza procesu zakázky ve společnosti Fosfa. V první části se zabýváme teoretickými východisky zabývajícími se charakteristikou výrobního podniku, procesem zakázky a logistikou. Druhá část ...
 • Návrh marketingové strategie pro vybraný podnik 

  Bendová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou strategii podniku Porsche Brno, který se zabývá zejména prodejem nových a ojetých automobilů a jejich servisem. Zaměřuje se na marketingové činnosti podniku a jejich vliv na ...

View more