Now showing items 432-451 of 521

 • Válečkový gravitační dopravník s odebírací zónou 

  Plesník, Dalibor
  Bakalářská práce se zabývá nalezením optimálního konstrukčního řešení válečkového gravitačního dopravníku s odebírací zónou a dělícím mechanismem tak, aby bylo možné spolehlivě dopravovat, zachytávat a jednotlivě uvolňovat ...
 • Větrná energie 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá větrnou energetikou. První kapitola se zaměřuje na základní typy konstrukcí větrných elektráren, jejich rozdělení a popis hlavních částí. Základní fyzikální principy, pomocí nichž se vyrábí ...
 • Vibrační generátor pro letecké aplikace 

  Rubeš, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na úpravu konstrukčního návrhu vibračního generátoru pro autonomní letecké aplikace. Vibrační generátor je zařízení pro přeměnu energie vibrací na elektrickou energii. Jeho hlavní části jsou kmitající ...
 • Virtuální prototyp electro-magnetického aktuátoru pro tlumení vibrací 

  Garami, Boris
  Táto práca sa zaoberá návrhom a vytvorením virtuálneho prototypu elektromagnetického aktuátoru na tlmenie vibrácií. V prostredí programu FEMM bola vykonaná elektromagnetická analýza, z ktorej sa získali parametre elektromagnetu ...
 • Vlastnosti povrchů kluzných ložisek 

  Dobrovolný, Petr
  Základní rozdělení kluzných ložisek spolu s materiály a jejich charakteristikami. Vyhodnocení vlastností povrchů kluzných ložisek, jejich metody obrábění a povrchové úpravy s přehledem dosahovaných drsností a vybraných 3D ...
 • Vliv tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti nástrojových ocelí 

  Tobolík, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi nástrojových ocelí po tepelném zpracování. Teoretická část obsahuje popis vlastností železa a jeho slitin s uhlíkem, přehled a použití ocelí. Dále je podrobně rozebráno tepelné ...
 • Vliv typu ostřiva na pevnost geopolymerní formovací směsi 

  Kudr, Martin
  Cílem této práce je zjistit vliv typu ostřiva na pevnost geopolymerních formovacích směsí. Byly použity čtyři křemenná ostřiva a dva typy pojiv. Zvolený problém jsem řešil pomocí zkoušky pevnosti v ohybu. Nejdříve jsem ...
 • Vliv výfukových systémů na hluk spalovacího motoru 

  Ptáček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rešeršní studie týkající se hlučnosti výfukových systémů spalovacích motorů. Nejprve jsou popsány jednotlivé díly výfukového systému s věnováním většího prostoru tlumičům ...
 • Vnější tepelné izolace a jejich energeticko-ekonomické hodnocení 

  Sopůšek, Lubomír
  Cílem bakalářské práce je popis současných tepelně izolačních materiálů z hlediska energetického a následné porovnání z hlediska nákladů na jejich pořízení. Součástí je taktéž způsob montáže a výčet výhod a nevýhod ...
 • Vodíková paliva 

  Umlauf, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice konzervace energie z obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem práce je posouzení vodíkových paliv získaných pomocí elektrické energie elektrolýzou vody. ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná dehydratací 

  Vaverka, Jiří
  Tato práce se zabývá vodou rozpustnými slévárenskými pojivy, která se vytvrzují dehydratací. Práce obsahuje obecnou charakteristiku formovacích směsí, popis principu nejčastěji používaných metod pro dehydratační vytvrzování ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná teplem 

  Dratnal, Lukáš
  Se stoupajícími požadavky na slévárenství jsme nuceni vyvíjet nové druhy slévárenských pojiv ať už organických či anorganických. Existuje celá řada požadavků na formovací směsi, pro správnou funkci. Formovací směsi musí ...
 • Volba materiálu a tepelné zpracování čepelí nožů 

  Mrňa, Tomáš
  Kvalitní nůž má mít dobré řezné vlastnosti a ostří odolné proti otupení, což lze dosáhnout použitím různých druhů materiálů. Nejčastějším materiálem pro jejich výrobu jsou oceli. Rozlišujeme čtyři základní skupiny ocelí ...
 • Vstřikovací systémy užitkových automobilů 

  Horníček, Petr
  V této bakalářské práci popisuji části palivového systému a jejich funkci. Dále je zde uveden přehled nejpoužívanějších vstřikovacích systémů s principem činnosti, výhodami a nevýhodami daného provedení. Také je zde ...
 • Vybavení 3 osého CNC stroje upínacími čelistmi 

  Bužek, Michal
  V mojí bakalářské práci jsem se zabýval návrhem, výrobou a uvedením do provozu upínacích čelistí pro obráběcí centrum. Projekt jsem realizoval ve firmě Mevi-CZ se sídlem ve Zlíně, která má dlouhodobou historii v oblasti ...
 • Vyjadřování přesnosti měřidel a měření 

  Svobodová, Helena
  Práce řeší otázku přesnosti měření, přesnosti měřidel a jejich vyjadřování. Nastiňuje legislativní základ metrologie v České republice a interpretuje definice základních termínů používaných v metrologii, uvedené v novém ...
 • Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií 

  Peňáz, Jan
  Práce se zabývá řešením výroby prototypu třemi technologiemi. Dvě aditivní technologie využívají principu Laminated object manufacturing a Fused deposition modelling. Třetí technologií bylo frézování. Jako podklad výroby ...
 • Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií Rapid prototyping 

  Hájek, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh planetové převodovky vymodelované v 3D programu Autodesk Inventor, a její zhotovení pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping s rozšířenou metodou Fused Deposition Modelling. Ze ...
 • Vyrobení vzorku součásti na CNC stroji 

  Smolík, Adam
  Bakalářská práce se zabývá výrobou ukázkového výrobku (středicí kus). V první části je konstrukčně-technologický rozbor součásti, následuje popis vybraného CNC stoje, volba nářadí a procesní kapaliny. V další části následuje ...
 • Vysokootáčková kluzná ložiska 

  Růžička, Stanislav
  Bakalářský projekt analyzuje použití vysokootáčkových kluzných ložisek v oblasti přeplňovaných spalovacích motorů, vybavených turbodmychadly. První část práce je věnována obecnému popisu turbodmychadel spalovacích motorů, ...