Recent Submissions

 • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

  Šácha, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sledování a řízení nákladů ve výrobním podniku. Práce se zabývá kalkulací výrobků. Zhodnocuje současný stav kalkulací v podniku a na základě teoretických poznatků pak navrhuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hübnerová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku ŽĎAS, a. s. během let 2008-2012. Teoretická část popisuje finanční analýzu a ukazatele, za pomoci kterých je poté v druhé části práce zjištěna současná ...
 • Návrh internetových stránek 

  Caha, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodných webových stránek pro český hokejový klub HK Šumperk. Stránky budou sloužit nejen fanouškům klubu, ale i široké veřejnosti, která na nich nalezne veškeré informace o hokeji ...
 • Zhodnocení finanční situace společnosti SAN-JV s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Hruda, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví podniku SAN-JV s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Teoretická část popisuje základní pojmy finanční analýzy, její postupy a vzorce vybraných metod. ...
 • Zhodnocení hospodaření zvolené obce 

  Micek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Horní Újezd v letech 2010 – 2013. Teoretická část práce vymezuje postavení obcí v České republice, rozpočtovou skladbu, rozpočtovou soustavu včetně rozpočtu obce. Analytická ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad 

  Duda, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad. V první části je shrnuta teorie potřebná k analýze dat. Druhá, praktická část se zabývá popisem podniku, analýzou konkrétních ...
 • Návrh počítačové sítě v projekčním ateliéru 

  Kryštof, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě projekčního ateliéru na základě analýzy požadavků investora. Jde o návrh univerzální kabeláže a specifikaci vhodných aktivních prvků pro bezproblémový chod navrhované ...
 • Analýza finanční výkonnosti podniku s použitím statistických metod 

  Švestka, Ivan
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů dopravní společnosti Stanislav Krobot s.r.o. s využitím vhodných statistických metod, na základě zjištěných dat hodnotí finanční situaci podniku a ...
 • Financování bydlení pomocí kombinace hypotečního úvěru a investování 

  Richter, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním vlastního bydlení na území České republiky a jsou v ní srovnávány hypoteční úvěry v konkrétních případech. Je v ní vysvětleno, jak je možné za pomoci včasného investování ušetřit ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů obchodní společnosti pomocí statistických metod 

  Chmelka, Tomáš
  Tato bakalářská práce hodnotí situaci ve vybrané obchodní společnosti pomocí ekonomických ukazatelů a statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části, teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se ...
 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti ADPAK, s.r.o. 

  Juříčková, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix. V první části práce jsou vymezeny teoretické poznatky, jež jsou nezbytné pro porozumění dané problematice. V části druhé jsou pak tyto poznatky aplikovány na konkrétní ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Havlenová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků. Cílem bakalářské práce je analyzovat úroveň spokojenosti zákazníků společnosti Plastia s.r.o. a zjistit úroveň využití dat o spokojenosti zákazníků v procesním ...
 • Srovnání IFRS a české účetní legislativy v oblasti dlouhodobého majetku a rezerv 

  Bartůšková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání účetních postupů Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a české účetní legislativy. Cílem práce je identifikovat důležité rozdíly v oblasti účtování dlouhodobého hmotného ...
 • Komparace daňové soustavy České republiky a Velké Británie 

  Orság, Štěpán
  Bakalářská práce pojednává o dvou rozdílných daňových soustavách platných v České republice a Velké Británii a srovnává je na praktickém případu. Cílem je porovnat především daň z příjmu fyzických osob, poukázat na podobnosti ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Černochová, Jaromíra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu podnikových procesů a definování požadavků (plynoucích z této analýzy) na nový informační systém. Práce je zaměřena zejména na proces vytváření a správy rezervací, správy pokladny a ...
 • Návrh inovace mezinárodní sportovní akce 

  Bráblík, Richard
  Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou mezinárodního závodu chlapců a dívek ve sportovní gymnastice Memoriálu Jana Gajdoše. Práce je rozdělena na několik částí. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Návrh 3D katalogu pro firmu 

  Hubert, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice internetových 3D katalogů. Obsahuje teoretické základy počítačové grafiky a 3D modelování. Analyzuje současný stav společnosti S&K KONTAKT a jejího aktuálního katalogu produktů. ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Dvořáček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií vybrané společnosti Telefónica Czech Republic a.s. Tato práce obsahuje teoretický popis využití fundamentální analýzy včetně popisu konkrétních modelů využívaných v ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Svatoš, Vojta
  Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku FLAVA s.r.o. ve Svitavách od roku 2009 do roku 2013. Hodnocení finanční situace podniku v této práci je založeno na finanční analýze vycházející ze zdrojů ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení specializovaného fitness centra 

  Saska, Marek
  Tato bakalářská práce je věnována tématu vytvoření podnikatelského plánu na založení a následný provoz specializovaného fitness centra. Celá práce je rozdělena do tří tematických částí. Teoretické poznatky související s ...

View more