Now showing items 294-313 of 525

 • Obousměrný přenos digitalizovaného hlasu s mikrokontrolérem 

  Kapitančik, Maroš
  Cieľom práce je zoznámenie sa s digitalizovaním prenosu reči s obmedzením dátovým tokom a vytvorenie zariadenia, komunikujúceho na tejto úrovni. Teoretická časť popisuje princíp vzniku zvuku, vnímanie zvuku a problematiku ...
 • Obvody zajišťující správné nabíjení a vybíjení akumulátorů LiFePO4 

  Sejkora, Petr
  Tato práce se zabývá BMS systémy pro ochranu, správu a dohled nad bateriovými sestavami sériové kombinace více článků. Další část práce se zabývá návrhem zařízení pro základní ochranu jednotlivých článků před přebíjením a ...
 • Ochrana soukromí v síti internet 

  Lučenič, Lukáš
  V bakalárskej práci sú analyzované sociálne siete a ich bezpečnosť, metódy získavania informácií od užívateľov internetu a príklady internetovej kriminality. V druhej časti sú popísané metódy autentizácie a autentizačné ...
 • Odhad pozice IP stanice na základě parametrů síťového provozu 

  Ripper, David
  Tato bakalarska prace se zabyva vyhodnocenim geograficke polohy stanic v siti Internet pomoci mereni zpozdeni a implementovanim metody CBG, ktera je soucasti, jak teoreticke, tak i prakticke casti bakalarske prace. Prvni ...
 • Odstranění trendu ze signálu variability srdečního rytmu pomocí metody empirického rozkladu EMD 

  Foltová, Anežka
  Analýza HRV je významným ukazatelem pro patofyziologická vyšetření. Při analýze se využívají detekce vlny R z průběhu EKG. Intervaly R-R mohou být následně analyzovány různými metodami. Při spektrální analýze je častým ...
 • Optická diagnostika oblouku 

  Čermák, Jiří
  Cílem bakalářské práce je rozdělení jednotlivých druhů elektrických výbojů, vysvětlení ionizace v plazmatu elektrického oblouku a objasnění energetické bilance uvnitř plazmatu. Elektrický oblouk představuje nežádoucí, těžko ...
 • Optimalizace procesu vyvolání a leptání DPS 

  Nerušil, Petr
  Bakalářská práce řeší operace vyvolání fotorezistu a leptání mědi, které patří mezi klíčové operace výroby dvouvrstvých DPS subtraktivní technologií pattern plating. V praktické části byl navržen testovací motiv a schématický ...
 • Optimalizace spotřeby uzlů senzorové sítě 

  Frank, Jan
  Tato práce se zabývá měřením a optimalizací spotřeby uzlu senzorové sítě. Navrhuje a porovnává různé metody úspory energie uzlů senzorové sítě, definuje matematický model spotřeby uzlu a implementuje jej do prostředí Matlab. ...
 • Optimální návrh nízkofrekvenčních sítí 

  Balák, Dušan
  Tato práce se zabývá návrhem a optimalizací sítí nízkého napětí v administrativní budově. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje hlediska, na základě kterých postupujeme ...
 • Orientační určení hmotnosti zátěže na vertikální zdviži 

  Šindelek, Milan
  Bakalářská práce „Orientační určení hmotnosti zátěţe na vertikální zdviţi“ se zabývá zjišťováním hmotnosti materiálu v zásobníku skladovací věţe Logimat. V kapitole Váţení zásobníku tenzometry je popsána metoda zjištění ...
 • Osciloskop v systému Android 

  Paštěka, Richard
  Bakalářská práce se zabývá návrhem digitálního osciloskopu pomocí vývojové platformy Arduino Mega ADK. V teoretické části práce jsou rozebrány základní parametry digitálních osciloskopů, typy vzorkování a obecné vlastnosti ...
 • Osobní komunikátor pro strategické sporty 

  Válik, Martin
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť koncept osobného komunikátoru využiteľného pri strategických športoch ako napr. airsoft alebo painball. Osobný komunikátor zabezpečuje bezdrôtový prenos polohy získavanej použitím modulu ...
 • Osvětlovací systém pro auditorium 

  Novák, Marek
  V této bakalářské práci je uveden návrh a realizace osvětlovacího systému, který svou specifikací překonává možnosti široce rozšířeného protokolu DMX512/RS485. Dále jsou zde popsány omezení tohoto protokolu a také protokolů ...
 • Osvětlování rostlin pomocí technologie LED 

  Pospíšil, Tomáš
  Cílem práce je stručně charakterizovat fyziologii rostlin a jejich potřeby vedoucí k úspěšnému vývoji a růstu, dále pak představit charakteristické požadavky na osvětlení rostlin a shrnout, v čem se liší požadavky na ...
 • Ověření vlivu teploty a vlhkosti na izolační odpor elektromotorů 

  Fiala, Petr
  V této práci se řeší vlivy teploty a relativní vlhkosti na izolační odpory elektromotorů a jejich polarizační indexy. V první kapitole je popsán princip měření izolačních odporů, měřené objekty, použité měřicí přístroje a ...
 • Ovladač pro paralaktickou montáž 

  Kolář, Michal
  V rámci bakalářské práce byl řešen návrh ovladače pro paralaktickou montáž k montáži Celestron AstroMaster CG-3, kterým bude možné pomocí krokových motorů a řídicí jednotky ovládat pohyb teleskopu podle požadavků uživatele.
 • Palivové cykly jaderné elektrárny Dukovany 

  Peroutková, Alena
  Tato práce popisuje stručně typy jaderných reaktorů, konstrukci tlakovodního jaderného reaktoru, principem uvolňování energie při štěpných reakcích. Blíže se věnuje provozu reaktoru, veličinám charakterizujícím provozní ...
 • Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti 

  Seiml, Jan
  Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v izolované síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace izolovaných sítí, chování spotřebičů a zdrojů v ...
 • Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v ostrovním režimu 

  Seiml, Jan
  Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v ostrovní síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace ostrovních sítí, chování spotřebičů a zdrojů v ...
 • Perfuzní analýza s využitím metody DSC-MRI 

  Minsterová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou DSC (Dynamic Susceptibility Contrast), založenou na susceptibilním váhování. Tato metoda je jedna z používaných perfuzních metod kontrastního vyšetření pomocí magnetické rezonance ...