Now showing items 21-40 of 525

 • Vysokofrekvenční vícekanálový měřič výkonu 

  Hradňanský, Vladimír
  V této práci je proveden rozbor metod měření vysokofrekvenčního výkonu, následně návrh a realizace procesorem řízeného vícekanálového vysokofrekvenčního měřiče výkonu. Přístroj umožňuje komunikaci přes USB či port RS232, ...
 • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

  Tenora, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...
 • Lampový mikrofon 

  Škoda, Adam
  Předložená bakalářská práce se zabývá prostudováním činnosti a návrhem elektronkového mikrofonu, který využívá ke snímání zvuku kapacitní mikrofonní vložku. V těle navrženého mikrofonu je umístěna elektronka s označením ...
 • Bezdrátově řízený model vozidla 

  Veverka, Vítězslav
  Cílem této práce bylo seznámit se s možnostmi a požadavky na systémy řízení modelu vozidla. V práci byly představeny dostupné podvozky, vhodné pro osazení vlastním řízením. Dále bylo potřeba prostudovat rozhraní pro řízení ...
 • Analogový kytarový multiefekt využívající ke zkreslení signálu elektronku 

  Kufa, Michal
  Práce se zabývá principem činnosti a návrhem vybraných kytarových efektů, které jsou sdruženy do jednoho zařízení. První efekt slouží ke zkreslení kytarového signálu pomocí elektronky, resp. pomocí dvojice tzv. double-diod. ...
 • Model vyhořívání jaderného paliva v průběhu palivové kampaně 

  Smola, Luděk
  Hlavním cílem této bakalářské práce je tvorba modelu dlouhodobé kinetiky jaderného reaktoru – tedy modelu, který simuluje změny v jaderném palivu uvnitř aktivní zóny za provozu reaktoru. Dlouhodobá kinetika znamená, že ...
 • Modelování střídavých pohonů v jazyce Modelica 

  Lalović, Goran
  Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá s postupy fyzikálního modelování a simulaci střídavých pohonů v jazyce Modelica a prostředí OpenModelica. Za prvé, zde se nachází přehled všeobecných vlastností modelů pro základní ...
 • Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny 

  Pálka, Václav
  Tato práce popisuje návrh a problematiku konstrukce bezdotykového měřiče výšky vodní hladiny v uzavřeném prostoru (typicky studni) do vzdáleností měření jednotek metrů. Dílo obsahuje teoretický rozbor možných způsobů měření ...
 • Obousměrný přenos digitalizovaného hlasu s mikrokontrolérem 

  Kapitančik, Maroš
  Cieľom práce je zoznámenie sa s digitalizovaním prenosu reči s obmedzením dátovým tokom a vytvorenie zariadenia, komunikujúceho na tejto úrovni. Teoretická časť popisuje princíp vzniku zvuku, vnímanie zvuku a problematiku ...
 • Sběr dat z PLC do systému MES 

  Kárník, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem funkce MES systémů, konkrétně systému COMES od firmy COMPAS. Práce se soustředí zejména na přenos a archivaci dat z průmyslových řídicích systémů.
 • Měření a analýza EKG signálu 

  Černohous, Lukáš
  V první části se tato práce se zaměřuje na teoretické znalosti o vzniku, měření a filtraci EKG signálu. Dále pak zkoumá R-vlnu coby nejvýraznější část QRS komplexu, popisuje prostředí LabVIEW a rozhraní Vernier LabPro. ...
 • Kvalitativní srovnání MEMS snímačů vibrací 

  Hasík, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je kvalitativní ověření parametrů MEMS snímačů vibrací s použitím kalibračních zařízení od firem SPECTRA a Brüel & Kjr. První část této práce se zabývá různými typy MEMS snímačů vibrací na ...
 • Rozpoznávání registračních značek 

  Trkal, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním státních poznávacích značek pomocí neuronových sítí s typem učení backpropagation. V teoretické části textu je stručně shrnuta teorie principu vytváření nových registračních značek, ...
 • Systém pro rozpoznávání zvuku 

  Maršál, Martin
  V této bakalářské práci popisuji postup vytvoření systému rozpoznávání zvuku. Systém má za úkol rozpoznávat dva druhy zvuků (tlesknutí a zvuk požárního hlásiče). Zvuk tlesknutí si uživatel před použitím nejprve naučí na ...
 • Modifikace 2. Ziegler-Nicholsovy metody pro případy, kdy metoda selhává. 

  Jaššo, Kamil
  Práca bude zameraná na overenie využitia dopravného oneskorenia spôsobeného prevodníkmi diskrétneho regulátoru na nastavenie jeho parametrov pomocou Ziegler-Nicholsovej frekvenčnej metódy v prípadoch kedy táto metóda zlyháva.
 • Vizualizace procesu pomocí WWW stránek 

  Kozumplík, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou web serveru, který je integrován v nových řídících jednotkách Simatic S7-1200 a S7-1500. Díky tomuto web serveru je možné získat přístup k PLC přes libovolné zařízení se ...
 • Bezdrátový snímač pro vnitřní prostředí budov 

  Partika, Marek
  Práce se zabývá programováním rozhraní pro snímače a bezdrátovým přenosem získaných dat. Komunikace se snímači je řešena pomocí protokolu I2C a SPI. Návrh rozhraní pomocí objektových programovacích technik jazyka C++. K ...
 • Vytvoření generátoru symbolů pro S7-1200, S7-300/400, S7-1500 do prostředí TIA PORTAL V12 

  Hoferek, Martin
  Zvolená bakalářská práce se zabývá návrhem a následně vytvořením nástroje pro generování symbolů do prostředí TIA PORTAL V12. Cílem je zefektivnění přenosu dat mezi elektrotechnickou projekcí a oddělením vývoje software.
 • Aplikace pro šaržové řízení procesu 

  Modlitba, Martin
  V bakalářské práci je řešeno téma aplikace pro šaržové řízení procesu. Po úvodní předmluvě následuje popis normy ČSN EN 61512-1, jenž je základem pro správnost řešení šaržového řízení. V následující části je za pomoci ...
 • Řídicí jednotka malého dvouosého anténního rotátoru 

  Štindl, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro malý dvouosý anténní rotátor s modelářskými servomotory. V práci jsou vysvětleny principy řízení servomotorů mikrokontrolérem a komunikace řídící jednotky s PC ...