Recent Submissions

 • Dynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselin 

  Muchová, Johana
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) o nízké a vysoké molekulové hmotnosti a protonizovanými amfifilními aminokyselinami lysinem a argininem. Interakce byly pozorovány v oblasti ...
 • Peroxotitaničité gely vhodné pro piezoelektrický tisk 

  Fuksa, Andrej
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev peroxotitaničitého gelu. Připravené roztoky peroxotitanátu s ethylen glykolem a isopropanolem byly tištěny pomocí materiálové tiskárny na skleněný substrát a vysušeny při 95 °C. ...
 • Mechanické vlastnosti vláknových kompozitů pro automobilové aplikace 

  Bayer, Adam
  Bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností vláknových kompozitů, které se lišily objemovým zlomkem a teplotou při měření. Jako matrice byl zvolen PMMA a v roli výztuže figuruje skelná tkanina. Teoretická ...
 • Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 

  Olšan, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá přípravou polymerních směsí polyamidu 6 s polypropylenem. V teoretické části jsou shrnuty nynější poznatky o přípravě směsi PA6/PP. V experimentální části byl zkoumán ideální poměr surovin pro ...
 • Vliv katalyzátorů na reakci vzniku polyuretanu 

  Chadima, David
  Bakalářská práce se zabývá vlivem katalyzátorů na reakci vzniku polyurethanu. Teoretická část obsahuje základní poznatky z oblasti polyuretanové chemie doplněné literární rešerší na téma katalýza a mechanismus reakce vzniku ...
 • Separace a charakterizace atelokolagenu 

  Konečná, Zuzana
  Cílem předložené bakalářské práce byla optimalizace separace rozpustného atelokolagenu z komerčně dostupného hovězího kolagenu a jeho následná charakterizace. Kollagen byl podroben enzymatickému trávení pomocí pepsinu a ...
 • Molekulové modelování – struktura a vlastnosti cyklických esterů a karbonátů 

  Kubíčková, Eva
  Molekulové modelování umožňuje předpovídat chování a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentalních dat. Záměrem našeho studia byla predikce vybraných vlastností cyklických esterů a predikce jejich struktur. Byla ...
 • Technologie injekčního vstřikování termoplastů 

  Mikulík, David
  Práce se zabývá optimalizací technologického režimu pro injekční vstřikování testovacích těles 1A ze semikrystalického PP a amorfního PS. Dále zkoumá vliv změny technologických režimů na krystalinitu semikrystalického PP. ...
 • Návrh a optimalizace metody experimentálního studia uvolňování huminových látek z gelových aplikačních forem. 

  Palanová, Veronika
  Hlavnou náplňou bakalárskej práce bolo navrhnúť a optimalizovať metódu experimentálneho štúdia uvoľňovania huminovej látky z gelových matríc, ktoré boli vytvorené pomocou bežných kozmetických a farmaceutických zahusťujúcich ...
 • Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrna 

  Chadimová, Klára
  V této práci byl studován vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrna. Ozimná pšenice odrůdy Bohemia byla pěstována v podmínkách normální (AC) a zvýšené (EC; 700 mol oxidu uhličitého ...
 • Studium interakcí a stability v systému biopolymer-tenzid 

  Sovová, Šárka
  Metodou dynamického rozptylu světla byly studovány interakce v systému biopolymer-tenzid a stabilita vznikajících komplexů. Byla zkoumána stabilita a interakce nativního hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium ...
 • Studium systémů založených na fosfolipidech pro sonografické aplikace. 

  Überall, Martin
  V bakalářské práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti povrchově aktivních látek a fosfolipidů. Byla zjišťována koncentrace látek solubilizovaných uvnitř zmíněných systémů. Zástupcem ...
 • Metalografie korozivzdorných ocelí 

  Hasoňová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá metalografií korozivzdorných ocelí. V úvodu teoretické části je krátce shrnuta historie metalografie. Následně jsou zde shrnuty základní poznatky o metalografii, způsobu a metodách přípravy vzorků ...
 • Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů 

  Kolesa, Pavel
  Náplní předložené bakalářské práce bylo studium interakce kationaktivního biopolymeru s modelovou sondou ve formě organického barviva prostřednictvím difúzních procesů v gelové fázi. Hlavním cílem bylo otestovat a optimalizovat ...
 • Dynamika systémů hyaluronanu a albuminu 

  Jarábková, Sabína
  Bakalářská práce se zabývá dynamikou systémů hyaluronanu (HA) a hovězího sérového albuminu (BSA). Při výzkumu bylo použito těchto metod: povrchová reologie, tenziometrie, metoda maximálního přetlaku v bublině a UV-VIS ...
 • Hydrodynamické vlastnosti systémů hyaluronanu a lysinu 

  Kunert, Vojtěch
  Tato bakalářská práce prozkoumává interakce mezi hyaluronanem a částečně protonizovanými aminokyselinami lysinem a argininem. K popsání interakcí bylo využito reologie a viskozimetrie. K jejich kontrole pak pH-metrie a ...
 • Fluorescenční korelační spektroskopie v hydrofilních koloidech 

  Rýcová, Eva
  Tato práce je zaměřena na hydrofilní koloidy a jejich zkoumání pomocí metody fluorescenční korelační spektroskopie (FCS). Pomocí několika fluorescenčních sond byly zkoumány gelové systémy v prostředí 0,15 M chloridu sodného ...
 • Enkapsulace mléčných bakterií 

  Vrtná, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá enkapsulací dvou druhů probiotických bakterií do několika typů obalových materiálů, většinou polysacharidů. V teoretické části jsou popsány enkapsulační techniky aplikovatelné pro potravinářský ...
 • Molekulární organizace huminových kyselin v roztocích 

  Chytilová, Aneta
  Rozmanitá struktura a obsah velmi různorodých funkčních skupin huminových kyselin jednak činí tyto látky velmi vděčným studijním materiálem pro celou řadu vědeckých pracovišť, především však zapříčiňuje celou řadu jejich ...
 • Komplexní fyzikálně chemická analýza přírodní léčivé vody 

  Machátová, Nikol
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium obsahu huminových látek v přírodní léčivé vodě. Huminové látky extrahované z této vody byly charakterizovány pomocí UV-VIS a FTIR spektrometrie, dále byly provedeny mikrobiologické ...

View more