Recent Submissions

 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Machala, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje firmy, jejímž oborem činnosti je především zateplování střech pomocí foukané izolace, minerální izolací, izolací polystyrénem, montáž sádrokartonů a kazetových ...
 • Organizace volejbalového turnaje 

  Lanč, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je na základě analýzy volejbalového turnaje smíšených družstev navrhnout vhodná řešení pro optimální řízení turnaje a dále zlepšení jeho finančního zabezpečení a navrhnutí doporučení, které povedou ...
 • Návrh optimalizace výrobních procesů 

  Šašinka, Viktor
  Obsahem bakalářské práce je návrh optimalizace výrobních procesů energetické společnosti specializující se na výrobu a distribuci tepla a energie v rezidenční oblasti města Uherský Brod. Řešení vyplývá z analýzy firemních ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Maraczková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace ve společnosti pod fiktivním názvem ABC, s. r. o. pomocí ukazatelů finanční analýzy za posledních pět let. Veškerá data použita pro analýzu vychází z poskytnutých ...
 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů 

  Klíma, Josef
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů. Posuzuje jejich stravovací a pohybové návyky a předkládá návrhy řešení na zlepšení. Předkládá teoretické poznatky o zdravém životním stylu ...
 • Marketingový mix společnosti TAMIS AIRSOFT s.r.o. 

  Čížková, Petra
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti TAMIS AIRSOFT s.r.o.“ je analýza marketingového mixu dané společnosti a sestavení návrhů na její zlepšení. Teoretická část se zabývá základními pojmy souvisejícími ...
 • Návrh marketingové strategie pro vybraný podnik 

  Bendová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou strategii podniku Porsche Brno, který se zabývá zejména prodejem nových a ojetých automobilů a jejich servisem. Zaměřuje se na marketingové činnosti podniku a jejich vliv na ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Němcová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. V teoretické části jsou popsány definice marketingu, rozebrán marketingový mix a marketingové analýzy. Analytická část obsahuje rozbor ...
 • Návrh na založení specializovaného fitness centra 

  Janderka, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje podnikatelský záměr na založení fitness centra, které se bude soustředit především na komplexní cvičení, kterým je crossfit. Teoretická část popisuje pojmy spojené s podnikatelským záměrem. V ...
 • Podnikatelský plán - tělovýchovný kurz 

  Müllerová, Marie
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského plánu vysokoškolského ústavu, který zajišťuje celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance Vysokého učení technického v Brně i pro širokou ...
 • Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Chalabalová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční zhodnocení vybraného podnikatelského subjektu. Za pomoci finančních ukazatelů zhodnotit jak na tom daný subjekt je. Porovnat jak si stojí oproti konkurenci. Na základě výsledků ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení mateřské školy 

  Marešová, Simona
  Cílem této bakalářské práce je návrh na založení nové mateřské školy v Týně nad Vltavou. Práce obsahuje teoretické poznatky, které souvisejí s podnikatelským záměrem, poté následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na splnění dodacích termínů 

  Pěček, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce je analýza procesu zakázky ve společnosti Fosfa. V první části se zabýváme teoretickými východisky zabývajícími se charakteristikou výrobního podniku, procesem zakázky a logistikou. Druhá část ...
 • Návrh motivačního systému odměňování zaměstnanců s ohledem na daňové aspekty 

  Mičulková, Hana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na odměňování a motivační systém zaměstnanců s ohledem k daňovým aspektům ve vybrané společnosti s ručením omezeným. Analyzuje aktuální motivační systém a způsob odměňování a na základě ...
 • Optimalizace odvodové povinnosti v souvislosti s volbou formy podnikání 

  Jančařík, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na odvodové povinnosti fyzických osob v různých formách podnikání. Ukazuje, jak se může, v mezích zákona, odvodová povinnost změnit volbou určité formy podnikání a navrhuje vhodnou formu ...
 • Podpora formátu videa v prohlížečích a možnost jejich zabezpečení proti pirátství 

  Bujok, Boris
  Práce se zabývá problematikou distribuce převážně video obsahu na webu a možnostmi jeho zabezpečení. Cílem práce je prozkoumat a shrnout tuto obsáhlou problematiku. V první části práce se zabývá základy distribuce, způsoby ...
 • Statistická analýza chování uživatelů sociálních sítí z hlediska reklamy a marketingu 

  Pavlík, Marcel
  Predmetom bakalárskej práce je štatistická analýza správania užívateľov internetových sociálnych sietí, z hľadiska reklamy a marketingových aktivít. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickými východiskami z oblasti ...
 • Návrh optimalizace procesů v obchodní organizaci 

  Méheš, Filip
  Táto bakalárska práca rieši problematiku optimalizovania podnikových procesov. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy procesného riadenia a jeho prínosov pre podnik. Ďalej popisuje vybrané metódy optimalizácie procesov ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Polanský, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro Shocart, spol. s.r.o. a je rozdělena do tří částí. Teoretická část shrnuje poznatky o marketingu a jeho vývoji, podniku a jeho okolí a zabývá se marketingovou ...
 • Vrácení daně z přidané hodnoty 

  Žáková, Marie
  Bakalářská práce je zaměřena na daň z přidané hodnoty a její vracení. Jsou zde vysvětleny základy pojmy této oblasti v České republice, v Evropské unii a vybraných státech. Také je zde popsán celý proces vracení daně z ...

View more