Now showing items 1-20 of 677

 • Adaptace vojenského objektu - Nové Město nad Váhem 

  Ábel, Matúš
  Adaptovaný objekt slúžil ako vojenská kuchyňa s vojenským klubom a ubytovanim. Bola postavená v 1950. Je to čiastočne dvojpodlažný podpivničený objekt murovaný z tehly plnej pálenej. Nosné a obvodové konštrukcie sa ponechajú ...
 • Administrativní areál v Praze - Hostivař, příprava a organizace výstavby objektu 

  Smolková, Pavlína
  Závěrečná práce je zpracována pro administrativní areál v Praze. Jedná se o přípravu a organizaci výstavby objektu v Hostivaři. V práci je řešeno zařízení staveniště na nejdůležitější technologické etapy, ekonomické srovnání ...
 • Administrativní budova 

  Pospíšil, David
  Moje diplomová práce řeší administrativní budovu. Budova se bude nacházet ve městě Šumperk. Bude situována nedaleko centra. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno částečně podsklepené podlaží. Stropy tvoří nosníky s ...
 • Administrativní budova 

  Lejčík, Peter
  Administratívna budova je navrhovaná ako bezbariérová samostatne stojaca novostavba v katastrálnom území Púchov – mesto. Navrhovaná budova má 8 podlaží, z ktorých 1.NP obsahuje stravovacie priestory, reštauráciu, bar, ...
 • Administrativní budova 

  Závacká, Petra
  Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce se spřaženými ocelobetonovými prvky ve vodorovném směru objektu administrativní budovy. Diplomová práce obsahuje návrh administrativní budovy s parkovacím domem, které ...
 • Administrativní budova - OPAVA 

  Kováč, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby administrativní budovy v Opavě, nejprve ve formě studie a následně jako realizační projekt. Jedná se o budovu samostatně stojící, se čtyřmi nadzemními ...
 • Administrativní budova JmP 

  Žwaková, Vendula
  Předmětem této diplomové práce byl přepočet a návrh dvou variant řešení stávající nosné ocelové konstrukce objektu patrové administrativní budovy v areálu Jihomoravské plynárenské a.s. v centru města Brna. Rozměry a dispozice ...
 • Administrativní objekt 

  Tejkl, Jakub
  Diplomová práce „Administrativní objekt“ je zpracována jako projekt pro realizaci stavby. Objekt je situován na parc. č. 651/1, 652/1 v Brně. Objekt je určen pro administrativu, 1NP je využito jako galerie, cukrárna, trafika ...
 • Agregované ceny stavebních konstrukcí 

  Anovčín, Josef
  Pro zjednodušený výpočet ceny díla, navrhnu metodiku tvorby agregovaných položek, tak aby výpočet ceny objektu netrval déle než jednu hodinu a zároveň byla výsledná cena s co nejmenší odchylkou od realizační ceny. Správnost ...
 • AKTUALIZACE DTMM S VYUŽITÍM MOBILNÍHO SKENOVACÍHO SYSTÉMU 

  Cimpl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou reambulace Digitální technické mapy města. Konkrétně především reambulací s využitím dat získaných mobilním skenovacím systémem a porovnáním s reambulací prováděnou bez využití ...
 • Akustické mikroklima nevýrobních objektů 

  Jelínek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na působení akustického mikroklima v nevýrobních objektech na člověka. V rámci zpracování tématu byla provedena měření hladin akustického tlaku v skutečných objektech a zpracovány protokoly ...
 • Alternativní návrh železničního mostu v km 19,459 tratě Děčín - Oldřichov přes dálnici D8 

  Bilík, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je alternativní návrh nosné konstrukce jednokolejného ocelového železničního mostu o třech polích. Most se nachází v km 19,459 na trati Děčín - Oldřichov. Překračovanou překážkou je dálnice D8. ...
 • Analýza akusticko-vibračních parametrů kolejového roštu 

  Ratislavová, Eva
  Předmětem diplomové práce je experimentální analýza akustických a vibračních parametrů kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y a jejich srovnání s konstrukcemi s příčnými betonovými pražci. Měření proběhla in situ ve ...
 • Analýza cen nemovitostí ve vybraných regionech České republiky 

  Koudelková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá stanovením faktorů, které ovlivňují cenu nemovitostí. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, týkající se trhu nemovitostí, dále na metody oceňování nemovitostí a ceny používané k ocenění, ...
 • Analýza ekonomického rizika výstavbového projektu 

  Bokorová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a řízením rizik výstavbového projektu, jejich podrobnou charakteristikou a členěním. V praktické části jsou poznatky z teoretické časti aplikované na projektů, jehož cílem byla ...
 • Analýza legend map tematických atlasů 

  Hamáčková, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou legend map Atlasu krajiny České republiky a Atlasu krajiny Slovenskej republiky s důrazem na jejich vzájemné porovnání. Vychází z publikovaných obecných teoretických zásad kartografické ...
 • Analýza možnosti využití odpadů vznikajících při výrobě cementotřískových desek 

  Melo, Michal
  Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití odpadů vznikajících při výrobě cementotřískových desek zejména z hlediska jejich aplikace jako druhotných surovin zpět do výroby. V první řadě byla pozornost ...
 • Analýza porušování kvazikřehkých materiálů za použití numerického modelování a akustické/elektromagnetické emise 

  Vodák, Ondřej
  Tato diplomová práce poskytuje přehled nedestruktivních testů betonu a podrobné informace týkající se akustické a elektromagnetické emise při monitorování porušování prostého betonu. Popisují se provedené zatěžovací zkoušky ...
 • Analýza stropního vytápění 

  Carbol, Ladislav
  Práce se zabývá analýzou stropního vytápění ubytovacích prostor kolejí VUT. Obsahuje teoretický rozbor problematiky sdílení tepla sáláním a konvekcí u stropního vytápění. Součástí práce je vytvoření matematického modelu ...
 • Analýza vlivu relativní výšky pravoúhlého přelivu se širokou korunou na součinitel průtoku 

  Knéblová, Michaela
  Diplomová práce pojednává o vlivu relativní výšky přelivu pravoúhlého průřezu se širokou korunou na součinitel průtoku. Na základě měření úrovně hladiny před přelivem při různých průtocích i výškách přelivu P, byly stanoveny ...