Now showing items 155-174 of 494

 • Management počítačové sítě ISP 

  Svoboda, Filip
  Předmětem této bakalářské práce je management počítačové sítě poskytovatele připojení k internetu v obci Boleradice. Na základě analýzy manažerských postupů bylo odhaleno slabé místo v monitoringu sítě. V rámci řešení byl ...
 • Management řízení mezinárodních závodů Grand Prix Moravie ve vztahu k public relations 

  Volný, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá zefektivněním public relations při konání mezinárodních závodů ve vodním záchranném sportu Grand Prix Moravie v Brně. Úvodní část práce je věnována teorii, která je nutná pro pochopení dané ...
 • Marketingová komunikace nové sociální sítě 

  Stibůrek, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce je vyhodnotit nejlepší nízkonákladovou marketingovou metodu reklamy a navrhnout, jaká metoda je nejlepší pro rozšíření povědomí o nové sociální síti. Při zpracovávání této práce bude probíhat ...
 • Marketingová strategie společnosti 

  Cabejšek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn v marketingové strategii obchodu prodávajícího elektrospotřebiče a elektroniku. Zejména z pohledu marketingového mixu a situačních analýz. Teoretická část vymezuje základní pojmy ...
 • Marketingové aktivity v oblasti mikroregionu Moravský kras 

  Závišková, Sabina
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast mikroregionu Moravský kras, která je podrobena marketingové situační analýze destinace. Na základě získaných informací z analýzy jsou navrženy marketingové aktivity tak, aby se zvýšil ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Hrbatová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...
 • Marketingový mix služeb 

  Veličková, Daniela
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix služeb“ je analýza současného stavu a následný návrh na zefektivnění marketingové strategie podniku nabízejícího služby v oblasti tělovýchovy a sportu. Teoretická část ...
 • Marketingový mix společnosti AMI spol. s r.o. 

  Seres, Boris
  Táto bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie a návrhy marketingového mixu v spoločnosti AMI spol. s r.o., ktorá podniká vo svetelnej technike. Práca sa snaží na základe analýz vnútorného a vonkajšieho prostredia ...
 • Marketingový Mix Společnosti Jiří Plocek 

  Dosedlová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingového mixu vybrané společnosti. Zjistit současný stav firmy a podat následná východiska, jež by měla za cíl budoucí růst podniku. Cílem mé práce je vytvořit návrh ...
 • Marketingový mix společnosti OKNOSERVIS s.r.o. 

  Šmardová, Gabriela
  Bakalářská práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti OKNOSERVIS s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem plastových a hliníkových oken a dveří. Na základě analýzy společnosti a primárního ...
 • Marketingový mix společnosti On Semiconductor a.s. 

  Majeriková, Ela
  Táto bakalárska práca sa venuje sa problematike marketingu na priemyselných trhoch v porovnaní z marketingom na trhoch spotrebiteľských. V teoretickej časti sa rozoberá teória marketingu a marketing na B2B trhoch, rozdiely ...
 • Marketingový mix společnosti PBK BM s.r.o. 

  Bartolšic, Roman
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti PBK s.r.o. podnikající v oblasti kovárenství a slévárenství. Práce se snaží najít vhodné marketingové nástroje, které by společnosti ...
 • Marketingový mix společnosti TAMIS AIRSOFT s.r.o. 

  Čížková, Petra
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti TAMIS AIRSOFT s.r.o.“ je analýza marketingového mixu dané společnosti a sestavení návrhů na její zlepšení. Teoretická část se zabývá základními pojmy souvisejícími ...
 • Marketingový mix společnosti Vinařství Fuzgrunty 

  Valluch, František
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Vinařství Fuzgrunty. K zjištění stavu společnosti využívá analýzu marketingového mixu, a vnějších i vnitřních analýz společnosti. V návrhové části se ...
 • Marketingový plán pro eshop "ITprofirmy" 

  Knechtová, Petra
  Tato práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu pro nově vznikající elektronický obchod "ITProfirmy.cz". Práce se skládá ze čtyř částí. První z nich se zabývá vymezením problému a vytyčením základních cílů. Dále ...
 • Marketingový plán pro internetový obchod Fishbis 

  Slanina, David
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a tvorbu marketingového plánu pro daný podnik a je rozdělena na tři části. První část je teoretická a je potřebná pro pochopení dané problematiky. Druhá část se zabývá analýzou daného ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro Cukrárnu Piccolo 

  Sedláková, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků. Teoretická část je věnována marketingu a marketingovému výzkumu. V další části je analyzován současný stav ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Jasanská, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na měření výkonnosti podniku. Specifikuje, co je finanční analýza a ekonomická přidaná hodnota a srovnává teoretické poznatky o tématu se skutečností. Práce hodnotí výkonnost podniku a obsahuje ...
 • Model hospodaření s provozovaným majetkem vodárenských společností 

  Koubek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením výhodnosti variant hospodaření smíšené vodárenské společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. s provozovaným majetkem. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je zde ...
 • Modernizace technologií datového úložiště 

  Lexmaul, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku ukládání dat a zálohování dat v konkrétní organizaci. Má za úkol podat čtenáři ucelený přehled, se kterými informacemi a daty pracovat při návrhu podnikové sítě zaměřené na ...