Now showing items 1-20 of 65

 • Adheze vrstev plazmových polymerů připravených z monomeru tetravinylsilanu 

  Plichta, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací tenkých vrstev plazmových polymerů, připravených z monomeru tetravinylsilanu (TVS) a nanesených na plošné křemíkové substráty. Jako způsob přípravy tenkých vrstev byla použita ...
 • Charakterizace a syntéza sloučenin na bázi lanthanidocenů 

  Koporecová, Zuzana
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť problematiku spektroskopických techník využiteľných v organokovovej a polymérnej syntéze, vrátane prípravy vzoriek a interpretácie získaných dát so zameraním na NMR spektroskopiu, ...
 • Charakterizace medicínských biopolymerů ultrazvukovou spektroskopií 

  Jugl, Adam
  Pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením byly zkoumány vlastnosti roztoků hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti v závislosti na koncentraci a teplotě roztoku. Dále byl zkoumán vliv iontové síly na vlastnosti ...
 • Charakterizace organických nanočástic s enkapsulovanými antimikrobiálními peptidy 

  Vejrostová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci částic s enkapsulovaným antimikrobiálním peptidem – lysozymem. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zaměřená na charakterizaci a popis antimikrobiálních ...
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Ježek, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky cínu v životním prostředí. Zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt a koloběh cínu v životním prostředí. Obsahuje také ...
 • Degradace barviv fotografií ozonem 

  Védlová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o principech inkoustového tisku, složení inkoustu a tiskových médiích. Dále se zabývá stabilitou inkoustových výtisku, degradací inkoustů okolními vlivy, mechanismy těchto degradací a ochranou ...
 • Dynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselin 

  Muchová, Johana
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) o nízké a vysoké molekulové hmotnosti a protonizovanými amfifilními aminokyselinami lysinem a argininem. Interakce byly pozorovány v oblasti ...
 • Dynamika systémů hyaluronanu a albuminu 

  Jarábková, Sabína
  Bakalářská práce se zabývá dynamikou systémů hyaluronanu (HA) a hovězího sérového albuminu (BSA). Při výzkumu bylo použito těchto metod: povrchová reologie, tenziometrie, metoda maximálního přetlaku v bublině a UV-VIS ...
 • Enkapsulace mléčných bakterií 

  Vrtná, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá enkapsulací dvou druhů probiotických bakterií do několika typů obalových materiálů, většinou polysacharidů. V teoretické části jsou popsány enkapsulační techniky aplikovatelné pro potravinářský ...
 • Enkapsulace různých typů enzymů do organických částic. 

  Hazuchová, Eva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na enkapsulaci různých typů enzymů do organických částic. Teoretická část je věnována enzymům a jejich obecným vlastnostem, struktuře, aktivitě a využití, dále potom procesu enkapsulace a ...
 • Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů 

  Kotouček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím fluorescence ve studiu hydrofilních polymerů, konkrétně pak studiem polymeru polyvinylpyrrolidonu, karboxymethylcelulózy, hovězího sérového albuminu a hyaluronanu. Nejprve byla ...
 • Fluorescenční korelační spektroskopie v hydrofilních koloidech 

  Rýcová, Eva
  Tato práce je zaměřena na hydrofilní koloidy a jejich zkoumání pomocí metody fluorescenční korelační spektroskopie (FCS). Pomocí několika fluorescenčních sond byly zkoumány gelové systémy v prostředí 0,15 M chloridu sodného ...
 • Fosfor a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Lefnerová, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fosforu ve vodách, hlavně v zahradních jezírkách, rozebírá jeho vlastnosti, formy výskytu a negativní vliv při nadměrném výskytu. Další část se zaměřuje na nejčastější metody ...
 • Homogenita aditiv v nanovláknech 

  Linha, Vojtěch
  Cílem této práce bylo shrnout základní možnosti zvlákňování polymerů a inkorporace aditiv. V teoretické části jsou popsány možnosti výroby nanovláken pomocí přístroje 4SPIN® společně s jednotlivými elektrodami pro zvlákňování. ...
 • Hyaluronanové hydrogely pro medicínské aplikace 

  Janča, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností hydrogelů připravených pomocí interakce polyelektrolytu hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium bromidem (CTAB) v modelu fyziologického roztoku 0,15 M NaCl. Byly ...
 • Hydrodynamické vlastnosti systémů hyaluronanu a lysinu 

  Kunert, Vojtěch
  Tato bakalářská práce prozkoumává interakce mezi hyaluronanem a částečně protonizovanými aminokyselinami lysinem a argininem. K popsání interakcí bylo využito reologie a viskozimetrie. K jejich kontrole pak pH-metrie a ...
 • Jehličí jako bioindikátor pro hodnocení úrovně kontaminace PAHs 

  Mikulíková, Iva
  Bioindikátory slouží ke sledování úrovně znečištění životního prostředí. K nejrozšířenějším bioindikátorům patří rostlinné bioindikátory, z nichž nejčastěji používanými jsou mechy, lišejníky a jehličí. Tato práce je zaměřena ...
 • Komplexní fyzikálně chemická analýza přírodní léčivé vody 

  Machátová, Nikol
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium obsahu huminových látek v přírodní léčivé vodě. Huminové látky extrahované z této vody byly charakterizovány pomocí UV-VIS a FTIR spektrometrie, dále byly provedeny mikrobiologické ...
 • Laboratorní příprava barevně odlišných sloučenin niklu 

  Rybárik, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na laboratorní možnosti přípravy různě barevných sloučenin niklu. V teoretické části jsou popsány chemické a fyzikální vlastnosti niklu a jeho sloučenin, které jsou možnými sloučeninami v řadě ...
 • Mechanické vlastnosti vláknových kompozitů pro automobilové aplikace 

  Bayer, Adam
  Bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností vláknových kompozitů, které se lišily objemovým zlomkem a teplotou při měření. Jako matrice byl zvolen PMMA a v roli výztuže figuruje skelná tkanina. Teoretická ...