Now showing items 1-20 of 65

 • Povlaky na slitinách hliníku 

  Slouková, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí výsledků výzkumu konverzních povlaků na slitinách hliníku a zkoumání povlaků na bázi ceru pomocí potenciodynamických měření. V teoretické části jsou nejprve popsány základní vlastnosti ...
 • Vliv autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vína 

  Chmelová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vytvářeného vína. V teoretické části je popsána historie vinařství ve světě, Čechách a na Moravě, charakteristika ...
 • Enkapsulace různých typů enzymů do organických částic. 

  Hazuchová, Eva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na enkapsulaci různých typů enzymů do organických částic. Teoretická část je věnována enzymům a jejich obecným vlastnostem, struktuře, aktivitě a využití, dále potom procesu enkapsulace a ...
 • Vliv pH a iontové síly na bariérové schopnosti huminových látek 

  Přítulová, Marie
  Náplní této bakalářské práce je studium huminových kyselin a jejich bariérových vlastností pomocí difúzních procesů v plastových difúzních celách. Hlavní pozornost je věnována difúzi přes hydrogel na bázi termoreverzibilního ...
 • Charakterizace medicínských biopolymerů ultrazvukovou spektroskopií 

  Jugl, Adam
  Pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením byly zkoumány vlastnosti roztoků hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti v závislosti na koncentraci a teplotě roztoku. Dále byl zkoumán vliv iontové síly na vlastnosti ...
 • Studium interakcí hyaluronanu a albuminu metodou SEC-MALLS 

  Sereda, Alena
  Tato práce je zaměřená na interakce hyaluronanu (HA) a hovězího sérového albuminu (BSA). Interakce byly studovány pomocí metody SEC-MALLS, kde byly stanovovány molekulová hmotnost, gyrační a hydrodynamický poloměry a vnitřní ...
 • Problematika stanovení betablokátorů v povrchových vodách 

  Košík, Juraj
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou neustále se zvyšující koncentrace léčiv v životním prostředí. Mezi celosvětově nejvíc předpisované farmaka s nejčastějším výskytem v ekosystému patří -blokátory. Jsou to ...
 • Vliv vlastností částic na mikroreologické měření biopolymerních roztoků 

  Hradecká, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vlivu částic na mikroreologické měření biopolymerních roztoků. Použitým biopolymerem byla kyselina hyaluronová a jako modelové systémy byly zvoleny roztoky glycerolu o různých ...
 • Metody stanovení hyaluronanu 

  Černá, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrnem jednoduchých metod pro stanovení koncentrace hyaluronanu ve vodných roztocích a porovnává funkčnost jednotlivých vybraných metod, jako jsou UV-VIS spektroskopie, IČ spektroskopie a ...
 • Možnosti využití polyelektrolytových komplexů pro kosmetické a medicínské aplikace 

  Karásková, Iva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití polyelektrolytových komplexů huminových kyselin a chitosanu. V experimentální části byly na základě literární rešerše optimalizovány vhodné postupy přípravy těchto ...
 • Niklové povlaky a jejich vlastnosti 

  Buchtík, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo shrnutí dosavadních poznatků týkajících se bezproudého nanášení niklových povlaků a jejich vlastností. Teoretická část zahrnuje dvě hlavní kapitoly. V první kapitole jsou podrobně popsány současné ...
 • Jehličí jako bioindikátor pro hodnocení úrovně kontaminace PAHs 

  Mikulíková, Iva
  Bioindikátory slouží ke sledování úrovně znečištění životního prostředí. K nejrozšířenějším bioindikátorům patří rostlinné bioindikátory, z nichž nejčastěji používanými jsou mechy, lišejníky a jehličí. Tato práce je zaměřena ...
 • Příprava hydrogelů s obsahem huminových látek pro kosmetické aplikace 

  Pavlicová, Renata
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci hydrogelů s obsahem huminových látek a hodnocení jejich případné využitelnosti v kosmetické praxi. Náplní práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením ...
 • Mikrobiální produkce extracelulárních polymerů a jejich zapojení do stresové odpovědi 

  Müllerová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá produkcí extracelulárního polysacharidu pullulanu mikroorganismem Aureobasidium pullulans, purifikací pullulanu a jeho možným využitím jako kryoprotektantu. Jako součást práce byla zpracována ...
 • Využití metod termické a strukturní analýzy při studiu vzniku polyelektrolytových komplexů 

  Řiháčková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem polyelektrolytových komplexů na bázi chitosanu a huminových kyselin. Tato práce je motivována prozkoumáním nových materiálů, které mohou mít v budoucnu potenciál například v zemědělských ...
 • Ochrana hořčíkových slitin 

  Ruttkayová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je charakterizace mechanických vlastností ochranných povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V úvodní části jsou shrnuty poznatky o hořčíku, hořčíkových slitinách, korozi a ochraně před ní. Zkoumané ...
 • Hyaluronanové hydrogely pro medicínské aplikace 

  Janča, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností hydrogelů připravených pomocí interakce polyelektrolytu hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium bromidem (CTAB) v modelu fyziologického roztoku 0,15 M NaCl. Byly ...
 • Redukce tvorby výkvětů v geopolymerních systémech 

  Suchý, Rostislav
  Kationty alkalických kovů jsou ve struktuře alkalicky aktivovaných materiálů slabě vázány. Tento fakt zapříčiňuje tendenci tvorby nežádoucích výkvětů ve vlhkém prostředí. V této práci byl sledován účinek přísady na bázi ...
 • Studium tepelných vlastností vybraných koloidních látek 

  Křivánková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na studium tepelných vlastností koloidních systémů, především vlastnosti emulzí (voda, olej), které mohou být využity v kosmetickém průmyslu jako základní složka různých pleťových mlék a krémů ...
 • Nosiče na bázi hydrofobizovaného biopolymeru 

  Velcer, Tomáš
  Tato práce zkoumá vlastnosti hydrofobně modifikovaných biopolymerů pro potenciální použití v cílené distribuci léčiv. Byly vybrány dva vzorky hydrofobně modifikovaného hyaluronanu. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla ...