Now showing items 1-20 of 641

 • Lipůvka – spirálová okružní křižovatka silnic I/43 a II/379 

  Patočka, Miroslav
  Tato diplomová práce navazuje na předchozí práce zpracované na Ústavu pozemních komunikacích FAST VUT zabývající se úpravami silnice I/43 Brno – Svitavy. V souladu s územním plánem obce Lipůvky je navržena stavební úprava ...
 • Návrh speciálních asfaltových směsí SAL určených pro opravu cementobetonových krytů 

  Kalfeřt, Martin
  V této diplomové práci se navrhuje vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL). V teoretické části je popsána vrstva SAL, dále jsou popsány vstupní materiály, jejich výroba a návrh jednotlivých směsí. Následuje ...
 • Ceny pozemních staveb 

  Vostrčil, Michal
  Cílem této diplomové práce je seznámení s cenami, které se vyskytují ve stavebnictví, dále také to, jak se cena staveb určuje za pomocí využití výpočetní techniky. Základní pricipy, postupy a pojmy stanovení cen pozemních ...
 • Centrum výzkumných institutů a doktorských studií v Brně - příprava a organizace výstavby 

  Hejna, Vladimír
  Tento stavebně technologický projekt je vypracován z důvodu stavebně technologické přípravy realizace novostavby Centra výzkumných institutů a doktorských studií v Brně – Poříčí. Projekt obsahuje technickou zprávu stavebně ...
 • Studie rekonstrukce železničních stanic Ostružná a Horní Lipová 

  Látal, Jan
  Výsledkem této práce bude návrh rekonstrukce železničních stanic Ostružná a Horní Lipová tak, aby splňovala následující podmínky. Musí být zajištěn bezproblémový pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve ...
 • Nadjezd nad dálnicí 

  Jetmar, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je návrh mostní konstrukce přes dálnici. Konstrukce je navržena s ohledem na estetické a ekonomické hledisko. Jsou navrženy dvě varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta integrovaného ...
 • Nursery school 

  Horáček, Radek
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby mateřské školy. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s kapacitou 60 dětí rozdělených do 4 oddělení. Objekt se založen na základových pasech. Půdorys objektu ...
 • Termické solární systémy 

  Horský, Martin
  Teoretická část práce je zaměřena na vznik, transport slunečního záření a jeho dostupnost v rámci České republiky. Dále jsou zde rozebrány solární termické systémy a komponenty těchto systémů včetně jejích využití. Projektová ...
 • Energeticky uvědomělá rekonstrukce rodinného domu 

  Bohutínský, Zdeněk
  Cílem práce je návrh nejlepšího opatření z energetického hlediska pro rodinný dům. Pro objekt je proveden nejprve energetický posudek a podle výsledků posudku jsou vypracovány varianty opatření. Dále je na základě výsledků ...
 • Renovace stokové sítě CIPP metodami 

  Holeš, Petr
  V první části práce je uvedena rešerše problematiky sanace stokových sítí metodami CIPP. Je znázorněno obecné rozdělení bezvýkopových metod a zatřídění metody CIPP mezi ně. Dále je uvedeno rozdělení metod v rámci CIPP dle ...
 • Ochrana obce Račice před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou extravilánových vod v povodích a jejich nepříznivým dopadem na intravilán obcí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich jsou popsány možnosti technických zásahů do povodí, ...
 • Nová synagóga v Brně 

  Flodrová, Helena
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie Nová synagoga v Brně. Cílem studie je vytvořit uzavřený celek budov, který bude využíván židovskou náboženskou obcí a jejich členy. Stavební program je proto vytvořen ...
 • Využití robotické totální stanice pro měření jeřábových drah 

  Chomjak, Ján
  Predmetom tejto diplomovej práce bolo využite robotickej totálnej stanice pre meranie žeriavových dráh. Pre určenie priamosti koľajníc mal byť použitý systém automatického cielenia na hranol. Zameraná bola jedna žeriavová ...
 • Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 

  Sviták, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace víceúčelového domu Brno – Klíčova. Obsahem práce je stavebně technologická studie, na kterou navazuje stavebně technologický projekt. Cílem diplomové práce je určit zdroje ...
 • Úřad práce Brno - město, stavebně technologická příprava stavby. 

  Surý, Viktor
  Stavebně technologický projekt se zabývá novostavbou Úřadu práce v Brně. Jedná se o administrativní budovu o šesti nadzemními a jednom podzemním podlaží. Objekt má tvar lichoběžníku. Svislé i vodorovné nosné konstrukce, ...
 • Stavebně technologický projekt administrativní budovy Gaceta v Praze 

  Jekielek, Marek
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem hrubé stavby administrativní budovy. Obsahuje technologické předpisy pro železobetonový monolitický strop a pro pohledovou vrstvu provětrávané fasády, projekt ...
 • Polyfunkční dům v Českém Těšíně 

  Šimočko, Jan
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci polyfunkčního domu v Českém Těšíně. Součástí domu je kavárna a šest bytů. Objekt je navržen třípodlažní, nepodsklepený, v mírně svažitém terénu. Obvodové zdivo je z keramických ...
 • Projektové řízení realizace historické stavby se současnými zdroji 

  Lesonická, Lenka
  Cílem diplomové práce je zpracovat návrh možného řešení realizace Cheopsovy pyramidy s použitím současných zdrojů a technologií 21. století. V úvodu práce je objasněno, co je řízení staveb, popsány základní předpisy a ...
 • Novostavba bytového domu 

  Vaněček, František
  Navržený bytový dům se zpevněnými plochami chodníků, parkovacích míst a obslužných komunikací se nachází na parcele č. 723/213 a 723/184 (orná půda) při jihovýchodním okraji obce Horní Stropnice, jižně od příjezdové ...
 • Žáruvzdorné výrobky určené pro metalurgii hliníku 

  Kupcová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na vysocehlinité žárovzdorné materiály, které se využívají především v metalurgii hliníku. Teoretická část je zaměřena na žárovzdorné materiály, na jejich rozdělení, možné způsoby výroby a ...