Now showing items 200-219 of 525

 • Malé CNC obráběcí zařízení 

  Bajus, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom malej CNC frézky, jej mechanickej konštrukcie, snímačov a riadiacej elektroniky ako je použitie radiča krokového motoru, pripojenie SD karty a komunikácia s PC pomocou USB.
 • Metodika bezkontaktního měření teploty 

  Skalický, David
  Následující práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teplot a kalibrací vybraného měřiče teploty. Začátek práce pojednává o fyzikálních zákonech a základních pojmech, které je třeba znát pro bezkontaktní měření ...
 • Metody detekce QRS komplexu 

  Lysák, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby detekce QRS komplexu v EKG signálu. Jsou zde popsány vybrané metody detekce, základní informace o EKG a elektrické aktivitě srdeční svaloviny. Dále je zde popsán podrobnější postup ...
 • Metody návrhu zařízení pro audiotechniku 

  Kondler, Radim
  Práce je zaměřena na vybraná zařízení používaná v audiotechnice, jako jsou reproduktorové výhybky, zesilovače a předzesilovače. Jsou zde teoreticky popsány reproduktorové výhybky, jejich parametry, typy konstrukcí odvozené ...
 • Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá rekonstrukčními možnostmi, které poskytuje řídká reprezentace signálů. Tato reprezentace zmenšuje signál na pouhý vektor prvků, které ukazují na části signálu ve slovníkové matici. Je nastíněna problematika ...
 • Měnič pro napájení notebooku v automobilu 

  Michálek, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem zvyšujícího měniče napětí, který bude sloužit k napájení notebooku z palubní sítě automobilu. Návrh je omezen na napájení určitého typu notebooku z důvodů rozdílných vstupních parametrů u ...
 • Měnič pro napájení výkonové diody LED 

  Puczok, Václav
  Tato práce řeší návrh síťového napájecího zdroje pro výkonovou LED diodu určenou pro osvětlovací účely. Zdroj se skládá ze vstupního síťového vysokofrekvenčního filtru (EMI filtru), tlumícího část elektromagnetického rušení ...
 • Měnič pro svařování elektrickým obloukem 

  Matiaško, Maroš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, dimenzovaním a konštrukciou zváracieho zdroja na princípe vysokofrekvečného meniča. Hlavnou náplňou práce je návrh spínaného meniča pre zváranie obalenou elektródou na princípe ...
 • Měnič z 12 V DC na 230 V AC s ochranami 

  Navrátil, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem měniče, který mění vstupní stejnosměrné napětí o velikosti 12 V na střídavé napětí o velikosti 230 V a frekvenci 50 Hz. Úvod práce popisuje základní rozdělení spínaných měničů. Na základě ...
 • Měniče pro HVDC přenos elektrické energie 

  Martinec, Roman
  Cílem této práce bylo se seznámit se systémy HVDC, které jsou ve světě využívány. V bakalářské práci jsou uvedeny základní principy propojení stanic HVDC a konfigurace přenosové linky HVDC. V práci jsou dále popsány používané ...
 • Měření a analýza EKG signálu 

  Černohous, Lukáš
  V první části se tato práce se zaměřuje na teoretické znalosti o vzniku, měření a filtraci EKG signálu. Dále pak zkoumá R-vlnu coby nejvýraznější část QRS komplexu, popisuje prostředí LabVIEW a rozhraní Vernier LabPro. ...
 • Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému 

  Filipová, Petra
  Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z ...
 • Měření a analýza toku krve v periferních cévách pomocí Dopplerovských ultrazvukových metod 

  Lepš, Milan
  V dnešní době je Dopplerovská ultrasonografie nezbytnou součástí v lékařství. Díky ní můžeme pozorovat akustické zobrazení tkáně spojené s Dopplerovským měřením parametrů toku krve. Stále se využívá Dopplerovských přístrojů ...
 • Měření akustické intenzity 

  Bárta, Tomáš
  V této práci se zabýváme měřením akustické intenzity pomocí měřící sondy G.R.A.S. typ 50AI s napájecím modulem G.R.A.S typ 12AB a měřící kartou NI PXI 4461. Měřící software vytváříme v prostředí LabVIEW.
 • Měření diverzitního vysílání ve standardu DVB-T2 

  Koblischka, Vítězslav
  Bakalářská práce porovnává standardy pro digitální pozemní televizní vysílání první generace DVB-T a druhé generace DVB-T2. Zaměřuje se zejména na vliv rušení přenosového prostředí simulovaný přenosovými kanály pro pevný, ...
 • Měření na optickém vlákně 

  Procházka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřícími metodami na optickém vlákně. Jsou zde rozebrány metody pro měření útlumu, chromatické disperze a polarizační vidové disperze. Dále se zaobírá metodami pro měření útlumu pasivních ...
 • Měření okamžité hodnoty intenzity deště akustickou metodou 

  Kresta, Daniel
  Tato práce se zabývá realizací měření intenzit srážek pomocí akustické metody. Je rozdělena na čtyři části. V první části práce jsou rozebrány teoretické poznatky aplikované v praktické části. Druhá část obsahuje návrh ...
 • Měření provozních parametrů světelných zdrojů 

  Motyčka, Martin
  Tato semestrální práce je zaměřena na seznámení se s provozními parametry světelných zdrojů a způsobu jejich měření. Jsou zde popsány jednotlivé světelně-technické, elektrické a ostatní parametry světelných zdrojů a způsoby ...
 • Měření průmyslové kapacitní dekády v klimatické komoře 

  Schinneck, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kapacitní dekády v klimatické komoře. Teoretická část představuje kapacitní dekádu M525 firmy MEATEST a program Caliber rovněž od této společnosti. Seznamuje nás s metodami měření ...
 • Měření průtoku horkých zaprášených plynů 

  Dostál, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření horkých zaprášených plynů. V úvodu jsou nastíněny problémy měření. Další část práce obsahuje teoretický úvod k měření průtoku plynů. V navazujících kapitolách jsou popsány ...