Now showing items 463-482 of 525

 • Vizualizace komunikačních tras v energetice 

  Pečeňa, Vít
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zobrazení pozic elektroměrů komunikující po elektrickém vedení (PLC). Aplikace by měla najít hlavní uplatnění v oblasti projektu Smart Grids (inteligentní sítě). Dále se v práci ...
 • Vizualizace polohy stanic sítě PlanetLab 

  Polášek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá způsobem zobrazením polohy stanic sítě PlanetLab na mapové podklady. Teoreticky zde rozebírám síť PlanetLab, teoretické pojmy z této oblasti a způsob fungování. Pro vytvoření skriptu provádějící ...
 • Vizualizace procesu pomocí WWW stránek 

  Kozumplík, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou web serveru, který je integrován v nových řídících jednotkách Simatic S7-1200 a S7-1500. Díky tomuto web serveru je možné získat přístup k PLC přes libovolné zařízení se ...
 • Vizualizační nástroj pro práci se Smithovým diagramem 

  Marek, Martin
  Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit vizualizační nástroj pro práci se Smithovým diagramem v programovém prostředí MATLAB. V grafickém uživatelském prostředí jsem zkonstruoval standardní Z-Smithův diagram, který vykresluje ...
 • Vizuální navigace vozidla 

  Jaššo, Kamil
  Práca pozostáva z rešerše známych riešení navigácie autonómne riadeného vozidla. V práci sú hlbšie popísané možnosti riadenia takéhoto vozidla, a využitie snímačov v autonómne riadených vozidlách. Z ...
 • Vlastnosti a testování mobilních zařízení s OS Android 

  Ružička, Silvestr
  Práca sa zaoberá vytváraním aplikácie pre OS Android, získavaním informácií o zariadení a testovaním výpočtového výkonu. V tejto práci sa hovorí o historii, vývoji a architektúre OS Android. Je tu opísaný postup práce ...
 • Vláknově optické senzory pro biomedicínu: experimentální studie plastových optických vláken 

  Nácovský, Tomáš
  Cílem této práce je experimentální studium mikrostrukturálních polymerových optických vláken (mPOF) a jejich možné aplikace jako základního stavebního kamenu pro optické vláknové senzory jako i experimentální sestavení ...
 • Vliv emoční stimulace na signál EEG 

  Vaněčková, Tereza
  Tato práce se zabývá studiem emocí a jejich vlivu na signál EEG. Je zde popsána metoda elektroencefalografie, způsob snímání signálu, jeho vlastnosti, frekvenční pásma a faktory mající vliv na tento signál. Následuje ...
 • Vliv numerických reprezentací DNA na úspěšnost molekulární taxonomie 

  Blaschová, Eliška
  Práce seznamuje s klasickou a molekulární taxonomií, které se používají ke klasifikaci organismů. Představuje směr DNA barcodingu jako možnost jak přiřadit neznámý vzorek organismu k známému druhu. Získané sekvence ...
 • Vliv pracovních podmínek na velikost signálu získaného pomocí BSE detektoru 

  Bednář, Eduard
  Tato práce se zabývá zhodnocením kvality signálu zpětně odražených elektronů detekovaných scintilačním detektorem v závislosti na nastavených pracovních podmínkách v nízkovakuovém rastrovacím elektronovém mikroskopu. V ...
 • Vliv pracovních podmínek na velikost signálu získaného pomocí LVSTD detektoru 

  Tylich, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje s činností nízkovakuového elektronového rastrovacího mikroskopu a popisuje jeho jednotlivé součásti. Vysvětluje rozdíl mezi nízkovakuovým a vysokovakuovým rastrovacím elektronovým mikroskopem. ...
 • Vliv pracovních podmínek v nízkovakuovém rastrovacím elektronovém mikroskopu na výsledky rentgenové analýzy 

  Hudzik, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá detekciou charakteristického röntgenového žiarenia a energiovo disperznou spektroskopiou v prostredí nízkovákuového rastrovacieho elektrónového mikroskopu. Opisuje detekciu röntgenového žiarenia ...
 • Vliv protokolu HTTP 2.0 na moderní datové sítě 

  Maurerová, Lenka
  Tato semestrální práce pojednává o protokolech Gopher, HTTP 1.0, HTTP 1.1, HTTP 1.2, SPDY, HTTP 2.0 a HTTPS, které slouží pro přenos hypertextových dokumentů a architektuře REST a jejím cílem je vzájemně porovnat jednotlivé ...
 • Vliv přírodních jevů na elektrická zařízení 

  Müller, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vlivem přírodních jevů na elektrická zařízení. Popisuje různé přírodní jevy a ukazuje, jak působí, na co působí a co je zdrojem jejich působení. Hlavním bodem práce je problematika atmosférického ...
 • Vliv redukce nukleotidových denzitních vektorů na molekulární identifikaci organismů 

  Kosková, Markéta
  Tato práce se zabývá vlivem redukce nukleotidových denzitních vektorů na molekulární identifikaci organismů. Na začátku teoretické části je popsán pojem druh, jeho vývoj a s ním související mutace. V další časti je uvedena ...
 • Vstupní analogová část spektrálního audio analyzátoru 

  Taťák, Martin
  Tato práce pojednává o možnostech realizace vstupní části spektrálního audio analyzátoru. Rozebírá jednotlivé teoretické možnosti a nejvhodnější je pak zpracována ve formě prototypové desky, jejíž návrh tato práce obsahuje.
 • Vyhledávání tandemových repetic v DNA pomocí nukleotidových denzitních vektorů 

  Hracho, Michal
  Tato práce se zabývá výskytem tandemových repetic v makromolekule DNA a možnostmi jejich vyhledávání v genomu. Součástí této bakalářské práce je krátké seznámení se strukturou DNA, popis tandemových repetic a jejich definice, ...
 • Vyhodnocování chování spínacího přístroje během vypínání zkratového proudu 

  Fendrych, Martin
  V práci som sa zameral na princíp zhášania elektrického oblúku v nízkonapäťových prístrojoch. Zvlášť som sa sústredil na problematiku magnetických vypínačov. Ďalej som spracoval po teoretickej stránke problematiku kontaktného ...
 • Vylepšení způsobu chůze a ovládání 6-nohého kráčejícího robotu Černá vdova 

  Krejsa, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení, ovládání a vzdáleného programování šestinohého kráčejícího robota. Je rozdělena do šesti kapitol. V úvodu se zabývá teorií vzdáleného programování. Druhá část rozebírá možné ...
 • Vysokofrekvenční vícekanálový měřič výkonu 

  Hradňanský, Vladimír
  V této práci je proveden rozbor metod měření vysokofrekvenčního výkonu, následně návrh a realizace procesorem řízeného vícekanálového vysokofrekvenčního měřiče výkonu. Přístroj umožňuje komunikaci přes USB či port RS232, ...