Now showing items 128-147 of 521

 • Magnetické kapaliny používané ve fluidním inženýrství 

  Kůrečka, Jan
  Magnetické kapaliny jsou kombinací kapalin a magnetických materiálů a jsou dnes používány v mnoha různých aplikacích. Tato práce popisuje vlastnosti magnetoreologických (MR) kapalin a ferrokapalin, jejich rozdíly a možnosti ...
 • Makroskopické modelování dopravního toku 

  Pidrová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá makroskopickým modelování dopravního toku. Nejdříve je uveden úvod do problematiky modelování dopravního toku obecně, společně s rozdělením modelů. Dále je v práci odvozena rovnice kontinuity pro ...
 • Management jakosti pro kalibraci délkových měřidel 

  Dobeš, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice kalibrace měřidel. Cílem této práce je vypracování podrobných kalibračních postupů a ukázkové měření vybraných typů délkových měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, ...
 • Manipulátor pro třídění kuliček řízený PLC 

  Mareček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím PLC (Programmable Logic Controller) pro třídění barevných kuliček za použití snímače barev. Teoretická část popisuje princip činnosti prvků třídiče kuliček a presentuje typy ...
 • Mapování prostředí 

  Juriga, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá různými možnostmi a metodami dostupnými pro zkoumání zejména podvodního prostředí. Po srovnání jednotlivých metod je práce zaměřena především na sonary a echoloty, od jejich historie, přes ...
 • Matematické modely v logistice 

  Nevrlý, Vlastimír
  Cílem práce je modelovat dopravní sítě s charakterem podobným reálným sítím a analyzovat závislost výpočtové náročnosti na velikosti sítě pomocí testovacích výpočtů na původním optimalizačním modelu pro podporu koncepčních ...
 • Matematický algoritmus řízení dalekohledu s využitím dobsonovy montáže 

  Malec, Jan
  V této bakalářské práci je proveden rozbor vztahů mezi polohou dalekohledu na azimutální montáži a mezi polohou objektu na obloze, přičemž se předpokládá, že poloha objektu na obloze je popsána rektascenzí a deklinací. Je ...
 • Materiály používané na řezné nástroje k obrábění kovových výrobků 

  Tomek, Lukáš
  Tato práce se zabývá řeznými materiály používaných pro výrobu břitových destiček a nástrojů pro obrábění. Cílem této práce je popsat jednotlivé materiály používané při obrábění, jejich základní charakteristiky, složení a ...
 • Materiály pro reaktory IV. generace 

  Hovorka, Martin
  Cílem této práce je popis vybraných reaktorů IV. generace – VHTR, SCWR a MSR z hlediska jejich materiálových požadavků s důrazem na reaktor VHTR. V práci je popsán základní princip vysokoteplotního reaktoru a jeho základní ...
 • MATLAB/Global Optimization Toolbox: řešení optimalizačních problémů 

  Švihálková, Kateřina
  Bakalářská práce popisuje základní možnosti globálních optimalizačních metod implementovaných ve výpočetním prostředí MATLAB. V první části jsou popsány aplikační knihovny MATLABU -- Optimization Toolbox a Global Optimization ...
 • Maximální dosažitelné účinnosti jednostupňových spirálních čerpadel 

  Galuška, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá novými Evropskými normami EUROPUMP pro minimální dovolenou účinnost jednostupňových spirálních čerpadel a oběhových čerpadel. Práce rozebírá definici, časový plán a kritéria měření čerpadel. Práce ...
 • Mechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny 

  Halmazňa, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje studiu mechanických vlastností slitiny QE22 vyztužené částicemi SiC a vlákny Saffil. Tento kompozit byl vyroben metodou infiltrace částic ve tvaru preformy roztavenou matricí za vysokého ...
 • Metoda řešení depozice vláknových částic pomocí Fokker-Planck rovnice pro statistické rozložení ODF - Orientation Distribution Function pro laminární proudění 

  Kopečková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá účinností depozice vláknových částic prostřednictvím různých mechanismů depozice. Podrobněji rozebírá účinnost depozice pomocí difuze, sedimentace a impaktu. Uvádí implementaci Peterlinova ...
 • Metodika měření škodlivin ve výfukových plynech osobních automobilů a jejich hodnocení dle norem EURO 

  Jantač, František
  Cílem bakalářské práce je seznámení s metodikou měření a následné vyhodnocení produkce škodlivin ve výfukových plynech u osobních automobilů dle norem EURO. Úvodní část práce se zabývá jednotlivými škodlivinami ve výfukových ...
 • Metodika návrhu a výroby designového krytu transtibiální protézy 

  Romanovský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí designového krytu transtibiální protézy s využitím metod reverzního inženýrství. Teoretická část této práce mapuje nové trendy v oblasti návrhu protetických krytů a snaží se o ...
 • Metody 3D ohybu 

  Kráčmar, Lukáš
  Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství a zabývá se přehledem moderních metod 3D ohybu součástí. V práci jsou uvedeny jednotlivé metody 3D ohybu, součásti, které se těmito metodami vyrábějí ...
 • Metody kontroly železničních kol v současné technické praxi 

  Ondriašová, Patricie
  Předložená bakalářská práce se zabývá metodami kontroly železničních kol v současné technické praxi. Nejprve je popsáno železniční dvojkolí a postup při výrobě kol. V další části, jež tvoří hlavní náplň bakalářské práce, ...
 • Metody pro určování vlastností biomasy 

  Lainka, Pavel
  V této bakalářské práci jsou zpracovány metody pro určování vlastností biomasy, kterých je v dnešní době několik. Postupy pro určování vlastností jsou popsány jednotlivými normami. Každá vlastnost má svoji normu, která ...
 • Metrologická konfirmace měřidla - způsobilost systému měření 

  Vencl, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stavu v oboru měření délek ve společnosti Bühler, návrhem metodiky pro hodnocení způsobilosti měřidel, sběrem dat a také samotným vyhodnocením způsobilosti zvolených měřidel, kterými ...
 • Metrologické charakteristiky snímače operativní teploty 

  Junek, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem „operativní teplota“ a ověřit metrologické charakteristiky komplexního snímače operativní teploty, který byl zkompletován na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, srovnáváním ...