Now showing items 313-332 of 494

 • Online e-mail marketing systém 

  Šmigura, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu požadavků reklamní agentury na vytvoření systému pro online rozesílání e-mailových kampaní. Následné zhodnocení současného stavu se stává společně s výsledkem analýzy požadavků ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve společnosti Varitex, s.r.o. 

  Skoumalová, Gabriela
  Tato práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob a její optimalizaci ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Optimalizace odvodové povinnosti v souvislosti s volbou formy podnikání 

  Jančařík, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na odvodové povinnosti fyzických osob v různých formách podnikání. Ukazuje, jak se může, v mezích zákona, odvodová povinnost změnit volbou určité formy podnikání a navrhuje vhodnou formu ...
 • Optimalizace odvodových povinností OSVČ přeměnou právní formy na s.r.o. 

  Bursík, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací odvodových povinností osoby samostatně výdělečně činné formou změny právní formy. V teoretické části jsou popsány složky odvodových povinností, způsoby stanovení jejich výše a ...
 • Optimalizace procesu plastifikace materiálu 

  Šeniglová, Hana
  Tato práce se zabývá optimalizací procesu plastifikace materiálu. Cílem práce bylo najít vhodné nastavení parametrů vstřikovacího lisu. Toho bylo dosáhnuto pomocí metody „Design of Experiments“. Potřebná měření byla provedena ...
 • Optimalizace rozvoje organizační struktury vybraného sportovního klubu 

  Bosák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci chodu hokejového klubu HC ZUBR Přerov, s.r.o., která vychází z popisu a analýzy činností tohoto hokejového klubu. Práce je rozdělena na několik částí. V první části uvádí ...
 • Optimalizace řízení logistických procesů v Bosch Diesel, s. r. o. 

  Pavlišinová, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny řízení procesů v oblasti logistiky, přesněji na řízení materiálového toku, pomocí metody Kanban, ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Tyto změny povedou ke zvýšení ...
 • Optimalizace systému zálohování dat 

  Klvaňová, Anna
  Tématem bakalářské práce je Optimalizace systému zálohování dat. Jsou zde analyzovány stávající problémy společnosti jak už přímo z oblasti zálohování dat, tak i z oblastí, které s tímto tématem úzce souvisí. Dále práce ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...
 • Organizace volejbalového turnaje 

  Lanč, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je na základě analýzy volejbalového turnaje smíšených družstev navrhnout vhodná řešení pro optimální řízení turnaje a dále zlepšení jeho finančního zabezpečení a navrhnutí doporučení, které povedou ...
 • Ovlivnění základu daně pořízením dopravního prostředku 

  Urbanová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku různých způsobů financování dlouhodobého majetku. Dále také sleduje ovlivnění základu daně při pořízení tohoto majetku úvěrem a leasingem. Obsahuje také daňovou uznatelnost ...
 • Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním 

  Samohýl, Lukáš
  Cílem této práce je popsat závislosti mezi zaměstnaneckými benefity se sportovním zaměřením a kvalitou života zaměstnanců ve vybrané firmě s velkým podílem zaměstnanců se sedavým zaměstnáním. Součástí práce je osobnostní ...
 • Podnikatelský plán 

  Zemanová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro organizaci příměstského plaveckého tábora pro děti, který každoročně pořádá plavecká škola Kometa Brno. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace a ...
 • Podnikatelský plán 

  Šmiřáková, Anežka
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na zřízení a provoz dámského fitness centra ve Vsetíně. Práce se zaměřuje na problematiku spojenou s nedostatečným množstvím nabízených služeb pro ženy v daném ...
 • Podnikatelský plán - tělovýchovný kurz 

  Müllerová, Marie
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského plánu vysokoškolského ústavu, který zajišťuje celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance Vysokého učení technického v Brně i pro širokou ...
 • Podnikatelský plán - založení podniku v oblasti dřevostaveb 

  Ovšonka, Martin
  Bakalárska práca je návrhom podnikateľského plánu, ktorý sa zameriava na založenie podnikania v oblasti drevených stavieb a nízkoenergetických domov. V prvej časti sú spracované teoretické východiská, ktoré sú potrebné pri ...
 • Podnikatelský plán na pořádání letního tábora pro děti 

  Holánek, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání letního tábora pro děti. Zaměřuje se na analýzu konkurenčního prostředí, na sestavení marketingového mixu, kalkulace a rozpočtu. Tato práce obsahuje ...
 • Podnikatelský plán na pořádání sportovní akce - plavecké závody 

  Freml, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu na pořádání velké sportovní akce - plaveckých závodů. Analyzuje konkurenci v regionu a současně probíhající sportovní akci organizovanou Plaveckým klubem Zlín. ...
 • Podnikatelský plán na Školu lyžování 

  Mačto, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na školu lyžování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí, konkurence a vypracovaní podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Šimíčková, Anna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru prodejny sýrů a jiných pochutin. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je podnik, podnikání, podnikatel a také specifikuje právní formy podnikání ...