Show simple item record

Using Optical Amplifiers in NG-PON2 Networks

dc.contributor.advisorHorváth, Tomášcs
dc.contributor.authorHrmel, Martincs
dc.date.accessioned2014-12-19T16:52:43Z
dc.date.available2014-12-19T16:52:43Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHRMEL, M. Využití optických zesilovačů v sítích NG-PON2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73892cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32905
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce bolo predstaviť štandard ITU-T G.989. Úvod sa zaoberá architektúrou pasívnych sieťí, kde sú objasnené základné funkčné prvky, ktoré sa v optických sieťach vyskytujú. Boli opísané aktívné prvky a samotný princíp prenosu dát v distribučnej sieti. Ďalšia časť sa venovala novým technológiám, ktoré sú definované pre poslednú generáciu pasívnych sietí NG-PON2. Bol popísaný princíp prenosu dát v týchto sieťach a ich výhody a nevýhody. Praktická časť sa zaoberá vytvorením funkčnej siete NG-PON2 aj s využitím optických zosilňovačov. Nasledujúci návrh predstavoval prenos CATV pomocou digitálnej QAM modulácie v rámci optických sietí na vyhradenej vlnovej dĺžke 1550 nm. Taktiež sa simulovala koexistencia tohto nového štandardu s predchádzajúcimi technológiami PON. Záver práce pozostával v implementovaní Millerovho kódu do prostredia OptSim v5.2, v ktorom sa porovnávali prenosové vlastnosti jednotlivých linkových kódov s týmto Millerovým kódom. Všetky praktické simulácie boli navrhnuté a odsimulované v programe OptSim v5.2.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis was to introduce the standard ITU-T G.989. Introduction deals with passive network architecture, which clarifies the basic functional elements that occur in optical networks. Been described active components and the very principle of data transfer in the distribution network. Next section is devoted to new technologies that are defined for the latest generation of passive networks NG-PON2. There have been a principle of data transmission in such networks and their advantages and disadvantages. I described the principle of data transmission in such networks and their advantages and disadvantages. The practical part deals with creating a functional network of NG-PON2 also using optical amplifiers. Another suggestion was using a digital CATV transmission of QAM modulation under optical networks on a dedicated wavelength of 1550 nm. Also simulate the coexistence of this new standard with previous PON technologies. Finally, the work consisted in implementing the Miller’s code into OptSim v5.2 environment, which compared the transmission characteristics of each line of codes with this Miller’s code. All practical simulations were designed and simulated in program OptSim v5.2.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNG-PON2cs
dc.subjectoptické zosilňovačecs
dc.subjectTriple playcs
dc.subjectCATVcs
dc.subjectMillerov kódcs
dc.subjectOptSimcs
dc.subjectNG-PON2en
dc.subjectoptical amplifiersen
dc.subjectTriple playen
dc.subjectCATVen
dc.subjectMiller’s codeen
dc.subjectOptSimen
dc.titleVyužití optických zesilovačů v sítích NG-PON2cs
dc.title.alternativeUsing Optical Amplifiers in NG-PON2 Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.extent4.01 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-06-13-12:06:26cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73892en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:07:39en
sync.item.modts2021.11.08 12:21:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMünster, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Popište princip AWG vlnové odbočnice. Zdůvodněte, proč u návrhů NG-PON2 nezvažujete vzestupný směr.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record