Now showing items 347-366 of 525

 • Realizace diferenciální proudové analýzy 

  Marek, Pavel
  V dnešní době nestačí věnovat pozornost bezpečnosti šifrovacího algoritmu pouze z matematického hlediska. Je také nutné věnovat pozornost implementaci šifrovacího algoritmu, protože šifrovací zařízení může o implementovaném ...
 • Realizace polohovacího zařízení pro mapování elektromagnetických polí 

  Jozífek, Eduard
  Tato práce se zabývá problematikou měření elektromagnetického pole v reaktivní oblasti a návrhem automatizovaného pracoviště pro jeho měření. Zkoumaný vzorek je periodická struktura kruhových štěrbinových rezonátorů, která ...
 • Realizace systému pro údržbu ve výrobně informačním systému COMES 

  Žilka, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá teóriou systémov údržby. V úvodnej časti je stručný náčrt do automatizácie s popisom systémov automatizačnej pyramídy výrobného podniku s dôrazom na systém MES. Následne je popísaný MES systém ...
 • Receptury pro model destilační kolony 

  Pleva, Damián
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s laboratorním modelem destilační kolony a s funkcemi řídicího PLC. Následně vytvořit literární rešerši o standardu 88. A nakonec navrhnout, realizovat a otestovat dávkové řízení ...
 • Regulátor PH pro akvárium 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci systému regulujícího hodnotu pH akvarijní vody dle zadaných parametrů. První a druhá kapitola obsahuje základní požadavky a možnosti řízení pH v akvarijní vodě. Jsou zde popsány ...
 • Restaurování analogových zvukových záznamů z magnetických audio pásek 

  Spiššák, Filip
  Témou tejto bakalárskej práce je teoretický rozbor rušení, ktoré sa často vyskytujú v nahrávkach z magnetických audio pások z objektívneho i subjektívneho hľadiska. Ďalej je navrhnutý a realizovaný posluchový test, v ktorom ...
 • Revize elektrické instalace nízkého napětí 

  Kosmák, Václav
  Práce je věnována problematice revizí elektrických instalací nízkého napětí a elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. Dále pak se práce zabývá zajímavými případy v sítích IT v mobilních prostředcích ...
 • Revize elektronické karty diabetika na Klinice diabetologie IKEM 

  Fialová, Lenka
  Karta diabetika je elektronický medicínský záznam na Klinice diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Jedná se o komplexní záznam o pacientovi, obsahující klinická a statistická data. Problémem ...
 • Role Elektrárny Dukovany v elektrizační soustavě České republiky 

  Prokop, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je popsat roli elektrárny Dukovany (EDU) v elektrizační soustavě ČR. Zvýšením výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, dochází v elektrizační soustavě častěji k nedodržování kritéria N-1 a ...
 • Rotoped pro nabíjení akumulátoru 

  Nekvapil, Jan
  Semestrální projekt nastiňuje možné řešení rotopedu jako zdroje elektrické energie. První část projektu pojednává obecně, o olověném akumulátoru, EC motoru a měniči elektrických veličin. Další částí je návrh řešení s výběrem ...
 • Rotoped pro nabíjení akumulátoru 

  Nekvapil, Jan
  Bakalářská práce nastiňuje možné řešení rotopedu jako zdroje elektrické energie. První část pojednává obecně, o olověném akumulátoru, nabíjení, EC motoru a měniči elektrických veličin. Další částí je návrh řešení s výběrem ...
 • Rozhraní pro ovládání průmyslových modulů LED 

  Bartek, Tomáš
  Práce se zabývá modernizací na poli informačních LED panelů. Jejím cílem je vytvoření nového způsobu řízení LED modulů, který bude využívat výhody plynoucí z použití linuxového jednodeskového počítače. Současně odstraní ...
 • Rozpoznávání registračních značek 

  Trkal, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním státních poznávacích značek pomocí neuronových sítí s typem učení backpropagation. V teoretické části textu je stručně shrnuta teorie principu vytváření nových registračních značek, ...
 • Rychlé přechodné děje v technice vysokého napětí 

  Vala, Martin
  Tato práce se zabývá zkoumáním a popisem rychlých přechodových dějů v technice vysokého napětí. První část práce se zabývá rozdělením rychlých přechodových dějů a popisu vlastností rázové vlny. Další část je zaměřená na ...
 • Rychlé teplotní procesy 

  Korvas, Jan
  Tato práce se zabývá technologiemi využívajícími rychlé tepelné procesy (RTP) na zlepšení technologických postupů. Hlavními důvody zavedení RTP technologií byla finanční a časová náročnost běžných postupů. Použití RTP v ...
 • Řídicí jednotka malého dvouosého anténního rotátoru 

  Štindl, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro malý dvouosý anténní rotátor s modelářskými servomotory. V práci jsou vysvětleny principy řízení servomotorů mikrokontrolérem a komunikace řídící jednotky s PC ...
 • Řídicí jednotka pro automatickou líheň 

  Noha, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukci řídicí jednotky pro automatickou líheň. První část této práce obsahuje základní rozdělení dnes používaných líhní. Dále je věnována důležitým podmínkám, které musí zajistit každá ...
 • Řídicí systém mobilního robotu 

  Bugár, Loránt
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie mobilného robota s operačným systémom reálneho času. Riadiací systém robotu je založený na mikrokontroléru Arduino s procesorom ARM Cortex - M3. Praktická časť práce sa zaoberá ...
 • Řídicí systém podvozku robotu 

  Jiruška, Jiří
  Tato práce se zabývá bezdrátovým řízením mobilního robotu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá návrhem a implementací komunikačního protokolu, založeném na standardu IEEE 802.15.4, který má za úkol ...
 • Řízení a snímač polohy malého anténního rotátoru 

  Tribula, David
  Tato bakalářská práce se zabývá činnosti anténních rotátorů pracující na principu seslynu a jeho možnost řídit jeho polohu pomocí dvou tlačítek. Dále snímáním úhlu natočení pomocí magnetického n-kodéru a systému přehledného ...