Recent Submissions

 • Víceúčelový objekt Chotovice - stavebně technologický projekt 

  Trynkl, Lukáš
  Řešení technologicko projektu víceúčelového objektu v Chotovicích. Obsahuje: Projekt zařízení staveniště, technologický předpis, časový plán a položkový rozpočet stavby.
 • Náklady životního cyklu výstavbového projektu - opakování rozpravy 2012 

  Nováková, Petra
  Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu výstavbového projektu. V teoretické části je definován životní cyklus stavby, projekty spojené s výstavbou a jednotlivé druhy nákladů stavby. V praktické části je podrobněji ...
 • Rekonstrukce žst. Opatov 

  Korkeš, Ondřej
  Diplomová práce spočívá v rekonstrukci železniční stanice Opatov. Práce řeší nedostatky, týkající se prioritně nástupišť ve stávajícím stavu. Navrhuje nové uspořádání nástupišť, které odpovídá současným parametrům a ...
 • Dřevěná nosná konstrukce sportovního objektu 

  Grochalová, Eva
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce sportovního objektu s kruhovým půdorysem, tzn. ve tvaru kopule. Konstrukce je navržena jako: geodetická a žebrová kopule. Obě jsou z lepeného lamelového ...
 • Rekonstrukce žst. Šlapanice 

  Zemánek, František
  V rámci diplomové práce je řešena rekonstrukce železniční stanice Šlapanice s vložením nástupišť respektující platnou legislativu a umožňující přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce je vyřešena ...
 • Administrativní budova JmP 

  Žwaková, Vendula
  Předmětem této diplomové práce byl přepočet a návrh dvou variant řešení stávající nosné ocelové konstrukce objektu patrové administrativní budovy v areálu Jihomoravské plynárenské a.s. v centru města Brna. Rozměry a dispozice ...
 • Zesilování ocelových nosníků výztuží na bázi FRP 

  Bláha, Tomáš
  Studie vlivu zesílení ocelových nosníků pomocí výztuže na bázi FRP na momentovou únosnost a ohybovou tuhost. Zhodnocení teoretických výpočetních postupů na základě provedeného experimentálního ověření. Popis postupu výroby ...
 • Zastřešení sportovního stadionu 

  Pijáčková, Jana
  Předmětem diplomové práce bylo vypracovat přepočet a variantní řešení stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Třinci. Objekt má obdélníkový půdorys o stranách 90 m x 60 m, minimální světlá výška uvnitř ...
 • Dřevěná nosná konstrukce víceúčelové haly 

  Matuška, Martin
  Předmětem diplomové práce je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci zastřešení víceúčelové haly na stálá, klimatická a provozní zatížení. Hala má tvar eliptické kopule s vysazením pro vstupní otvor. Maximální rozpětí ...
 • Bazénová hala v Ostravě 

  Ševčíková, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení bazénové haly v Ostravě. Hala se skládá ze dvou částí – bazén a jeho příslušenství. Konstrukce je obdélníkového půdorysu o rozměrech 30x47,4m a 15x45m. Budou navrhnuty tři různé ...
 • Vícepodlažní budova 

  Jetonický, Pavel
  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce administrativní budovy. Jedná se o osmipodlažní budovu s půdorysnými rozměry 54x15m. Návrh je řešen ve třech variantách. V jedné z nich se ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Koteš, Mário
  Úlohou diplomovej práce je vypracovať návrh a posúdenie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Viacúčelová športová hala má pôdorys o rozmeroch 48 x 35 m a výšku 16,0 m. Hala je tvorená priečnymi väzbami z oceľových ...
 • Planetárium 

  Sokolová, Eva
  Předmětem řešení diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce planetária o půdorysných rozměrech 36,1 x 49,0 m. Zastřešení haly planetária je provedeno pomocí příhradových vazníků, na kterých jsou uloženy vaznice. ...
 • Problematika vlivu úkapů ropných látek na hutněné asfaltové vrstvy 

  Koželuhová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou silniční přepravy nebezpečných látek, a to speciálně kapalných hořlavin. Rozebírá Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí z hlediska speciálních požadavků ...
 • Lávka pro chodce 

  Štelcl, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh dřevěné lávky pro chodce přes želizniční trať. Nosná konstrukce se skládá z příhradového nosníku a z vícevrstvých desek. Most je zastřešen. Půdorysné rozměry mostu jsou 49.0 m x 4.8 m.
 • Lávka pro pěší přes řeku Moravu, Mikulčice - Kopčany 

  Bílek, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu. Jedná se o návrh nové konstrukce. Návrh je proveden ve dvouch alternativách. Aletrnativa 1: Lávka je trojpolová, ...
 • Obchodní a administrativní centrum 

  Lupač, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce ocelového skeletu patrové budovy obchodního a administrativního centra na Rokycansku. Budova je složena z příhradové válcové konstrukce věže průměru 11,165m o devíti ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Kubíček, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny. Jsou zde porovnány dvě varianty nosné konstrukce. Pro zvolenou variantu je zpracována technická zpráva, statický výpočet, výkaz materiálu a výkresová ...
 • Recyklované kamenivo do asfaltových směsí pozemních komunikací 

  Kropáč, Pavel
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá vznikem, rozdělením a recyklací stavebního a demoličního odpadu. Následně se zabývá recykláty vyrobených z těchto stavebních a demoličních odpadů a jejich možným uplatněním v ...
 • Asfaltocementový beton 

  Lutonský, Filip
  Práce je zaměřena na prohloubení znalostí o návrhu a využití asfaltocementového betonu. V první části práce je problematika probrána teoreticky s poukázáním na reálné možnosti použití v praxi, popis jednotlivých výrobců a ...

View more