Now showing items 134-153 of 494

 • Implementace bezpečnostních systémů v praxi 

  Havlíček, David
  Cílem bakalářské práce je provést bezpečnostní analýzu podniku, zhodnotit současný stav, vytvořit nejvhodnější návrh řešení, provést rozpočet a seznámit investora s výsledkem, po schválení návrhu investorem bude provedena ...
 • Implementace metody 5S ve výrobním podniku 

  Čechová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá implementací metody 5S v podniku zaměřeném na výrobu a zpracování skelného vlákna. Teoretická část vysvětluje základní principy filozofie Kaizen. V praktické části je navržena a dále implementována ...
 • Integrace iPadů do škol 

  Havíř, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dílčí části informačního systému založeném na iPadech jakožto výukových zařízeních. Teoretická část se zaměřuje na obecnou teorii, specifika týkající se tématu a výhody iPadů pro školský ...
 • Investice podniku do podhodnocených akcií 

  Peprna, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je určit vnitřní hodnotu několika vybraných akcií a následně doporučit podniku investici do podhodnocené akcie. Převážně bude použita fundamentální akciová analýza se zaměřením na určení vnitřních ...
 • Investiční záměr 

  Moudrý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá investicí do nákupu nového vibračního válce v konkrétním podniku působícím ve stavebnictví. Na základě výpočtu hodnocení efektivnosti metodou čisté současné hodnoty posoudím, zda je vhodné projekt ...
 • Investiční záměr – nákup služebních vozů ve firmě Mann+Hummel (CZ), s.r.o. 

  Sekerka, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na podnikatelský záměr, který se zaměří na nákup služebních vozů ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku 

  Marková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku v roce 2013 a jejich rozdíly. Hlavním cílem je porovnat změny vývoje v obou státech. Praktická část analyzuje problém ...
 • Komparace daní z příjmů fyzických osob v České republice a Německu 

  Došková, Soňa
  Předmětem bakalářské práce „Komparace daní z příjmů fyzických osob v České republice a Německu“ je analyzovat systém zdanění fyzických osob v České republice a porovnat jej s podobou uplatňovanou v Německu. V první části ...
 • Komparace daňové evidence a účetnictví 

  Kohoutková, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je komparace daňové evidence a účetnictví. V teoretické části budou popsány hlavní principy obou metod evidování v souladu s platnými právními normami České republiky. Dále budou definovány ...
 • Komparace daňové soustavy České republiky a Velké Británie 

  Orság, Štěpán
  Bakalářská práce pojednává o dvou rozdílných daňových soustavách platných v České republice a Velké Británii a srovnává je na praktickém případu. Cílem je porovnat především daň z příjmu fyzických osob, poukázat na podobnosti ...
 • Komparace oceňování dlouhodobého hmotného majetku movitého odpisovaného podle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 

  Nývltová, Iva
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním metod oceňování a financování dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného při jeho pořízení a to podle České účetní legislativy, a dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ...
 • Komparace oceňování zásob podle ČUL a IAS/IFRS 

  Létalová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je analýza metod oceňování podnikových zásob, které jsou vymezeny podle české účetní legislativy a podle IAS/IFRS a jejich následná komparace. Významnou část bakalářské práce tvoří aplikace ...
 • Komparace účetních soustav České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

  Schreiber, Adam
  Tato bakalářská práce pojednává o současné podobě národních účetních soustav používaných v České republice a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Cílem práce je identifikace rozdílů těchto účetních soustav ...
 • Komparace vybraných vkladových produktů pro právnické osoby 

  Hýblová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnějších termínovaných vkladů pro firmu REALITY K, s.r.o. z řad bank a nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a Rusku 

  Trögnerová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Rusku. Bakalářská práce popisuje daňové soustavy porovnávaných zemí s akcentem na systém zdaňování příjmů fyzických osob. V praktické ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a v Belgii 

  Šťastná, Štěpánka
  Bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob ve dvou porovnávaných státech, jimiž jsou Česká republika a Belgie. V této práci jsou popsány způsoby zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Belgii ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Zlámal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu komunikačního mixu cestovní agentury, kde na základě zjištěných výsledků této analýzy a za pomoci provedeného marketingového výzkumu, který je proveden na základě ...
 • Komunikační mix společnosti Horimex cars, s.r.o 

  Czabeová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Horimex cars, s.r.o. Cílem je navrhnout opatření ke zlepšení komunikačního mixu, které by měly vést ke zvýšení povědomí zákazníků o firmě a zlepšení postavení firmy ...
 • Komunikační mix vybraného produktu 

  Kelarová, Michaela
  Tématem této bakalářské práce je komunikační mix produktu UGO. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix produktu, srovnává teoretická východiska se skutečným stavem a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou ...
 • Koncepční rozvoj sportovních aktivit ve Žďáře nad Sázavou 

  Ubr, Roman
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním rozvojem sportovních aktivit ve Žďáře nad Sázavou. Koncepční rozvoj sportovních aktivit je charakterizován návrhem vhodných podmínek pro venkovní, kolektivní sporty, které nemají ...