Now showing items 501-520 of 525

 • Zabezpečení bezdrátové komunikace embedded systému 

  Marek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde uvedeny a popsány možnosti šifrování pomocí protokolů, které využívají symetrických i asymetrických šifer. ...
 • Zabezpečení komunikace v systémech využívající omezená zařízení 

  Michálek, Tomáš
  Tato práce pojednává o využitelnosti a analýze kryptografických metod na zařízeních s nízkým výpočetním výkonem a malou pamětí. Práce popisuje různé metody a uvádí příklady jejich použití. Podle určitých parametrů ...
 • Zabezpečení komunikace vestavěného systému 

  Rácek, Luboš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a analýzu protokolu pro zajištění zabezpečené komunikace s využitím hardwarového akcelerátoru. Protokol bude navržen s ohledem na nízkou spotřebu a malý výpočetní výkon použitého ...
 • Zabezpečení uložených dat na pevném disku počítače 

  Polášková, Markéta
  Tato práce se věnuje zabezpečení uložených dat na pevném disku počítače a to pomocí šifrování. První část práce vysvětluje základními pojmy kryptografie a popisuje zmínky o ní v historií. V dalších kapitolách se tato práce ...
 • Zalévací hmoty pro výkonovou elektroniku 

  Štajner, David
  Zalévací hmoty jsou v elektrotechnice často používaným materiálem, který elektrotechniku chrání před nepříznivými vlivy, zlepšuje její izolační vlastnosti a napomáhá lepšímu odvodu tepla z oblasti zalitých součástek do ...
 • Záložní zdroj se solárním dobíjením 

  Křepela, Pavel
  Tento semestrální projekt se zabývá tématem tvorby záložního zdroje se solárním dobíjením pro malé mobilní přenosné zařízení (zařízení s USB konektorem). Cílem je vytvořit solární nabíječku, která bude uschovávat energii ...
 • Zátěžové testování počítačových sítí 

  Bolek, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá zátěžovým testováním serveru s operačním systémem Linux. Teoretická část se stručně věnuje historií Linuxu, výběru distibuce Debian a serverovým aplikacím Apache a Vsftpd. Následně je popsáno ...
 • Zdroj generující definovatelné proudové impulzy 

  Svoboda, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou generování definovatelných proudových impulzů v řádu jednotek ampér do odporové zátěže. Nejprve jsou zde rozebrány možné obvodové koncepce a jejich analogové řízení. Dále je ...
 • Zdroje světla 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními fotometrickými veličinami včetně jejich měření a provozními parametry, podle kterých se světelné zdroje posuzují. Dále je úkolem se obeznámit se základními druhy světelných ...
 • Zhášení spínacího oblouku v el. přístrojích 

  Karásek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky spínacího oblouku v elektrických přístrojích, představení úspěšných zhášecích principů v současných přístrojích a její praktická část je zaměřena na inovaci ...
 • Zjišťování spolehlivosti pájených spojů v ochranné atmosféře 

  Toufar, Michal
  Hodnotí se význam pájení v ochranné atmosféře. Faktory působící při procesu pájení přetavením v ochranné dusíkové atmosféře. Vyhodnocuje se jakost pájených spojů vlivem definovaného zbytkového kyslíku při procesu pájení. ...
 • Zkoumání vlivu tvaru impulsní odezvy uzavřené místnosti na poslechový vjem 

  Kišac, Matej
  Táto práca sa zaoberá akustikou uzavretých priestorov a psychoakustikou. V prvej časti práce sa prostredníctvom teórie oboznamujeme so základnou štruktúrou akustiky priestorov a zameriame sa konkrétne na impulznú odozvu ...
 • Zkoušení odpínačů vn 

  Hanák, Zdeněk
  Tato semestrální práce popisuje problematiku odpínačů vn a požadavky na ně kladené. V práci jsou popsány typové zkoušky, které se provádí na odpínačích vn a které jsou určeny k prověření jejich vlastností. Dále je provedeno ...
 • Změna magnetické susceptibility při klíčení rostlin 

  Sedlář, Petr
  Práce se zabývá zkoumáním změny magnetické susceptibility při klíčení raného somatického embrya (RSE) smrku ztepilého. Susceptibilita je z fyzikálního pohledu vlastnost, kterou je možné využít k určování rozmanitých parametrů ...
 • Zpracování lokalizačních dat a jejich přesnosti 

  Návara, Marek
  Práce se zaměřuje na korekci lokalizačních dat vzhledem k umístění snímačů na robotu. Dále řeší přepočet mezi souřadnicovými systémy WGS-84, ETRS-89 a lokálními souřadnicemi. Pro lokalizační data jsou navrženy vhodné chybové ...
 • Zpracování lokalizačních dat a jejich přesnosti 

  Návara, Marek
  Práce se zaměřuje na korekci lokalizačních dat vzhledem k umístění snímačů na robotu. Dále řeší přepočet mezi souřadnicovými systémy WGS-84, ETRS-89 a lokálními souřadnicemi. Pro lokalizační data jsou navrženy vhodné chybové ...
 • Zpracování řečových signálů v časové oblasti 

  Marko, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami spracovávania rečového signálu. Práca obsahuje rešerš dostupných publikácií v problematike určovania znelosti úsekov reči a základnej frekvencie. Podrobne sa venuje metódam na ...
 • Zpracování signálu srdečních ozev 

  Němcová, Simona
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování signálu srdečních ozev. Popisuje princip vzniku srdečních ozev, způsoby jejich měření a především analýzu naměřeného fonokardiografického signálu. V praktické části práce je ...
 • Zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku 

  Svobodová, Ivana
  Bakalářská práce obsahuje obecný popis krevního tlaku a jeho význam a také se zabývá jeho nemocemi, jako je hypotenze a hypertenze. Práce dále obsahuje literární rešerši způsobu měření krevního tlaku. Literární rešerše se ...
 • Zpracování signálů EEG ve frekvenční oblasti 

  Nováková, Jarmila
  Práce se zabývá spánkovým signálem EEG. Je zaměřena na zpracování signálu, které předchází testům stacionarity. Zároveň se věnuje problematice stacionarity spánkového EEG signálu s uvedením tří typů segmentace. Jsou ...