Now showing items 1-20 of 65

 • Příprava hydrogelů s obsahem huminových látek pro kosmetické aplikace 

  Pavlicová, Renata
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci hydrogelů s obsahem huminových látek a hodnocení jejich případné využitelnosti v kosmetické praxi. Náplní práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením ...
 • Technologie injekčního vstřikování termoplastů 

  Mikulík, David
  Práce se zabývá optimalizací technologického režimu pro injekční vstřikování testovacích těles 1A ze semikrystalického PP a amorfního PS. Dále zkoumá vliv změny technologických režimů na krystalinitu semikrystalického PP. ...
 • Tvorba databáze FT - IR spekter heterogenních systémů 

  Hajzler, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření FT – IR databáze anorganických vzorků heterogenní povahy. Obsah teoretické části zahrnuje úvod do oblasti infračerveného záření a zobrazuje v ucelené formě teoretické podklady pro ...
 • Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 

  Olšan, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá přípravou polymerních směsí polyamidu 6 s polypropylenem. V teoretické části jsou shrnuty nynější poznatky o přípravě směsi PA6/PP. V experimentální části byl zkoumán ideální poměr surovin pro ...
 • Vliv katalyzátorů na reakci vzniku polyuretanu 

  Chadima, David
  Bakalářská práce se zabývá vlivem katalyzátorů na reakci vzniku polyurethanu. Teoretická část obsahuje základní poznatky z oblasti polyuretanové chemie doplněné literární rešerší na téma katalýza a mechanismus reakce vzniku ...
 • Návrh a optimalizace metody experimentálního studia uvolňování huminových látek z gelových aplikačních forem. 

  Palanová, Veronika
  Hlavnou náplňou bakalárskej práce bolo navrhnúť a optimalizovať metódu experimentálneho štúdia uvoľňovania huminovej látky z gelových matríc, ktoré boli vytvorené pomocou bežných kozmetických a farmaceutických zahusťujúcich ...
 • Možnosti využití polyelektrolytových komplexů pro kosmetické a medicínské aplikace 

  Karásková, Iva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití polyelektrolytových komplexů huminových kyselin a chitosanu. V experimentální části byly na základě literární rešerše optimalizovány vhodné postupy přípravy těchto ...
 • Separace a charakterizace atelokolagenu 

  Konečná, Zuzana
  Cílem předložené bakalářské práce byla optimalizace separace rozpustného atelokolagenu z komerčně dostupného hovězího kolagenu a jeho následná charakterizace. Kollagen byl podroben enzymatickému trávení pomocí pepsinu a ...
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Ježek, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky cínu v životním prostředí. Zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt a koloběh cínu v životním prostředí. Obsahuje také ...
 • Stabilita půdní organické hmoty 

  Heldesová, Michaela
  Tato bakalářská práce shrnuje dostupné informace o současném výzkumu stability půdní organické hmoty a rozděluje je do dvou logických celků. Prvním jsou environmentální a fyzikálně chemické faktory, včetně činnosti člověka, ...
 • Příprava tablet pro WDXRF analýzu kvality cementu 

  Kozlová, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy vzorku pro rentgenovou fluorescenční analýzu (XRF) cementu. Cílem práce je přispět k nalezení optimálního způsobu přípravy vzorku cementu v podobě tablet, které poskytnou ...
 • Dynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselin 

  Muchová, Johana
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) o nízké a vysoké molekulové hmotnosti a protonizovanými amfifilními aminokyselinami lysinem a argininem. Interakce byly pozorovány v oblasti ...
 • Nové metody síťování huminových látek 

  Lepíková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium síťování huminových látek. Hlavní náplní této práce bylo nalézt a optimalizovat použití nových činidel pro síťování huminové kyselin. Jako srovnávací huminový vzorek byl v práci ...
 • Molekulové modelování – struktura a vlastnosti cyklických esterů a karbonátů 

  Kubíčková, Eva
  Molekulové modelování umožňuje předpovídat chování a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentalních dat. Záměrem našeho studia byla predikce vybraných vlastností cyklických esterů a predikce jejich struktur. Byla ...
 • Vliv autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vína 

  Chmelová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vytvářeného vína. V teoretické části je popsána historie vinařství ve světě, Čechách a na Moravě, charakteristika ...
 • Studium tepelných vlastností vybraných koloidních látek 

  Křivánková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na studium tepelných vlastností koloidních systémů, především vlastnosti emulzí (voda, olej), které mohou být využity v kosmetickém průmyslu jako základní složka různých pleťových mlék a krémů ...
 • Metody stanovení hyaluronanu 

  Černá, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrnem jednoduchých metod pro stanovení koncentrace hyaluronanu ve vodných roztocích a porovnává funkčnost jednotlivých vybraných metod, jako jsou UV-VIS spektroskopie, IČ spektroskopie a ...
 • Charakterizace organických nanočástic s enkapsulovanými antimikrobiálními peptidy 

  Vejrostová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci částic s enkapsulovaným antimikrobiálním peptidem – lysozymem. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zaměřená na charakterizaci a popis antimikrobiálních ...
 • Niklové povlaky a jejich vlastnosti 

  Buchtík, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo shrnutí dosavadních poznatků týkajících se bezproudého nanášení niklových povlaků a jejich vlastností. Teoretická část zahrnuje dvě hlavní kapitoly. V první kapitole jsou podrobně popsány současné ...
 • Metalografie korozivzdorných ocelí 

  Hasoňová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá metalografií korozivzdorných ocelí. V úvodu teoretické části je krátce shrnuta historie metalografie. Následně jsou zde shrnuty základní poznatky o metalografii, způsobu a metodách přípravy vzorků ...