Now showing items 1-20 of 494

 • Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění 

  Hejč, Martin
  Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spotřební koš spotřebitele, který preferuje zdravý životní styl. Dílčím cílem je poukázat na důležitost zdravého životního stylu v souvislosti s předcházení onemocnění, odhadnout ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Straňanek, Juraj
  Predmetom bakalárskej práce je vytvoriť marketingový plán podniku FESTER REAL s. r. o. Jej úlohou bude analyzovať súčasný stav marketingu vo firme a jej okolí. Následne identifikuje silné a slabé stránky, na základe ktorých ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Šimko, Dávid
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh marketingového plánu pre vybranú spoločnosť HEMATIT Košice, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom šperkov. Analýzami vonkajšieho a vnútorného prostredia sa zistí súčasná situácia ...
 • Vliv daňových a účetních aspektů na vznik družstva a jeho podnikatelskou činnost 

  Bartoš, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je odhalení výhod a nevýhod okolností vzniku družstva a jejich vlivu na jeho podnikatelskou činnost. Závěrečným výstupem práce bude vyjádření stanoviska, zda vliv právních, daňových a účetních ...
 • Návrh počítačové sítě v novostavbě rodinného domu 

  Hruška, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. V práci jsou uvedeny teoretické podklady pro pochopení dané problematiky a následně je proveden návrh samotné sítě. Na základně konkrétních ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Polčíková, Lucie
  Bakalářská práce řeší průběh zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům procesního řízení. Dále navazuje představení společnosti NEPA spol. s.r.o., kde byly ...
 • Analýza propagace webového portálu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu propagace webového portálu firmy TOPPEX s.r.o. s názvem Krok za krokem k ekonomické samostatnosti. Tento portál firma založila v roce 2012 a na jaře 2013 realizovala pro portál ...
 • Návrh komunikačního mixu pro event Hip Hop Kemp 

  Škrlant, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix konkrétního festivalu společnosti Festivalpark. První část práce obsahuje vysvětlení teoretických poznatků, které souvisejí s danou problematikou. Druhá část práce je ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Svoboda, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro malý podnik. Předmětem podnikání vybrané firmy je výroba klíčů, prodej domácích elektrospotřebičů a montáž satelitní techniky. Podnikatelský plán se bude týkat ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy zabývající se ergonomií pracovního prostředí 

  Bartoň, Jaromír
  Hlavním tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru na založení firmy zabývající se ergonomií pracovního prostředí. Teoretické část se zabývá základními informacemi o podnikatelském záměru. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Urbánek, Michal
  Bakalářská práce zkoumá aspekty zakládání velkoobchodu, který se primárně zaměřuje na dovoz jednostopých, elektricky poháněných dopravních prostředků z Čínské Lidové Republiky. Použity byly analýza obecného okolí, vnějšího ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Maraczková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace ve společnosti pod fiktivním názvem ABC, s. r. o. pomocí ukazatelů finanční analýzy za posledních pět let. Veškerá data použita pro analýzu vychází z poskytnutých ...
 • Využití mikroekonomických nástrojů pro řízení firmy 

  Martincová, Barbora
  Bakalářská práce je rozdělená do tří částí. V první části se věnuji teoretickým východiskům týkajících se rozdělením poptávky a nabídky, vymezením finanční analýzy podniku a statistickým ukazatelům, jako jsou časové řady ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti Phoenix Contact, s.r.o. 

  Horňáková, Pavla
  Tato bakalářská práce je věnována návrhu komunikačního mixu společnosti PHOENIX CONTACT, s.r.o., vycházející z analýz současného stavu. Práce má sloužit jako podklad, při zavedení efektivnějšího komunikačního mixu, a ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Jánošíková, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků, která se zaměřuje na průmyslovou firmu OLZA, spol. s. r. o. Pomocí dotazníku bude zjištěna současná spokojenost zákazníků a získané informace budou analyzovány ...
 • Posouzení vybraných finančních ukazatelů společnosti pomocí časových řad 

  Placzková, Monika
  Bakalářská práce, se zabývá problematikou současné finanční situace v akciové společnosti KOVONA SYSTEM. Hodnocení výkonnosti společnosti bude provedeno na základě účetních výkazů s použitím analýzy časových řad. Pomocí ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů společnosti Vinařství U Kapličky s.r.o. pomocí časových řad 

  Šešulka, Michael
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Vinařství U Kapličky s.r.o. pomocí časových řad. Teoretická část práce obsahuje problematiku časových řad, regresní funkce a popis ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Chrást, Roman
  Cílem této bakalářská práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost investice podniku na základě vybraných metod. První část práce obsahuje definice jednotlivých pojmů a teoretická východiska metod pro hodnocení efektivnosti. ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení rodinné farmy s agroturistikou 

  Navrátil, Radek
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro založení společnosti farma NAVRÁTIL. Předmětem podnikání této společnosti bude rostlinná výroba, živočišná výroba, pronájem konferenčních prostor a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mikovičová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zaobírá finančním zdravím společnosti RaMu Plus s r.o. za pomoci vybraných ukazatelů finanční analýzy. Je rozdělena do tří základních částí, první z nich je teoretická část, ve které jsou vymezena ...