Now showing items 457-476 of 525

 • Vertikálně polarizovaná Yagiho anténa s magnetickým dipólem 

  Weigel, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá principy fungování a simulací planárních Yagiho antén s magnetickým dipólem. Simulace elektromagnetického pole probíhala v programu CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). Jsou zde porovnány výsledky ...
 • Vibrodiagnostika rotačních strojů 

  Honc, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o vibrodiagnostice točivých strojů se zaměřením na nevývahu tuhých hřídelí. Cílem práce je návrh, realizace a praktické ověření měřicího systému a obslužného programu pro provozní vyvažování ...
 • Videokonferenční aplikace integrovaná ve webovém prohlížeči 

  Mucha, Ján
  Bakalárska práca je zameraná na integrovanie videokonferenčnej aplikácie do webového prehliadača. Implementovanie je realizované pomocou HTML5 a nástroja WebRTC, navrhnutého spoločnosťami vyvíjajúcimi webové prehliadače ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...
 • Vizualizace komunikačních tras v energetice 

  Pečeňa, Vít
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zobrazení pozic elektroměrů komunikující po elektrickém vedení (PLC). Aplikace by měla najít hlavní uplatnění v oblasti projektu Smart Grids (inteligentní sítě). Dále se v práci ...
 • Vizualizace komunikačních tras v energetice 

  Pečeňa, Vít
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zobrazení pozic elektroměrů komunikující po elektrickém vedení (PLC). Aplikace by měla najít hlavní uplatnění v oblasti projektu Smart Grids (inteligentní sítě). Dále se v práci ...
 • Vizualizace polohy stanic sítě PlanetLab 

  Polášek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá způsobem zobrazením polohy stanic sítě PlanetLab na mapové podklady. Teoreticky zde rozebírám síť PlanetLab, teoretické pojmy z této oblasti a způsob fungování. Pro vytvoření skriptu provádějící ...
 • Vizualizace procesu pomocí WWW stránek 

  Kozumplík, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou web serveru, který je integrován v nových řídících jednotkách Simatic S7-1200 a S7-1500. Díky tomuto web serveru je možné získat přístup k PLC přes libovolné zařízení se ...
 • Vizualizační nástroj pro práci se Smithovým diagramem 

  Marek, Martin
  Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit vizualizační nástroj pro práci se Smithovým diagramem v programovém prostředí MATLAB. V grafickém uživatelském prostředí jsem zkonstruoval standardní Z-Smithův diagram, který vykresluje ...
 • Vizuální navigace vozidla 

  Jaššo, Kamil
  Práca pozostáva z rešerše známych riešení navigácie autonómne riadeného vozidla. V práci sú hlbšie popísané možnosti riadenia takéhoto vozidla, a využitie snímačov v autonómne riadených vozidlách. Z ...
 • Vlastnosti a testování mobilních zařízení s OS Android 

  Ružička, Silvestr
  Práca sa zaoberá vytváraním aplikácie pre OS Android, získavaním informácií o zariadení a testovaním výpočtového výkonu. V tejto práci sa hovorí o historii, vývoji a architektúre OS Android. Je tu opísaný postup práce ...
 • Vláknově optické senzory pro biomedicínu: experimentální studie plastových optických vláken 

  Nácovský, Tomáš
  Cílem této práce je experimentální studium mikrostrukturálních polymerových optických vláken (mPOF) a jejich možné aplikace jako základního stavebního kamenu pro optické vláknové senzory jako i experimentální sestavení ...
 • Vliv emoční stimulace na signál EEG 

  Vaněčková, Tereza
  Tato práce se zabývá studiem emocí a jejich vlivu na signál EEG. Je zde popsána metoda elektroencefalografie, způsob snímání signálu, jeho vlastnosti, frekvenční pásma a faktory mající vliv na tento signál. Následuje ...
 • Vliv numerických reprezentací DNA na úspěšnost molekulární taxonomie 

  Blaschová, Eliška
  Práce seznamuje s klasickou a molekulární taxonomií, které se používají ke klasifikaci organismů. Představuje směr DNA barcodingu jako možnost jak přiřadit neznámý vzorek organismu k známému druhu. Získané sekvence ...
 • Vliv pracovních podmínek na velikost signálu získaného pomocí BSE detektoru 

  Bednář, Eduard
  Tato práce se zabývá zhodnocením kvality signálu zpětně odražených elektronů detekovaných scintilačním detektorem v závislosti na nastavených pracovních podmínkách v nízkovakuovém rastrovacím elektronovém mikroskopu. V ...
 • Vliv pracovních podmínek na velikost signálu získaného pomocí LVSTD detektoru 

  Tylich, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje s činností nízkovakuového elektronového rastrovacího mikroskopu a popisuje jeho jednotlivé součásti. Vysvětluje rozdíl mezi nízkovakuovým a vysokovakuovým rastrovacím elektronovým mikroskopem. ...
 • Vliv pracovních podmínek v nízkovakuovém rastrovacím elektronovém mikroskopu na výsledky rentgenové analýzy 

  Hudzik, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá detekciou charakteristického röntgenového žiarenia a energiovo disperznou spektroskopiou v prostredí nízkovákuového rastrovacieho elektrónového mikroskopu. Opisuje detekciu röntgenového žiarenia ...
 • Vliv protokolu HTTP 2.0 na moderní datové sítě 

  Maurerová, Lenka
  Tato semestrální práce pojednává o protokolech Gopher, HTTP 1.0, HTTP 1.1, HTTP 1.2, SPDY, HTTP 2.0 a HTTPS, které slouží pro přenos hypertextových dokumentů a architektuře REST a jejím cílem je vzájemně porovnat jednotlivé ...
 • Vliv přírodních jevů na elektrická zařízení 

  Müller, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vlivem přírodních jevů na elektrická zařízení. Popisuje různé přírodní jevy a ukazuje, jak působí, na co působí a co je zdrojem jejich působení. Hlavním bodem práce je problematika atmosférického ...