Now showing items 455-474 of 494

 • Zaměstnanecké benefity 

  Matuška, František
  Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí zaměstnaneckých benefitů, způsobem jejich používání ze strany zaměstnavatelů a čerpání ze strany zaměstnanců a v neposlední řadě charakterizuje důvody jejich používání. Práce řeší ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šulc, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh zálohovacího systému pro Základní školu Humpolec, Hradská 894. Úvod práce se zabývá teoretickými poznatky k dané problematice. V následující části je analyzován současný stav ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Bartošek, Lukáš
  Zvolené téma bakalářské práce je zálohování dat a datové úložiště. Jsou analyzovány situace, problémy, které souvisejí se zálohováním dat a datovými úložišti v řízené marketingové společnosti. V práci je uvedena konfigurace ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šmarda, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá zálohováním a archivací dat v reálném prostředí jedné konkrétní finanční společnosti. Je zde popsán kompletní zálohovací systém a problémy související s tímto systémem. Dále jsou uvedeny i ...
 • Zdaňování příjmů z kapitálu v České republice a ve vybraných státech Evropské unie 

  Jurčáková, Renata
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzických osob z kapitálového majetku. Bakalářská práce se zabývá platnou legislativou v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. Součástí práce je také srovnání ...
 • Zdaňování příjmů z pronájmu 

  Bělušová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů z pronájmu fyzických osob v České republice. Pozornost je věnována vývoji způsobu zdaňování příjmu z pronájmu od roku 1993 do současnosti, ale i předpokládané právní úpravě. ...
 • Zdaňování příjmů ze živností 

  Damborská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Hlavním cílem je srovnání daňového zatížení živnostníků s odlišnou výší příjmů, přičemž důraz je kladen ...
 • Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění 

  Hejč, Martin
  Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spotřební koš spotřebitele, který preferuje zdravý životní styl. Dílčím cílem je poukázat na důležitost zdravého životního stylu v souvislosti s předcházení onemocnění, odhadnout ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Chrást, Roman
  Cílem této bakalářská práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost investice podniku na základě vybraných metod. První část práce obsahuje definice jednotlivých pojmů a teoretická východiska metod pro hodnocení efektivnosti. ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Izák, Filip
  Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti investice společnosti s ručeným omezeným STAMACO engineering na základě vybraných metod hodnocení investičních projektů včetně formulace doporučení o realizaci. ...
 • Zhodnocení finanční situace AGRI CS a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Vudková, Lucie
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci společnosti AGRI CS a.s. prostřednictvím podpůrných informačních zdrojů a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V úvodní části je představen zvolený metodický postup pro zhodnocení ...
 • Zhodnocení finanční situace Hosovy obchodní společnosti, spol. s r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Pospíchalová, Eva
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci Hosovy obchodní společnosti, spol. s r. o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy v letech 2010 - 2013. V teoretické části budou vymezena teoretická východiska metod finanční ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá především zhodnocením finanční situace společnosti DBC-AG, s.r.o.. Hlavním úkolem je celkové posouzení problémových oblastí finančního zdraví podniku a navrhnutí ekonomických řešení pomocí metod ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení - Ammann Czech Republic, a. s. 

  Procházka, Jakub
  Hodnocení finanční situace podniku Ammann Czech Republic a. s. v této bakalářské práci je založeno na finanční analýze vycházející z účetních dat za roky 2010 - 2012 poskytnutých firmou (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pernicová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASD-ML, s.r.o. v rozmezí let 2009 – 2012. Cílem této práce je zhodnotit současný stav společnosti a navrhnou potřebné kroky ke zlepšení tohoto stavu. ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pešina, František
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Na základě účetních výkazů je provedena finanční analýza za období čtyř let, od roku 2009 do roku 2012. Pomocí výsledků je posouzena ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kotíková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti KOBZ s. r. o. v letech 2008 – 2012. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést k celkovému zlepšení ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Coufalová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku VS PLASTIK, s.r.o., v letech 2008 až 2012. Na základě výsledků analýzy jsou uvedeny návrhy na zlepšení stávající situace podniku.
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pech, Jan
  Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace státního podniku DIAMO za léta 2008–2012. Teoretická část popisuje metody a ukazatele finanční ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Waclawková, Barbara
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TONI – MOSTY s.r.o. za období let 2010 – 2012. Výsledky hodnocení se opírají o vybrané metody finanční a strategické analýzy. Na základě zjištěných ...