Show simple item record

Description of Stress and Strain States at the Front of Cracks Loaded by Shear Modes

dc.contributor.advisorHorníková, Janacs
dc.contributor.authorŽák, Stanislavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:35:50Z
dc.date.available2018-10-21T20:35:50Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŽÁK, S. Popis napjatosti a deformace na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68986cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31504
dc.description.abstractCílem této práce je porovnání velikosti plastické zóny na čele trhliny, určené analytickým lineárním a elasto-plastickým řešením za využití metody konečných prvků (program ANSYS). Výpočty jsou prováděny pro trhlinu zatíženou pouze ve smykových módech, protože tento typ zatížení není podle dostupných literárních pramenů dostatečně popsán. První část práce je zaměřena na teoretický úvod do problematiky určování velikosti plastické zóny na základě lineárních a nelineárních parametrů lomové mechaniky. Druhá část je věnována konstrukci výpočtového modelu v programovém prostředí ANSYS. Geometrie vzorků a úrovně zatížení byly voleny na základě projektu, jehož cílem bylo experimentálně ověřit vliv smykových módů na chování trhliny. V třetí části práce jsou detailně porovnány velikosti plastické zóny (její charakteristický rozměr) na čele trhliny pro smykové módy II a III, zjištěné různými metodami. V poslední části textu je pak stejný postup aplikován na smíšený mód II+III. Výstupem diplomové práce je zhodnocení vhodnosti a mezí použitelnosti lineárního řešení pro velikost plastické zóny na čele trhliny pro konkrétní geometrii a model materiálu.cs
dc.description.abstractThe main goal of this work is the comparison of the size of the plastic zone at the crack tip for two analysis methods: an analytical linear method and an elastic-plastic analysis employing the Finite Element method (ANSYS software). All calculations were made for a crack loaded under pure shear modes. These types of loading are not sufficiently described in the literature. The first part of this work introduces the problem with the crack tip plastic zone using both linear and nonlinear fracture parameters. The second part is dedicated to the construction of the Finite Element model in the ANSYS software. The geometry of the samples and the loading levels were chosen to match an existing experimental test of the impact of shear modes on the crack behavior. In the third part of this thesis, the plastic zone radii for pure shear modes II and III are estimated using several methods and the results are compared. In the last part of this work, the same procedure as in the previous part is applied on a mixed-mode II+III loading. A result of this thesis is the assessment of the application limits of the linear analysis method used to estimate the size of the plastic zone at the crack tip for a specific geometry and material model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectelasto-plastická lomová mechanikacs
dc.subjectJ-integrálcs
dc.subjectlineární elastická lomová mechanikacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectplastická zóna na čele trhlinycs
dc.subjectsmykové zátěžné módycs
dc.subjectANSYSen
dc.subjectcrack tip plasticityen
dc.subjectelastic-plastic fracture mechanicsen
dc.subjectFinite Element methoden
dc.subjectJ-integralen
dc.subjectlinear elastic fracture mechanicsen
dc.subjectshear loadingen
dc.titlePopis napjatosti a deformace na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módechcs
dc.title.alternativeDescription of Stress and Strain States at the Front of Cracks Loaded by Shear Modesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-23-07:39:35cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68986en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:56:51en
sync.item.modts2020.03.31 16:22:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMajer, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record