Now showing items 1-20 of 677

 • Koncový dům v Želechovicích n. Dřevnicí 

  Smolka, Miroslav
  Projekt se zabývá stavbou polyfunkčního bytového domu s 5-ti byty, prodejnou a advokátní kanceláří. Objekt se nachází v obci Želechovicích nad Dřevnicí na rovinatém terénu. Dům je navržen v konstrukčním systému Porotherm, ...
 • Moderní poliklinika 

  Juračková, Edita
  Předmětem diplomové práce je návrh polikliniky v městě Brně. Objekt je řešen jako železobetonový skelet se čtyřmi nadzemními podlažími. Budova je založena na patkách podporovaných předraženými pilotami. Obvodový plášť se ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Vaňková, Tereza
  Předmětem diplomové práce je komplexní urbanistická studie rozvojového území nacházejícího se v klínu ulic Terezy Novákové a Žilkova na území městské části Řečkovice a Mokrá Hora v Brně. Ze strany ulice Žilkova je území ...
 • Provozní objekty Velké ceny města Brna - Masarykův okruh 

  Šebestová, Helena
  Studie se zabývá návrhem objektu hlavního ředitelství Velké Ceny města Brna. V objektu jsou navrženy prostory pro administrativu ( kanceláře vedení okruhu, zasedací místnost, sekretariát, atd.), komisaře a zaměstnance ...
 • Návrh a posouzení směsi pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL) 

  Coufalík, Pavel
  Tato práce se zabývá možností použití asfaltové směsi se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL). V teoretické části je pojednáno o problematice vrstvy SAL a jsou zde popsány použité zkušební metody. V praktické části ...
 • Stavebně-technologický projekt pavilonu horského hotelu 

  Surý, Václav
  Diplomová práce řeší stavebně-technologický projekt pavilonu horského hotelu. Jedná se o přístavbu bazénové haly. Diplomová práce zahrnuje: pažení pomocí hřebíkových stěn, tryskovou injektáž, výkopové práce, železobetonovou ...
 • Logistické centrum odpadů - příprava a organizace výstavby 

  Polách, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby Logistického centra odpadů na zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve Vsetíně. Zaměřuje se hlavně na technologický postup realizace hlavního stavebního ...
 • Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu 

  Pavličík, Petr
  V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi ...
 • Obloukový most přes rychlostní komunikaci 

  Vaněk, Štěpán
  Cílem této diplomové práce je návrh obloukového mostu přes rychlostní komunikaci. Most tvoří trámová konstrukce mostovky o třech polích a ocelobetonový oblouk. Mostovka je na okrajích vetknutá do základů a uprostřed zachycena ...
 • Energetická náročnost přípravy teplé vody 

  Helánová, Blanka
  Diplomová práce na téma Energetická náročnost přípravy teplé vody se zabývá stanovením a porovnáním energetické náročnosti přípravy teplé vody v dvougeneračním rodinném domě s administrativní částí. Energetická náročnost ...
 • Odkanalizování obce do 2 tisíc obyvatel 

  Klíma, Aleš
  V diplomové práci jsem se zabýval odvodněním obce Hněvošice (obec do 2000 obyvatel). Provedl jsem technicko-ekonomické zhodnocení tří možných odvodňovacích systémů (gravitační kanalizace, podtlaková kanalizace, tlaková ...
 • Vzduchotechnika hotelového objektu 

  Šusták, Jakub
  Diplomová práce řeší problematiku tvorby vnitřního prostředí v hotelu. Předmětem je hodnocení stavu vnitřního prostředí, výběr a návrh vhodného vzduchotechnického systému. Výstupem je teoretická, projektová a experimentální ...
 • Vytápění bytových domů 

  Tichá, Hana
  Předmětem diplomové práce je technické řešení vytápění dvou bytových domů. Projekt je řešen ve dvou variantách. V první variantě jsou zdrojem tepla kotle na pelety, ve druhé variantě jsou zdrojem tepla tepelná čerpadla typ ...
 • Měření rychlosti v dnové mezní vrstvě kanálu použitím rovinné laserové anemometrie 

  Vrubel, Jan
  Téma této práce navazuje na zkoumání metody rychlostního pole, které je v dnešní době již relativně běžnou metodou pro stanovení průtokových veličin na vysoké úrovni. Práce se zabývá především rychlostí v mezní vrstvě u ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Kreisel, Martin
  Ocelová konstrukce sportovní haly v lokalitě města Olomouc. Konkrétní konstrukce vybrána ze tří variant. Půdorysné rozměry 45 x 60 m. Výška 12,5 m. Konstrukce je tvořena z válcovaných profilů a trubek. Příčná vazba je ...
 • Curlingová hala 

  Nováková, Hana
  Návrh nosné ocelové konstrukce curlingové haly. Posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků objektu. Posudek vybraných spojů. Zhotovení výrobního vybraného montážního dílce.
 • Penzion pro seniory s pečovatelskou službou 

  Matějíčková, Veronika
  Navržený penzion pro seniory s pečovatelskou službou je situován do obce Měřín. Jedná se o zděný, nepodsklepený,dvoupodlažní objekt ze systému POROTHERM. Základové pasy jsou z prostého betonu. Zastřešení je řešeno ...
 • Vícepodlažní dřevostavba 

  Macháčková, Eva
  Diplomová práce řeší kompletní projektovou dokumentaci novostavby knihovny a mediatéky na pozemku v Českých Budějovicích. Jedná se o třípodlažní objekt členěný do tří částí, jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní. Je ...
 • Agregované ceny stavebních konstrukcí 

  Anovčín, Josef
  Pro zjednodušený výpočet ceny díla, navrhnu metodiku tvorby agregovaných položek, tak aby výpočet ceny objektu netrval déle než jednu hodinu a zároveň byla výsledná cena s co nejmenší odchylkou od realizační ceny. Správnost ...
 • Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 

  Horák, Ondřej
  V diplomové práci je řešena problematika návrhu sanace stokové sítě v urbanizovaném celku Kamenná čtvrt. Práce je dělena na několik částí. V první části se nachází průvodní zpráva zabývající se popisem základních charakteristik ...