Now showing items 1-20 of 434

 • Elektrická vozidla jako akumulační prvek pro elektrické sítě 

  Novák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi akumulace elektrické energie pomocí elektrických vozidel a jejich využití k regulačním potřebám elektrické sítě. V úvodu této práce je popsán současný stav elektromobility ve světě ...
 • Účinky elektrického namáhání na vlastnosti elektroizolačních materiálů 

  Hangya, Josef
  Diplomová práce pojednává o vlivu stejnosměrného, střídavého a pulzního elektrického namáhání na vlastnosti zkoumaného elektroizolačního materiálu. Předmětem experimentu je vysokohustotní krystalický polystyren QUINN PS. ...
 • Optimalizace tenkých oxidových vrstev kovových materiálů 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis metody reaktivního naprašování tenkých vrstev. V současné době je mnoho způsobů vytváření tenkých filmů a mnoho aplikací tenkých vrstev v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V ...
 • The Design of FTTH Network 

  Zorgani, Nagib Youssef
  The aim of this thesis is to explain the problems of optical access networks with wavelength division multiplexers, main purpose is to demonstrate the difference between theoretical and real measurement. The work is divided ...
 • Gateway pro připojení řídící jednotky ohřívače vody do cloudu prostřednictvím domácí WiFi 

  Zrzavý, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu gatewaye pro připojení řídicí jednotky ohřívače vody do cloudu pomocí domácí Wi-Fi sítě. V úvodní části se práce zabývá hledáním vhodného řešení gatewaye. V další část se pak věnuje ...
 • Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC 

  Kubát, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje nezávislý kompilátor pro aplikace STEP 7 a WinCC V7.0 společnosti SIEMENS. Kompilátor zpracovává zdrojový soubor generovaný ze STEP 7 a následně ukládá zpracovaná data do mezisouboru typu .xls. ...
 • Návrh systému sběru dat v řídicím systému skládkování 

  Skalský, Jakub
  Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem a rozdělením technologií skládek uhlí. Obsahem je klasifikace jednotlivých skládek důsledně rozdělených podle jejich vlastností. Seznamuje s měřicími zařízeními využívanými při ...
 • Lokalizace zařízení v bezdrátovém systému na základě úrovně přijímaného signálu 

  Popovec, Juraj
  Táto práca popisuje spracovanie parametru RSSI a jeho následné použitie k výpočtu vzdialenosti bezdrôtového uzlu. Taktiež sa zaoberá analýzou rádiového modelu prostre- dia a kalibráciou jednotlivých veličín potrebných pre ...
 • Tester akumulátorů 

  Pisca, Marek
  Predložená diplomová práca sa zaoberá teóriou Li-ion akumulátorov a ich nabíjaním. V práci bol navrhnutý tester akumulátorov pre automatické nabíjanie a vybíjanie Li-ion akumulátorov. Tento tester je riadený pomocou ...
 • Vyhledávání úložných optických kabelů 

  Čučka, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá metodami vyhledávání optické trasy za pomoci moderních technologií. Dále jsou zde uvedeny možnosti dokumentace a evidence tras optických vedení. Práce ve svém úvodu stručně popisuje optické ...
 • Systém pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv 

  Frkal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv. Systém spolupracuje s jazykem PHP a databází MySQL. Současně umožňuje automatickou synchronizaci. Při synchronizaci ...
 • Sledování lidské postavy ve videosekvenci 

  Plačko, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou detekcie ľudskej postavy a sledovania gest vo videosekvencii. Po obecnom popise spracovania videosekcencie sú bližšie popísané metódy detekcie ľudskej postavy reprezentované významnými ...
 • Návrh softwaru sloužícího k mapování topologie sítě 

  Janura, Dominik
  Táto práca sa zaoberá problematikou mapovania topológie sietí, pričom sieť je zložená z Cisco zariadení. Zahŕňa teoretické poznatky v tejto oblasti a bližšie popisuje možné postupy riešenia tohoto problému. Vysvetľuje ...
 • Návrh systému pro vzdálený upgrade firmwaru pro uzly bezdrátové senzorové sítě 

  Minár, Tomáš
  Diplomová práca je venovaná jednej z problematík bezdrôtových senzorových sietí – preprogramovanie firmwaru uzlov rádiovým prenosom (OTAU). V prvej kapitole sú rozobrané požiadavky a formy prenosu firmwaru do jednotlivých ...
 • Detekce ochranných pomůcek v obrazovém signálu 

  Burdík, Vojtěch
  Tato práce se věnuje poměrně novému počítačovému oboru – počítačovému vidění. Zaměřuje se na rozpoznávání osob, určení polohy a detekce barvy oděvu umístěné na osobě. Cílem práce je sestavit algoritmus, který bude schopen ...
 • Realizace superpočítače pomocí grafické karty 

  Jasovský, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá realizací superpočítače pomocí grafické karty s použitím technologie CUDA. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti grafických karet a běžných ústrojí stolních počítačů a dějů ...
 • Využití Hilbert Huangovy transformace pro analýzu nestacionárních signálů z fyzikálních experimentů 

  Tuleja, Peter
  Táto práca pojednáva o možnom využití Hilbert-Huangovej transformácie pre analýzu dát získaných z fyzikálnych experimentov. Konkrétne pre analýzu akustickej emisie v podobe akustických rázov. V uvodnej časti je vysvetlený ...
 • Multiplatformní přehrávač zvukových signálů 

  Henzely, Július
  Táto diplomová práca se zaoberá problematikou multiplatformných knižníc na tvorbu grafických aplikácií. V práci sú zahrnuté aj základné teoretické znalosti o systéme relačnej databázy SQLite, ktorý bol použitý v praktickej ...
 • Tvorba experimentální bezdrátové senzorové sítě 

  Piro, Šimon
  V tejto práci bude zostrojená experimentálna bezdrôtová senzorová sieť s jednoduchou monitorovacou aplikáciou a databázou s údajmi o sieti. Pre zjednodušenie správy takejto siete bude zostrojený prototyp systému pre vzdialené ...