Now showing items 429-448 of 494

 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Klaclová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá variantami financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a jsou zde uvedeny formy financování majetku. Praktická ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pavlíčková, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na vymezení jednotlivých pojmů z oblasti financování dlouhodobého majetku. Praktická část informuje o finančním ...
 • Vliv daňových a účetních aspektů na vznik družstva a jeho podnikatelskou činnost 

  Bartoš, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je odhalení výhod a nevýhod okolností vzniku družstva a jejich vlivu na jeho podnikatelskou činnost. Závěrečným výstupem práce bude vyjádření stanoviska, zda vliv právních, daňových a účetních ...
 • Vliv finanční krize na úvěrování podniků 

  Frech, Petr
  Bakalářská práce se zaobírá soudobou finanční krizí a jejími dopady na podmínky úvěrování podniků. V teoretické části jsou popsány základní pojmy o úvěrech, úrokových sazbách a popis soudobé finanční krize. V praktické ...
 • Vliv investičního záměru na hospodaření obce 

  Hél, Petr
  Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na samosprávné územní celky, především pak obce. Podrobněji je tato práce zaměřena na fungování a hospodaření obcí. V praktické části je představeno město Velké Opatovice, ...
 • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

  Hlaváčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti VH atelier, spol. s r.o. Cílem bakalářské práce je navrhnout povinné nebo doporučené vnitropodnikové směrnice, které budou splňovat ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů 

  Nosek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost. Hlavním kritériem výběru je výše zdanění příjmů u konkrétní formy podnikání, avšak přihlíží se i k dalším faktorům. V práci jsou porovnávány ...
 • Volba vhodné právní formy podnikání při dané výši příjmů 

  Jelínková, Daniela
  Bakalářská práce porovnává stanovené právní formy podnikání z různých hledisek v daných výších příjmů. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se podnikání a daní. V praktické části jsou uvedené dvě ...
 • Vrácení daně z přidané hodnoty 

  Žáková, Marie
  Bakalářská práce je zaměřena na daň z přidané hodnoty a její vracení. Jsou zde vysvětleny základy pojmy této oblasti v České republice, v Evropské unii a vybraných státech. Také je zde popsán celý proces vracení daně z ...
 • Vyhodnocení finanční situace podniku pomocí nejpoužívanějších metod a ukazatelů finanční analýzy 

  Maršálek, Vít
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci společnosti Enbra a.s. v letech 2009-2012. V teoretické části jsou vysvětleny metody a ukazatelé finanční analýzy. Po stručném představení společnosti jsou v praktické části na ...
 • Využití mikroekonomických nástrojů pro řízení firmy 

  Martincová, Barbora
  Bakalářská práce je rozdělená do tří částí. V první části se věnuji teoretickým východiskům týkajících se rozdělením poptávky a nabídky, vymezením finanční analýzy podniku a statistickým ukazatelům, jako jsou časové řady ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Krejčí, Tomáš
  Ve své bakalářské práci se zabývám výběrem a implementací informačního systému do fitness centra. Součástí bakalářské práce je zhodnocení současného stavu ve společnosti a návrhy na vylepšení. V závěru se zabývám konkrétním ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Šejna, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou implementací informačního systému pro vybranou společnost. Zákaznická společnost si specifikuje požadavky, které jsou vstupními proměnnými pro výběr systému. Ze systému ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Černochová, Jaromíra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu podnikových procesů a definování požadavků (plynoucích z této analýzy) na nový informační systém. Práce je zaměřena zejména na proces vytváření a správy rezervací, správy pokladny a ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Matis, Peter
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov v spoločnosti iPARTNER, s.r.o a navrhuje riešenia na ich vylepšenie za pomoci metód a analýz, ktoré sú bežne využívane samotnou spoločnosťou. Odporúčané zmeny by mali ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Kiška, Vladislav
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro danou firmu a následnou implementací tohoto systému do provozu. V první části popíši teoretická východiska práce a nastíním tak pozadí zkoumané problematiky. ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Marinič, Štefan
  Cílem této bakalářské práce je pro vybranou firmu posoudit aktuální informační systém, analyzovat potřeby a požadavky pro výběr nového. Z nabízených systémů na trhu vybrat vhodné řešení a navrhnout postup implementace. ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Kutnar, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro malou začínající společnost, která se zaobírá prodejem potravin přes internet. Základní pojmy spojené s informačním systémem nebo podnikáním ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Černín, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu potřeb a požadavků konkrétní firmy na informační systém, jeho výběr a implementaci. Po zpracování údajů z analýzy bude mým úkolem vybrat nejlépe odpovídající řešení a dále ho upravit ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Hanyk, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro podnik PORTABELL s.r.o. V práci jsou popsány teoretická východiska, metody, analýzy a technologie, které souvisejí s informačním systémem. Na ...