Recent Submissions

 • Návrh hydraulického upevnění hořáku. 

  Princ, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením uchycení a řízení plynového hořáku. První část je věnována obecnému pojednání o výrobě umělého kameniva a jeho použití. Další části jsou věnovány možnostem hlídání hladiny ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...
 • Návrh jeřábové traverzy o nosnosti 15 tun. 

  Valenta, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení jeřábové traverzy jednoduché s pevnou roztečí závěsných prvků. Práce obsahuje rešerši základních používaných typů jeřábových traverz, vlastní návrh traverzy, pevnostní ...
 • Použití fluorescenčního holografického mikroskopu 

  Zobač, Evžen
  Tato bakalářská práce pojednává o fluorescenčním holografickém mikroskopu, interferometrickém mikroskopu s mimoosovou interferencí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno uspořádání ...
 • Svařování tlakových nádob 

  Máca, Martin
  Práce je zaměřena na technologii svařování tlakových nádob. Jako tlaková nádoba byla zvolena nádoba na dokvašování piva (tzv. CK tank). Dále se v práci zmiňují metody zkoušení svarů a legislativa tlakových nádob, zpracován ...
 • Rekreační objekt v ostrovním režimu 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zásobování odlehlého rekreačního objektu elektrickou energií. Řeší jak problematiku jednotlivých technologií ostrovních systémů aplikovaných na konkrétním objektu, tak i jejich ...
 • Experimenty kritického tepelného toku 

  Štaffa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v aktivní zóně jaderného reaktoru. První část práce je věnována objasnění fyzikální podstaty kritického tepelného toku a jsou zde uvedeny základní pojmy z oblasti ...
 • Výroba bezrámových slévárenských forem 

  Křížová, Irena
  Cílem bakalářské práce je provedení literární rešerše výrobních metod bezrámových slévárenských forem. A celkové zhodnocení výhod a nevýhod oproti formování za pomocí rámů.
 • Řešení příkladů mechaniky těles v ADAMS 

  Rybár, Šimon
  Cieľom tejto práce bolo vytvorenie parametrických modelov technických sústav v programe Adams. Pomocou simulácii boli sústavy skúmané z hľadiska kinematiky a dynamiky. V niekoľkých prípadoch boli výsledky simulácii porovnané ...
 • Výroba odlitků repliky rámu motocyklu Praga 500 BD 

  Vraspír, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá kompletní technologií výroby replik odlitků rámu motocyklu Praga 500 BD. V první části je popsán historický vývoj firmy Praga – BD a technické parametry motocyklu. V druhé části je přesně ...
 • Návrh rozšíření spektrometru pro měření absolutní odrazivosti 

  Šustek, Štěpán
  Předkládaná práce se zabývá návrhem nástavce a jeho konstrukčním řešením pro měření absolutní odrazivosti pomocí přístroje Perkin Elmer Lambda 45. Práce je rozdělená celkem do tří částí. První část se zabývá základní teorií ...
 • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

  Jankůj, Luděk
  Závěrečná práce se zabývá vlastnostmi a výrobou keramické skořepinové formy u metody vytavitelného modelu. Literární rešerše se zaměřuje na základní části výroby této formy, používané keramické suspenze a žáruvzdorné posypy. ...
 • Design dámského epilátoru 

  Sakalová, Michaela
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. V prvej sa venujem súčasnému stavu poznania. V nej sa nachádza história a vývoj epilátorov až po dnešnú dobu, rozbor metódy epilovania a detailné metódy IPL. Nasleduje analýza ...
 • Srovnání zobrazovacích možností transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu 

  Maňka, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je srovnání zobrazovacích možností transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu. Teoretická část se zabývá popisem konstrukce a vysvětlením principu každého typu mikroskopu. Dále je ...
 • Řízení jízdní stability experimentálního vozidla se čtyřmi hnanými i řízenými koly 

  Brablc, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmů řízení trakce a sestavením, pro tento návrh určeného, dynamického modelu 4WS vozidla. Je zde navrženo několik regulačních struktur, jejichž regulátory jsou navrženy pomocí různých ...
 • Mechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny 

  Halmazňa, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje studiu mechanických vlastností slitiny QE22 vyztužené částicemi SiC a vlákny Saffil. Tento kompozit byl vyroben metodou infiltrace částic ve tvaru preformy roztavenou matricí za vysokého ...
 • MATLAB/Global Optimization Toolbox: řešení optimalizačních problémů 

  Švihálková, Kateřina
  Bakalářská práce popisuje základní možnosti globálních optimalizačních metod implementovaných ve výpočetním prostředí MATLAB. V první části jsou popsány aplikační knihovny MATLABU -- Optimization Toolbox a Global Optimization ...
 • Analýza a modelování sensorů a aktuátorů stavebnice LEGO Mindstorm 

  Hanuš, Pavel
  Tato práce se zabývá podrobnou analýzou a modelováním vybraných sensorů a aktuátorů programovatelné robotické stavebnice LEGO Mindstorms NXT 2.0. Aktuátory jsou zastoupeny servomotory a mezi vybrané sensory patří barevný ...
 • Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl 

  Karafa, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o výrobním procesu a aplikacích keramických jader pro použití ve slévárnách přesného lití. Tato keramická jádra nalézají použití ve velké míře v leteckém a energetickém průmyslu pro výrobu lopatek ...
 • Manipulátor pro třídění kuliček řízený PLC 

  Mareček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím PLC (Programmable Logic Controller) pro třídění barevných kuliček za použití snímače barev. Teoretická část popisuje princip činnosti prvků třídiče kuliček a presentuje typy ...

View more