Now showing items 499-518 of 521

 • Začlenění obnovitelných zdrojů do energetické soustavy 

  Kadlec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetické soustavy. Obsahuje přehled většiny typů obnovitelných zdrojů a jejich vliv na fungování ...
 • Zařízení na měření výkonu spalovacích motorů 

  Mikulášek, Tomáš
  Cílem této práce bylo shrnutí a vývoj zařízení na měření výkonu spalovacích motorů od počátečních jednoduchých dynamometrů, až po moderní elektronická zařízení s tenzometrickou přírubou pro snímání krouticího momentu. ...
 • Zařízení pro čištění příkopů komunikací 

  Číšecký, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech strojní údržby příkopů, zejména jejich čištění. Rešeršní část obsahuje základní způsoby čištění a přehled nejrozšířenějšího strojního vybavení k tomu určenému. Hlavní část je ...
 • Zařízení pro obohacování jaderného paliva 

  Ostrezi, Matěj
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o možnostech a důvodech obohacování jaderného paliva. Popsat jednotlivé způsoby obohacování se zaměřením na jejich historii, princip funkce, energetické a technologické nároky a ...
 • Zavádění projektového řízení do strojírenských firem 

  Jarolímek, Jiří
  Tato bakalářská práce mapuje současný stav použití projektového řízení ve strojírenství, dále pak návrh jeho implementace do strojírenské společnosti, která ho dosud nepoužívala. Možnosti projektového řízení jsou popsány ...
 • Zápěstní kloub pro protézy horních končetin 

  Hollein, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení protézy zápěstí umožňující polohovatelnost a aretaci a následnou realizací funkčního prototypu. Konstrukční řešení je navrženo tak, aby bylo inovativní. S ohledem ...
 • Zdroje energie a její spotřeba 

  Jančík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá zdroji energie a její spotřebou. Hlavní část je věnována obnovitelným a neobnovitelným zdrojům energie. Součástí práce je také úvaha o spotřebě člověka a měření energetické náročnosti pracího ...
 • Zdroje energie a její spotřeba 

  Majer, Jan
  Práce popisuje základní způsoby výroby energie a uvádí základní rozdělení a charakterizaci zdrojů energie. Srovnává a popisuje výrobu energie v České republice a Spojených státech amerických. Práce vysvětluje, kde a jak ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Dokoupil, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh zdvihového mechanismu se jmenovitou nosností 20000 kg. Výpočty určují parametry kladkostroje, rozměry lanového bubnu, jeho uložení a pevnostní kontrolu. Je navržen pohon mechanismu a zpracována ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...
 • Zefektivnění výroby montážního profilu dřevěného dílu 

  Strnad, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje stávající výrobu polotovarů ze dřeva ve firmě TON a.s. Tyto polotovary jsou následně určeny k montáži, lakování, balení a distribuci. Bakalářská práce se blíže specializuje na část výroby ...
 • Zefektivnění výroby recyklačního nože 

  Kalenda, Jaromír
  Bakalářská práce se zabývá výrobou nože na zpracovávání odpadu z materiálu DIN 1.2379. První část se zabývá definováním spotřeby časů podle aktuální normy, a popisem spotřeby časů podle firmy Pilana Knives s.r.o. V další ...
 • Zhodnocení současných technologií v zajišťování funkční bezpečnosti strojních zařízení 

  Smetana, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá funkční bezpečností jako celkem. V první části práce je nastíněno, co bychom si pod pojmem funkční bezpečnost mohli představit a proč bychom se jí měli věnovat. Práce také obsahuje seznámení ...
 • Zhodnocení současných technologií v zajišťování funkční bezpečnosti strojních zařízení 

  Koten, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současných technologií v zajišťování funkční bezpečnosti strojních zařízení. První část práce je věnována technickým normám, které se vztahují k této problematice. Jsou zde ...
 • Zkušební tlakovací přípravek na U-trubky 

  Hrdlička, Milan
  V této bakalářské práci bych Vás chtěl seznámit s výměníky, využívající U-trubky a vytvořením funkčního tlakovacího přípravku. Přípravek musí pevně uchytit trubku a provést na ní zkoušku tlakem média. Ovládání musí být ...
 • Zlepšování limitů detekce spektroskopie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) pomocí aplikace nanočástic 

  Képeš, Erik
  Bakalárska práca popisuje možnosti zlepšovania detekčných limít metódy spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS). Zhŕňa modifikácie klasickej aparatúry, ktoré využívajú metódy double-pulsed LIBS (DPLIBS), Townsend ...
 • Zpracování měření mechanických charakteristik kovových materiálů při cyklickém zatěžování 

  Vlach, Jiří
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium mechanických charakteristik kovových materiálů při cyklickém zatěžování. V první části jsou shrnuty současné poznatky o třech stádiích únavového procesu: cyklickém zpevnění/změkčení, ...
 • Zpracování měření mechanických charakteristik kovových materiálů při monotónním zatěžování 

  Mička, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických charakteristik kovových materiálů při namáhání jednoosým tahem a krutem. Nejdříve jsou v práci popsány napěťové a deformační charakteristiky, které se při zkouškách ...
 • Zpracování napěťově deformační odezvy v průběhu cyklického zatěžování 

  Lehnert, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování dat ze zkušebního stroje a na stanovení cyklické křivky napětí-deformace s pomocí vrcholů saturovaných hysterezních smyček. Před samotnou analýzou dat je v této práci rozepsána ...