Now showing items 310-329 of 525

 • Palivové cykly jaderné elektrárny Dukovany 

  Peroutková, Alena
  Tato práce popisuje stručně typy jaderných reaktorů, konstrukci tlakovodního jaderného reaktoru, principem uvolňování energie při štěpných reakcích. Blíže se věnuje provozu reaktoru, veličinám charakterizujícím provozní ...
 • Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti 

  Seiml, Jan
  Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v izolované síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace izolovaných sítí, chování spotřebičů a zdrojů v ...
 • Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v ostrovním režimu 

  Seiml, Jan
  Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v ostrovní síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace ostrovních sítí, chování spotřebičů a zdrojů v ...
 • Perfuzní analýza s využitím metody DSC-MRI 

  Minsterová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou DSC (Dynamic Susceptibility Contrast), založenou na susceptibilním váhování. Tato metoda je jedna z používaných perfuzních metod kontrastního vyšetření pomocí magnetické rezonance ...
 • Perspektivní materiály pro pouzdření 

  Gančev, Jan
  V první části se práce zabývá teorií pouzdření polovodičových čipů a hybridních integrovaných obvodů a definováním materiálových vlastností stěžejních pro pouzdření. V druhé, experimentální, části jsou definovány základní ...
 • Pevnostní analýza v parametrických FEM programech 

  Martinec, Roman
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení s programy Autodesk Inventor Professional 2012 a ANSYS Workbench. Bylo nutné seznámit se s pracovním prostředím u těchto programů a jejich vzájemnou kooperací. Na názorném ...
 • Platební systém pro operační systém Android 

  Iľko, Pavol
  Začiatok práce sa zaoberá zhromažďovaním všeobecných informácií (súčasné platobné systémy, zabezpečenie, možné útoky), ktoré vytvárajú teoretický podklad nutný k ďalšej praktickej činnosti. Práca následne detailne popisuje ...
 • Plazmonické struktury vytvořené pomocí elektronové litografie 

  Šimík, Marcel
  Předkládaná práce se zabývá procesem tvorby plazmonických struktur pomocí elektronové litografie. Základním úkolem práce je vytvořit struktury publikované v NatureNanotechnology s použitím rezistu PMMA. Je vytvořeno několik ...
 • Plně analogové akvarium pro pěstování tropických rostlin 

  Domanský, Ondřej
  Cílem bakalářské práce bude objasnit problematiku týkající se pěstování tropických rostlin v akváriích. Hlavním aspektem práce bude rozbor ideálního prostředí pro domácí akvárium a volba specifických komponent pro růst ...
 • Počítačová podpora konstruování v elektrických pohonech 

  Berčík, Vojtěch
  Tato práce řeší počítačovou modelaci laboratorního měřícího pracoviště s asynchronním a stejnosměrným motorem propojených pružnou spojkou a výrobní dokumentaci rámu, na kterém je toto soustrojí umístěno. Dále je v práci ...
 • Počítačový návrh umístění primárního přehledového radaru na letišti 

  Krajíček, Antonín
  Semestrální projekt se zabývá aplikací principů výběru stanoviště pro přehledový radar, určený k řízení letového provozu, v programovém prostředí MATLAB. Práce popisuje zpracování mapových podkladů a implementace navigačních ...
 • Podpora projektování v programu BrisCAD/AutoCAD 

  Hasal, Ondřej
  V této práci jsem se zabýval vytvořením pracovního prostředí v programu AutoCAD/BricsCAD, které má sloužit pro kreslení silových a slaboproudých domovních rozvodů. Jako hlavní program jsem zvolil AutoCAD, kde jsem vykonstruoval ...
 • Pokročilá analýza spontánních mluvených dialogů 

  Musil, David
  První částí této semestrální práce jsou základní informace o call centrech. Kapitola se zaměřuje na vznik a historii call center a základnímu rozdělení softwaru v nich používaného. Druhá kapitola se zabývá způsoby zpracování ...
 • Pokročilé techniky mikroobrábění 

  Šalomoun, Vojtěch
  Výroba mikro-elektro-mechanických systémů (MEMS) vyžaduje pokročilý stupeň miniaturizace, kterého nelze dosáhnout klasickými mikroelektronickými technologiemi. Tzv. mikroobrábění zahrnuje celou řadu specifických technik, ...
 • Pokrytí signálem - odlehlé oblasti 

  Grenar, David
  Z důvodu geograficky členitého terénu není v České republice stále mnoho destinací pokryto hlasovým a datovým signálem. Tyto hůře dostupné lokality jsou někdy pokryty pouze GSM technologií, jež však neumožňuje kvalitní ...
 • Porovnání přesnosti metod pasivní IP geolokace 

  Mrázová, Andrea
  Táto práca je zameraná na vyhodnocovanie fyzickej polohy staníc v sieti Internet použitím pasívnych geolokačných metód, konkrétne za použitia geolokačných databáz. V prvej časti práce je všeobecne popísané, čo to IP ...
 • Posuzování spánkových stádií z Hjorthových parametrů signálů EEG 

  Kupková, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozlišování jednotlivých spánkových stádií ze signálů EEG. V její první části je představena klasická vizuální metoda klasifikace spánkových stádií, v části druhé metoda automatizované ...
 • Posuzování spánkových stádií ze signálů HRV 

  Schlorová, Hana
  Nejužívanější metodou pro skórování spánkových stadií je hodnocení dle EEG. Tato práce využívá naopak EKG jako signálu srovnatelného k hodnocení spánku. Shrnuje metody prezentace a hodnocení variability srdečního rytmu ...
 • Potlačení rušení v elektrokardiogramech 

  Šafárová, Marcela
  Bakalářská práce na téma potlačení rušení v elektrokardiogramech pojednává o úpravě EKG signálu pro možnost lepší diagnostiky. První část práce je věnována vzniku, šíření a způsobu měření elektrické srdeční aktivity. Dále ...
 • Pracoviště pro testování referenčních solárních součástek 

  Baklík, Radim
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s fyzikální podstatou přeměny světla na elektrickou energii v polovodičových součástkách a s principy funkčnosti fotovoltaických článků. Další část se věnuje sestavení pracoviště ...