Now showing items 166-185 of 525

 • Jaderná paliva pro tlakovodní jaderné reaktory 

  Smetana, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčními vlastnostmi jaderných paliv, pozornost je věnována zejména palivům pro tlakovodní reaktory. Pro lepší představu čtenáře jsou uvedeny rovněž příklady realizace jaderných paliv ...
 • Jednoduchý agropočítač 

  Pelikán, Michal
  Jednoduchý agropočítač je realizace řídícího počítače postřikového stroje v zemědělské technice. Úvod popisuje typy jednotlivých postřikovačů a jejich hlavní rozdíly. Hydraulické schéma zobrazuje rozložení regulátorů, ...
 • Jednoduchý systém pro snímání duhovky 

  Křístek, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je systém pro snímání duhovky a identifikační metoda jejího rozpoznávání. Text poskytuje obecně teoretické informace jako úvod do oboru a problematiky, dále popisuje konstrukci a realizaci vlastního ...
 • Jednoduchý vlnkový filtr EKG signálů 

  Doležel, Jiří
  Práce se zabývá vlnkovou transformací a možnostmi jejího využití pro odstranění svalového rušení z EKG signálů. V první části práce jsou popsány základní vlastnosti EKG signálu, nejčastější typy rušení a základní typy ...
 • Jiskrově bezpečný zdroj 

  Wurzel, Tomáš
  Tato práce se zabývá vývojem jiskrově bezpečného zdroje určeného pro napájení zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu. V souvislosti s tím jsou v práci vysvětleny pojmy související s jiskrovou bezpečností. Je zde popsána ...
 • Jízda po čáře pro reklamní robot FEKT VUT v Brně 

  Feik, Tomáš
  Úkol této práce je implementovat do podvozku reklamního robotu FEKT v Brně (FEKTBOT) modul, umožňující pohyb po předem definované trase. Je potřeba kvalitně snímat intenzitu magnetického pole z magnetické pásky, kterou je ...
 • Klasifikace organismů na základě nukleotidových četností 

  Zbořilová, Nicol
  Tato práce se snaží představit různé přístupy analýzy genomických dat a klasifikace organismů. Chce porovnat účinnost klasických metod, založených na nutnosti vzájemného zarovnání sekvencí, které jsou tímto výpočetně ...
 • Klient-server aplikace založená na technologii JAVA RMI 

  Salášek, Jan
  Bakalářská práce shrnuje možnosti pro vytváření distribuovaných systémů využitelných v platformě Java. Zabývá se zrychlením výpočtu pomocí paralelizace a distribuovaného zpracování dat.
 • Klient-server applikace založená na technologii CORBA 

  Majtán, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou klient-server aplikácií a technológiami používanými na softvérovú implementáciu klient-server aplikácií v programovacom jazyku Java. Cieľom bakalárskej práce je paralelizácia ...
 • Knihovna pro řízení LCD displeje GD-5360P 

  Štibraný, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom knižnice pre riadenie LCD displeja GD-5360P na vývojovej doske TWR-S08LH64 s mikrokontrolérom MC9S08LH64. V úvodnej časti sú uvedené základné informácie o princípe LCD displejov a ...
 • Knihovny pro MSP430G2 mikrokontrolery 

  Štěpánek, Adam
  Práce se zabývá návrhem knihoven pro mikrokontrolery MSP430G2 ovládajících interní periferie mikrokontroleru a externí součástky. Mezi interní periferie se řadí sběrnice pro sériovou komunikaci a A/D převodník, pomocí nichž ...
 • Koaxiální kabely v komunikačních sítích 

  Hotárek, Lukáš
  Semestrální práce je věnována problematice koaxiálních kabelů, jejich vývoji a současnému využití. V úvodu práce je popsána historie a vznik koaxiálních kabelů. Jsou zde zmíněny významné data a události, které ovlivnili ...
 • Komprese EKG signálů 

  Botlová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kompresiou EKG signálov s použitím vlnkovej transformácie a prúdového kódovania. V práci je popísaný princíp elektrokardiografie, kompresné metódy, vlnková transformácia a prúdové kódovanie. ...
 • Komunikace mezi PLC B&R a PC 

  Šlichta, Pavol
  Cieľom tejto bakalárskej práce je naštudovanie softvérovej podpory firmy B&R a na jej základe vytvorenie funkcií, ktoré budú zapisovať/čítať dáta z/do PLC. V úvodnej časti sú uvedené základné možnosti komunikácie z PLC. ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě D 

  Fiala, Roman
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů ve třídě D a konkrétním návrhem zesilovače 2x100W ve třídě D. Navržený zesilovač obsahuje sigma-delta modulátor druhého řádu, u kterého ...
 • Konstrukce zesilovače ve třídě D pro subwoofer 

  Brázda, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zesilovače výkonného zesilovače pro subwoofer. Jsou rozebrány druhy zesilovačů a jejich vlastnosti. Další částí práce je návrh předzesilovače s aktivním filtrem typu dolní propust. ...
 • Kontrastní MRI perfuzní zobrazování 

  Šejnoha, Radim
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrastní MRI perfuzní zobrazování pomocí metody Dynamic Contrast-Enhanced MRI. Jsou zde popsány základní principy nukleární magnetické rezonance a pulzní sekvence používané při DCE ...
 • Kontrolní a řídící modul 

  Bláha, Jan
  Obsahem této práce je návrh, zhotovení a odzkoušení modulu se spínáním 4 nezávislých spotřebičů. Spínání může být řízeno automaticky podle měřené teploty a času nebo manuálně. Součástí zařízení je i měření spotřeby. V ...
 • Kvalitativní srovnání MEMS snímačů vibrací 

  Hasík, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je kvalitativní ověření parametrů MEMS snímačů vibrací s použitím kalibračních zařízení od firem SPECTRA a Brüel & Kjr. První část této práce se zabývá různými typy MEMS snímačů vibrací na ...
 • Kytarový elektronkový zesilovač 

  Kokolia, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout nízkofrekvenční elektronkový zesilovač uzpůsobený pro použití s elektrofonickou kytarou. Předzesilovač je osazen triodovými elektronkami ECC 83 v zapojení pro napěťové zesílení a ...