Show simple item record

Dynamic light scattering and electroanalytical investigation of hyaluronan-amino acids systems

dc.contributor.advisorChytil, Martincs
dc.contributor.authorMuchová, Johanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:10:48Z
dc.date.available2019-05-17T14:10:48Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMUCHOVÁ, J. Dynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67654cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31612
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) o nízké a vysoké molekulové hmotnosti a protonizovanými amfifilními aminokyselinami lysinem a argininem. Interakce byly pozorovány v oblasti nízkých koncentrací v koncentračním rozmezí lysinu a argininu 0–15 mmoldm-3. K interakcím dochází mezi karboxylovou skupinou HA a aminoskupinou protonizované aminokyseliny. Prokázání těchto interakcí by umožnilo fyzikální modifikaci HA a následné využití jako cíleného nosiče léčiv. Byla zkoumána odolnost vůči iontové síle o koncentraci 0,015 a 0,15 moldm-3 NaCl. Z předešlých výsledků vyplývá, že systém s neprotonizovanými aminokyselinami se rozpadá již při nízkých koncentracích elektrolytu v roztoku. Interakce proto byly posíleny protonizací aminokyselin pomocí kyseliny chlorovodíkové. Pro negativní vliv chloridových aniontů byly aminokyseliny oproti úplné protonizaci protonizovány také do pH roztoku HA. K výzkumu interakcí byly použity metody měření pH, měření vodivosti a dynamického rozptylu světla.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with interactions between low-molecular and high-molecular weight hyaluronic acid (HA) and protonized amphiphilic amino acids Lysine and Arginine. The interactions were observed in the area of low aminoacids concentrations with in the range 0–15 mmoldm-3. The interactions occur between the carboxyl groups of HA and the amino group of the protonated amino acids. Proving these interactions would allow us to physically modify HA and further more, use such a system as a carrier of pharmaceuticals. The resistence towards the ionic strength at the concentration of 0,015 and 0,15 moldm-3 NaCl was investigated. Previous results show that the system with unprotonated amino acids at low concetrations of electrolyte in the solution is rather disturbing. Therefore, the interactions were reinforced by the aminoacids protonation using HCl. The amino acids were protonated not only completely, but also partly because of negative influence of chloride anions. To study the interactions pH-metry, conductance and Dynamic Light Scattering were used.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectamfifilcs
dc.subjectlysincs
dc.subjectarginincs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectiontová sílacs
dc.subjectDLScs
dc.subjectkonduktometriecs
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjectamphiphileen
dc.subjectlysineen
dc.subjectarginineen
dc.subjectinteractionsen
dc.subjectionic strengthen
dc.subjectDLSen
dc.subjectconductimetryen
dc.titleDynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselincs
dc.title.alternativeDynamic light scattering and electroanalytical investigation of hyaluronan-amino acids systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-20-08:12:41cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67654en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:02:12en
sync.item.modts2020.03.31 05:29:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKalina, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceMárová – praktické využití protonizace Zmeškal – závislosti částečně a úplně protonizovaného lysinucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record