Now showing items 443-462 of 525

 • Učební pomůcka pro vizualizaci asymetrické kryptografie 

  Kužela, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kryptografických protokolů, zejména asymetrických. Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro vizualizaci průběhu matematických operací v asymetrických kryptosystémech. Nejvíce ...
 • Univerzální bezdrátový komunikační spoj pomocí ZigBee modulů 

  Kyselý, Tomáš
  Práce pojednává o bezdrátovém přenosu informace pomocí standardu ZigBee 802.15.4. Popisuje funkci, způsob a určení této technologie. Detailně popisuje systém předávání a zabezpečení informací mezi ZigBee zařízeními. Dále ...
 • Univerzální časomíra pro sportovní aktivity 

  Janůš, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové elektronické časomíry. V práci je popsán návrh a realizace jednoduchého bezdrátového měření času. Součástí je i návrh a realizace optické závory. Teoretická část ...
 • Univerzální komunikátor GSM 

  Starčok, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom GSM komunikátora ovládaného prostredníctvom SMS. Popisuje všeobecné vlastnosti a parametre GSM modulov. Vyberá a popisuje vhodný GSM modul pre toto zariadenie. Popisuje celý postup návrhu elektroniky ...
 • Univerzální přesné usměrňovače s proudovými aktivními prvky a proudovým buzením diod 

  Uher, Jiří
  Tato práce se zabývá především univerzálními přesnými dvoucestnými usměrňovači s proudovým buzením diod, je zde také popsán proudový a univerzální proudový konvejor a vliv závěrné zotavovací doby diod. Nakonec je navrženo ...
 • Určování 2D polohy pomocí ultrazvukových snímačů 

  Junek, Jiří
  Práce se zabývá realizací a zhodnocením měření směrových i všesměrových ultrazvukových senzorů. Řízení ultrazvukových senzorů a vyhodnocovaní vzdáleností je realizováno mikrokontrolérem Arduino Duemilanove. První část práce ...
 • USB tester akumulátorů 

  Andrysík, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukcí testeru akumulátorů a problematikou nejznámějších primárních a sekundárních elektrochemických článků. Je tvořena čtyřmi částmi - první se zabývá obecným popisem nejpoužívanějších elektrochemických ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Kunc, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na protokol pro kryptografické systémy v platebních systémech vyvinutých na ÚTKO. V práci jsou zahrnuty analýzy nyní používaných protokolů pro elektronické platební systémy. Práce popisuje ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Kunc, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na protokol pro kryptografické systémy v platebních systémech vyvinutých na ÚTKO. V práci jsou zahrnuty analýzy nyní používaných protokolů pro elektronické platební systémy. Práce popisuje ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Novák, Andrej
  Bakalárska práca sa zameriava na protokol pre kryptografické systémy v platobných systémoch vyvinutý na ÚTKO. V práci je zhrnutý momentálny stav vývoja v oblasti systému pre platbu medzi dvoma zariadeniami a v práci bude ...
 • Uživatelské nástroje pro podporu automatizovaného funkčního testování prototypů ve vývoji 

  Grabovský, Štěpán
  Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro podporu automatizovaného testovaní prototypů ve společnosti Honeywell, divizi ACS v Brně. V rámci práce byl vytvořen počítačový software, který načítá data z ...
 • Uživatelské rozhraní pro systém Android pro ovládání plicního simulátoru 

  Vránová, Markéta
  Tato práce se zabývá vytvořením dálkového ovládání plicního simulátoru sestaveného v prostředí LabVIEW. Simulátor je připojen k počítači a řízen pomocí aplikace LabVIEW. Komunikace probíhá mezi LabVIEW a systémem Android ...
 • Úprava akustiky poslechové místnosti pro hodnocení subjektivní kvality audiovizuálních systémů 

  Bijota, Jan
  Práce se zabývá úpravami akustiky poslechové místnosti, které mají být použity na zvolenou místnost tak, aby splňovaly podmínky dané normou ITU-R BS.1116 pro subjektivní hodnocení kvality audiovizuálních systémů. Přináší ...
 • Útoky na standard 802.11 

  Burian, Vojtěch
  Práce se věnuje problematice standardu 802.11, zabezpečení bezdrátových sítí, a to jak z historického hlediska, tak ze současnosti. První část je věnována problematice zabezpečených sítí WEP. Následně je navázáno na ...
 • Vertikálně polarizovaná Yagiho anténa s magnetickým dipólem 

  Weigel, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá principy fungování a simulací planárních Yagiho antén s magnetickým dipólem. Simulace elektromagnetického pole probíhala v programu CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). Jsou zde porovnány výsledky ...
 • Vibrodiagnostika rotačních strojů 

  Honc, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o vibrodiagnostice točivých strojů se zaměřením na nevývahu tuhých hřídelí. Cílem práce je návrh, realizace a praktické ověření měřicího systému a obslužného programu pro provozní vyvažování ...
 • Videokonferenční aplikace integrovaná ve webovém prohlížeči 

  Mucha, Ján
  Bakalárska práca je zameraná na integrovanie videokonferenčnej aplikácie do webového prehliadača. Implementovanie je realizované pomocou HTML5 a nástroja WebRTC, navrhnutého spoločnosťami vyvíjajúcimi webové prehliadače ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...
 • Vizualizace komunikačních tras v energetice 

  Pečeňa, Vít
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zobrazení pozic elektroměrů komunikující po elektrickém vedení (PLC). Aplikace by měla najít hlavní uplatnění v oblasti projektu Smart Grids (inteligentní sítě). Dále se v práci ...