Now showing items 62-81 of 433

 • CFD analýza proudění vzduchu pro různé typy průtokoměrů 

  Drexler, Pavel
  V teoretické části této práce jsou uvedeny základní informace týkající se průtokoměrů, proudění a modelů turbulentního proudění. Práce se zabývá průtokoměry se škrtícími orgány a simulací proudění vzduchu v jejich okolí, ...
 • Charakteristika snímků z rastrovacího transmisního elektronového mikroskopu tenkých biologických řezů 

  Novotná, Veronika
  Diplomová práce popisuje fyzikální principy mikroskopů TEM, SEM a STEM spolu s jejich vhodností pro pozorování vzorků citlivých na elektrony, jako jsou zalévací média či biologické vzorky. Dále je popsána příprava vzorků ...
 • Časová interpolace oftalmologických videosekvencí pomocí multimodálního lícování 

  Kadla, Jan
  Tato diplomová práce poskytuje popis fundus kamery jakožto medicínského zobrazovacího systému. Stručně jsou vysvětleny dílčí součásti tohoto systému a uvedeny příklady konstrukčních variant některých prvků. Dále se práce ...
 • Částečné výboje 

  Macek, Vratislav
  Cílem diplomové práce je vytvoření laboratorní úlohy na problematiku částečných výbojů. Práce je rozdělena dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou informace týkající se částečných výbojů. Mezi ně patří ...
 • Čtyřelektrodový impedanční pletysmograf 

  Port, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měřením změn impedance tkáně při proudění krve metodou impedanční pletysmografie. Další kapitoly se zabývají druhy pletysmografů a jejich principům. Cílem práce je návrh ...
 • DC/DC měnič 2,5kW/1500A pro odporový ohřev železných součástí 

  Martiš, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací jednofázového spínaného zdroje, určeného pro přímý odporový ohřev železných součástí. Zejména je pak zdroj určen k odporovému ohřevu koňských podkov. Zdroj je schopen ...
 • Dekódování RDS zpráv obvodem FPGA 

  Vedra, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou demodulování, dekódování RDS zpráv a FM přijímačem v obvodech FPGA. Jedná se o zpracování dat po A/D převodu rozhlasového stereofonního signálu. Tato práce obsahuje podrobné teoretické ...
 • The Design of FTTH Network 

  Zorgani, Nagib Youssef
  The aim of this thesis is to explain the problems of optical access networks with wavelength division multiplexers, main purpose is to demonstrate the difference between theoretical and real measurement. The work is divided ...
 • Detekce ischemie v EKG záznamech 

  Tichý, Pavel
  V této práci jsou popsány projevy ischemie srdce v EKG signálu a shrnuty některé metody umožňující automatickou detekci ischemie. Dále byly vypočteny morfologické parametry EKG ze záznamů dostupných na UBMI a provedeno ...
 • Detekce ochranných pomůcek v obrazovém signálu 

  Burdík, Vojtěch
  Tato práce se věnuje poměrně novému počítačovému oboru – počítačovému vidění. Zaměřuje se na rozpoznávání osob, určení polohy a detekce barvy oděvu umístěné na osobě. Cílem práce je sestavit algoritmus, který bude schopen ...
 • Detekce parametrů repolarizace ze signálu EKG 

  Brandejs, Jakub
  V rámci diplomové práce autor navrhl a realizoval detektor vrcholu a konce T vlny za pomocí dosud nepublikované transformace svodů na bázi lineární regrese napříč svody. Během vývoje se daná transformace ukázala jako ...
 • Detekce poruch v materiálech pomocí spektrální analýzy v reálném čase 

  Vašátko, Karel
  Tato práce se zabývá detekcí vlastních frekvencí v materiálech pomocí algoritmů pracujících v reálných čase. To se používá pro detekci poruch. Je popsána fyzika materiálu, problematika diskrétních signálů a jejich spekter ...
 • Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou 

  Hylmar, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje popisu základních principů a metod detekce QRS komplexů. Zvláště se zaměřuje na metodu založenou na počítání průchodů nulou. Je zde detailně popsán její princip a vlastní programová realizace. ...
 • Detekce QRS založená na vlnkové transformaci 

  Zedníček, Vlastimil
  Cílem této práce je realizace detektoru QRS s využitím vlnkové transformace. První část je zaměřena na vznik a možnosti měření srdeční aktivity. V další části práce se seznámíme s různými možnostmi detekce komplexu QRS a ...
 • Detekce únavy z elektromyogramu 

  Mošnerová, Jitka
  Cílem diplomové práce je navržení a realizace metod pro detekci únavy z elektromyogramu. Nejprve je provedena literární rešerše v oblasti hodnocení únavy z elektromyografického (EMG) signálu. Měření únavou vyvolaných změn ...
 • Diagnostika moderních řídících jednotek motorů 

  Slíž, Martin
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace rozhraní pro komunikaci s moderními řídícími jednotkami řady EDC. Práce se věnuje úvodu do světa automobilové diagnostiky, rozboru komunikačních protokolů a pravidel pro ...
 • Diagnostika vibrací elektromagnetického původu v asynchronním motoru 

  Koníček, Pavel
  Cílem diplomové práce je seznámení s postupy diagnostiky vibrací v elektrických strojích. Popsání jednotlivých zdrojů vibrací nacházejících se uvnitř a vně elektrického stroje. Popis zdrojů vibrací se pak přednostně věnuje ...
 • Diagnostika vibrací mechanického původu v asynchronním motoru 

  Dostál, Martin
  Každý stroj, pokud má spolehlivě sloužit po celou dobu plánované životnosti, je potřeba udržovat a kontrolovat, aby se předešlo poruchám. U nákladných strojů a zařízení, jichž se týká vibrační diagnostika, představuje doba ...
 • Diagnostika vlastností elektroizolačních zalévacích hmot 

  Mucha, Jan
  Předkládaná práce se zabývá současným vývojem stavu elektroizolačních hmot používaných v elektrotechnickém průmyslu, včetně kladených požadavků na jejich elektrické a mechanické vlastnosti. Součástí práce je příprava ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...