Now showing items 434-453 of 525

 • Teplotní závislost měrné vodivosti elektrolytů pro lithno – iontové akumulátory 

  Svoboda, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením teplotní závislosti měrné vodivosti aprotických elektrolytů pro lithno – iontové akumulátory. Byly připraveny vzorky elektrolytů, které se skládaly ze směsi aprotických rozpouštědel ...
 • Tester audio kabelů 

  Boštík, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými znalostmi potřebnými k návrhu testeru audiokabelů. První část obsahuje přehled komerčně dostupných přístrojů určených pro testování audio kabelů. Ve druhé části je přehled testovaných ...
 • Tester fotovoltaických článků a panelů 

  Pavlík, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá základy funkce a měření fotovoltaických panelů a článků. V práci představuji metody detekce defektů a charakteristik solárních článků a panelů zejména pak metodu FLASH. Dále pak dovybavit ...
 • Testování distanční ochrany 

  Dvořák, Martin
 • Testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů 

  Kohůt, Miroslav
  Tématem této bakalářská práce, je testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů, práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility a to hlavně testováním rušení vycházejícího ze zdroje rušení (spotřebiče) ...
 • Testování izolátorů 

  Dovčík, František
  Práca „Testování izolátorů“ sa zaoberá izolátormi a metódami používanými pri ich vysokonapäťovom testovaní. Práca bola vytvorená podľa platných noriem týkajúcich sa testovania, predovšetkým ČSN EN 60060-1, za účelom ...
 • Testování svodičů přepětí 

  Jeřábek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje svodičům přepětí z oxidů kovů. Po historickém a teoretickém úvodu, který vysvětluje jejich princip a popisuje jejich charakteristické vlastnosti, následuje rozebrání normy IEC 60099-4 a ...
 • Testování svodičů přepětí 

  Chrástecký, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou přepětí v elektrických sítích, možnými ochranami před účinky přepětí a problematikou testování svodičů přepětí. První část práce je zaměřena na problematiku přepětí v elektrických sítích, ...
 • Třífázový asynchronní motor napájený z frekvenčního měniče 

  Fiala, Zbyněk
  Práce rozebírá ztráty v asynchronním motoru se zaměřením na ztráty v železe motoru. V úvodu práce je nejprve obecně popsán asynchronní motor a ztráty, které vznikají při jeho provozu. Poté je následně proveden analytický ...
 • Učební pomůcka pro vizualizaci asymetrické kryptografie 

  Kužela, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kryptografických protokolů, zejména asymetrických. Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro vizualizaci průběhu matematických operací v asymetrických kryptosystémech. Nejvíce ...
 • Univerzální bezdrátový komunikační spoj pomocí ZigBee modulů 

  Kyselý, Tomáš
  Práce pojednává o bezdrátovém přenosu informace pomocí standardu ZigBee 802.15.4. Popisuje funkci, způsob a určení této technologie. Detailně popisuje systém předávání a zabezpečení informací mezi ZigBee zařízeními. Dále ...
 • Univerzální časomíra pro sportovní aktivity 

  Janůš, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové elektronické časomíry. V práci je popsán návrh a realizace jednoduchého bezdrátového měření času. Součástí je i návrh a realizace optické závory. Teoretická část ...
 • Univerzální komunikátor GSM 

  Starčok, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom GSM komunikátora ovládaného prostredníctvom SMS. Popisuje všeobecné vlastnosti a parametre GSM modulov. Vyberá a popisuje vhodný GSM modul pre toto zariadenie. Popisuje celý postup návrhu elektroniky ...
 • Univerzální přesné usměrňovače s proudovými aktivními prvky a proudovým buzením diod 

  Uher, Jiří
  Tato práce se zabývá především univerzálními přesnými dvoucestnými usměrňovači s proudovým buzením diod, je zde také popsán proudový a univerzální proudový konvejor a vliv závěrné zotavovací doby diod. Nakonec je navrženo ...
 • Určování 2D polohy pomocí ultrazvukových snímačů 

  Junek, Jiří
  Práce se zabývá realizací a zhodnocením měření směrových i všesměrových ultrazvukových senzorů. Řízení ultrazvukových senzorů a vyhodnocovaní vzdáleností je realizováno mikrokontrolérem Arduino Duemilanove. První část práce ...
 • USB tester akumulátorů 

  Andrysík, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukcí testeru akumulátorů a problematikou nejznámějších primárních a sekundárních elektrochemických článků. Je tvořena čtyřmi částmi - první se zabývá obecným popisem nejpoužívanějších elektrochemických ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Kunc, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na protokol pro kryptografické systémy v platebních systémech vyvinutých na ÚTKO. V práci jsou zahrnuty analýzy nyní používaných protokolů pro elektronické platební systémy. Práce popisuje ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Kunc, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na protokol pro kryptografické systémy v platebních systémech vyvinutých na ÚTKO. V práci jsou zahrnuty analýzy nyní používaných protokolů pro elektronické platební systémy. Práce popisuje ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Novák, Andrej
  Bakalárska práca sa zameriava na protokol pre kryptografické systémy v platobných systémoch vyvinutý na ÚTKO. V práci je zhrnutý momentálny stav vývoja v oblasti systému pre platbu medzi dvoma zariadeniami a v práci bude ...
 • Uživatelské nástroje pro podporu automatizovaného funkčního testování prototypů ve vývoji 

  Grabovský, Štěpán
  Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro podporu automatizovaného testovaní prototypů ve společnosti Honeywell, divizi ACS v Brně. V rámci práce byl vytvořen počítačový software, který načítá data z ...