Now showing items 256-275 of 521

 • Obrábění dlouhých válců 

  Nádvorník, Vít
  Bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění dlouhých válců a výrobních strojů používaných pro tuto technologii obrábění. Stěžejní část práce obsahuje popis kmitání soustavy stroj-nástroj-obrobek a rozebírá aktivní i ...
 • Obrábění rotačního dílu na CNC stroji 

  Boda, Michal
  V této bakalářské práci je zpracován návrh na výrobu dílu matice pojistky. Práce se zabývá rozborem součásti, návrhem technologie včetně volby strojů a nástrojů, což je doloženo výrobním postupem, návodkou, NC programem a ...
 • Obrábění součásti na CNC soustruhu 

  Nechvátal, Luboš
  Téma bakalářské práce se zabývá technologií výroby rotační součásti na CNC soustruhu. Hlavní řešení práce je kompletní technologická příprava výroby součásti "Těsnicí víko" včetně popisu použitých strojů, zařízení a výběr ...
 • Obrábění součásti na CNC stroji 

  Osička, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotoru elektromotoru na CNC soustruhu. V první části je popsána funkce vyráběné součásti a je navržena vybraná součást. V další kapitole je navržen a popsán výrobní postup obrobení hřídele ...
 • Obrábění součásti z kompozitního materiálu 

  Trčka, Radim
  Tato práce se zabývá vláknově vyztuženými kompozitními materiály z hlediska jejich vlastností, vývoje, rozdělení, využití a výroby. Je rozebrána problematika obrábění kompozitních materiálů (především elektroizolačních a ...
 • Odlévání slitin hliníku v polotuhém stavu 

  Zelníčková, Marta
  V dnešní době se klade velký důraz na kvalitu výrobků a ekologickou výrobu. Stále vznikají nové technologie, které mají za úkol zvýšit jakost výrobku a snížit výrobní náklady na minimum, při co nejvíce ekologickém provozu. ...
 • Odstředivý korečkový elevátor 

  Kotačka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem korečkového elevátoru pro dopravu suchých, sypkých a neabrazivních materiálů dle zadaných parametrů. V úvodní kapitole je krátkou rešerší zmiňována koncepce navrhovaného řešení. Další ...
 • Ohýbání trubek 

  Richter, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem technologie ohýbání trubek kruhových průřezů. V první části jsou rozepsány vzorce pro výpočet procesů odehrávajících se v materiálu polotovaru a vzorce pro upřesnění ...
 • Optimalizace iontového zdroje typu Colutron 

  Horký, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí iontového děla typu Colutron, který vytváří svazek iontů dusíku o energii od desítek až po tisíce eV. V první části práce je stručně popsána problematika tvorby iontů a princip ...
 • Optimalizace nastavení tomografické stanice GE phoenix pro plastové součásti obsahující kovové části 

  Starý, Přemysl
  Rentgenová výpočetní tomografie je nástroj využívaný hlavně v medicínské diagnostice. S vývojem této techniky a zlepšení přesnosti tomografických systémů se tomografie začala používat pro průmyslové aplikace především kvůli ...
 • Optimalizace optické pinzety pro multimodální holografický mikroskop 

  Vaverka, Jan
  V bakalářské práci byla popsána funkce interferenčních mikroskopů s bližším rozborem multimodálního holografického mikroskopu (MHM), který byl zkonstruován v Ústavu fyzikálního inženýrství (ÚFI) Vysokého učení technického ...
 • Optimalizace toků v sítích 

  Rychtář, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá přiřazením toků odpadu hranou ke konkrétnímu producentovi a aplikací na reálný model mapující Českou republiku. Cílem je určit rozptyl nákladů každého producenta při změnách včasnosti zajištění ...
 • Osmotické elektrárny 

  Šikula, František
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem a hlubší analýzou osmotických elektráren a vhodnosti jejich využití jako alternativního zdroje pro výrobu elektřiny. V první části jsou vysvětleny základní principy získávání energie ...
 • Ostřiva slévárenských formovacích směsí 

  Sedláčková, Petra
  Bakalářská práce popisuje souhrn písků slévárenských formovacích směsí včetně popisu oblasti jejich využití. Uvedeny jsou struktury povrchů zrn i typické chemické a fyzikální parametry písků. Popsány jsou křemenné písky ...
 • Ověření drsnosti povrchu po frézování nástrojem s VBD doporučenými řeznými podmínkami 

  Novotný, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na praktické testování výměnných břitových destiček. Nejprve je zde teoretický rozbor problémů týkajících se hlavních testovaných částí. Zejména je zde popsán úvod do čelního frézování, struktury ...
 • Ověření vlastností ventilátorů 

  Trnka, Jakub
  V této bakalářské práci se pojednává o ventilátorech a ventilátorových charakteristikách. Obsahuje rozdělení ventilátorů, popis základních typů a seznamuje s ventilátorovými charakteristikami. Část práce obsahuje popis ...
 • Palivové články a automobil 

  Zlámal, Josef
  V této práci je přiblížen historický vývoj palivového článku, popis jeho konstrukce a funkce, včetně porovnání výhod a nevýhod v současnosti nejčastěji používaných typů. Další část se věnuje problematice paliv pro palivové ...
 • Palivové systémy s tlakovým zásobníkem 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vstřikovací systém s vysokotlakým zásobníkem Common Rail pro vznětové motory. Je zde popsán princip funkce, historie systému a jednotlivé funkční součásti. Práce se zabývá aktuálně ...
 • Parní kotel na biomasu 

  Szabó, Gergely
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se parním kotlem na biomasu. Hlavním cílem práce je popis stavby, funkce jednotlivých částí a regulace kotle. První část práce je věnována kotlům obecně, představuje ...
 • Pasivace povrchu germania metodou ALD 

  Kuba, Jakub
  Práce se zabývá pasivací povrchu germania pomocí chemického leptání a metodou depozice atomárních vrstev (ALD). Sledována byla především rychlost oxidace povrchu germania a zastoupení jednotlivých oxidů germania po použití ...