Now showing items 1-20 of 680

 • Geodetické práce při rekonstrukci městské silniční křižovatky v Uherském Hradišti 

  Lovecký, Marek
  Diplomová práce se zabývá geodetickými pracemi, které souvisí se zkapacitněním silnice II/497 a úpravou křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti. Práce se z větší části věnuje oblasti inženýrské geodézie. Řeší ...
 • Vybudování sítě PPBP v katastrálním území Vysoká u Valašského Meziříčí 

  Rybecký, Pavel
  Tématem mé diplomové práce je vybudování podrobného polohového bodového pole(PPBP)v obci Lešná u Valašského Meziříčí, místní části Vysoká. V obci bylo stabilizováno a zaměřeno 65 bodů PPBP. Vyrovnání bylo provedeno pomocí ...
 • Predikce hodnot tíhových veličin na základě terestrických měření a digitálního modelu terénu 

  Letko, Ivan
  Hlavním předmětem této diplomové práce je rovnoměrné náhodné zahuštění měřených tíhových bodů ve vybraném zájmovém území na základě digitálního modelu terénu. K tomuto účelu je použita metoda Remove-Compute-Restore. V práci ...
 • Nízkopodlažní bytový komplex 

  Doležel, Ivo
  Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby „Nízkopodlažního bytového komplexu – Horoměřice“ obsahující veškeré náležitosti dle platných předpisů a norem. Komplex je tvořen ze tří objektů ...
 • AKTUALIZACE DTMM S VYUŽITÍM MOBILNÍHO SKENOVACÍHO SYSTÉMU 

  Cimpl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou reambulace Digitální technické mapy města. Konkrétně především reambulací s využitím dat získaných mobilním skenovacím systémem a porovnáním s reambulací prováděnou bez využití ...
 • Mapa okolí jeskyně Výpustek - jižní část 

  Stískalová, Alena
  Práce se zabývá vyhotovením mapy okolí jeskyně Výpustek – jižní část v měřítku 1:500 se schématickým zaměřením podzemních prostor. Teoretická část je věnována historii jeskyně a tvorbě map. Praktická část obsahuje výpočty, ...
 • Bytový dům 

  Novotná, Petra
  Tato diplomová práce řeší novostavbu bytového domu v Kuřimi. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Obvodový plášť z Porotherm 300mm a je zateplen kontaktním zateplením. Střechy jsou ploché. Okna jsou ...
 • Bytový dům 

  Soška, Tomáš
  Diplomová práce „Bytový dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Jedná se o pětipatrovou budovu, která je nepodsklepená rozdělená do dvou sekcí. Nosná konstrukce stavby je monolitický skelet s výplňovým zdivem. ...
 • Administrativní budova 

  Pospíšil, David
  Moje diplomová práce řeší administrativní budovu. Budova se bude nacházet ve městě Šumperk. Bude situována nedaleko centra. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno částečně podsklepené podlaží. Stropy tvoří nosníky s ...
 • Sportovní hala 

  Hindráková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je návrh sportovní haly s ubytováním v Hradci Králové. Sportovní hala je situována v městské části Věkoše. Navržená stavba je třípodlažní s kobinovaným sloupovým a stěnovým nosným systémem. Stavba je ...
 • Mateřská škola 

  Vojířová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v Jevíčku. Objekt je navržen v rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na severozápad. Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží a je částečně podsklepená. Nosné ...
 • Mrakodrap " EVO" (Experimentální výškový objekt) 

  Kohoutová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie na téma Mrakodrap "EVO" (experimentální výškový objekt), situovaná v Brně. Výškový objekt integruje různé funkce (bydlení, restaurace, obchody, kancelářské plochy a ...
 • Městský dům - architektura kombinace funkcí 

  Starý, Ondřej
  Tématem diplomové práce je návrh městského domu v lokalitě blízké centrální části Brna jako alternativy ke stávajícím monofunkčním zónám a vytypování vhodných funkcí pro zadané území. Koncept je založen na kompaktním ...
 • Městský dům - architektura kombinace funkcí 

  Veselá, Jana
  Řešené území se nachází v Brně v městské části Zábrdovice. Je vymezeno z východu řekou Svitavou, z jihu ulicí Cejl a ze západní strany ulicí Jana Svobody. Jeho rozloha je cca 18 790 m2. Z urbanistického hlediska je intenzivní ...
 • Městský dům - architektura kombinace funkcí 

  Mertlíková, Klára
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie intenzivní městské struktury – městského domu v Brně-Zábrdovicích. Návrh pracuje s principem multiplicity, pro kterou je charakteristické znásobení pozemku, využití ...
 • Sportovní centrum Brno 

  Zaplatil, David
  Jedná se o objekt sportovního zařízení, který bude využíván zejména pro lední hokej, dále pak pro pořádání dalších sportovních a společenských akcí. Hlavním architektonickým záměrem při návrhu haly bylo vyhovět moderním ...
 • Odkanalizování obce do 2 tisíc obyvatel 

  Klíma, Aleš
  V diplomové práci jsem se zabýval odvodněním obce Hněvošice (obec do 2000 obyvatel). Provedl jsem technicko-ekonomické zhodnocení tří možných odvodňovacích systémů (gravitační kanalizace, podtlaková kanalizace, tlaková ...
 • Úprava toku – Luha v Jeseníku n/Odrou 

  Tkáč, Matěj
  Diplomová práce se zabývá úpravou toku Luha v Jeseníku nad Odrou. Práce je rozdělena do několika částí. Obsahuje teoretický úvod, kde jsou diskutovány otázky splaveninového režimu toku, drsnosti v otevřených korytech toku ...
 • Měření rychlosti v dnové mezní vrstvě kanálu použitím rovinné laserové anemometrie 

  Vrubel, Jan
  Téma této práce navazuje na zkoumání metody rychlostního pole, které je v dnešní době již relativně běžnou metodou pro stanovení průtokových veličin na vysoké úrovni. Práce se zabývá především rychlostí v mezní vrstvě u ...
 • Návaznost ÚSES na prvky protierozní a protipovodňové ochrany v KPÚ 

  Strádalová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením prvků územního systému ekologické stability, navržené v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav, v návaznosti na prvky protierozní a protipovodňové ochrany. V rámci ...