Now showing items 248-267 of 433

 • Planární anténa na EBG substrátu 

  Cepek, Tomáš
  Cílem práce je popsat chování EBG substrátu a posouzení jeho vlivu na některé typy antén a jednu z nich vybrat k realizaci. Práce se v první části zabývá popisem parametrů antén obecně, druhá část je věnována seznámením s ...
 • Počítačová analýza medicínských obrazových dat 

  Krajčír, Róbert
  Táto práca sa zaoberá analýzou medicínskych obrazových dát pomocou rôznych štatistických a numerických metód implementovaných v prostrediach Eclipse a Rapidminer využitím jazyku Java. Použité sú sady snímok (rezov), ktoré ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v operačních systémech unixového typu pro provoz v bezdrátových sítích WiFi 

  Mizera, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na podporu kvalitativních požadavků služeb v bezdrátových sítích, především v operačních systémech Linuxového typu. Téma je spojeno nejen se samotným OS, ale také se standardem bezdrátových sítí ...
 • Pokročilá čtečka QR kódu pro Android 

  Kubík, Martin
  V rámci diplomové práce byla vytvořena aplikace umožňující detekci a dekódování QR kódů pomocí zařízení s operačním systémem Android. Pro předzpracování obrazu ze zorného pole kamery je využito knihovny OpenCV. Navržený ...
 • Pokročilé bezpečnostní aplikace pro Android 

  Orgoň, Marek
  Tato práce se zabývá bezpečností operačního systému Android a to jak obecnými bezpečnostními prvky, tak možnostmi ukládání citlivých dat. V práci je diskutována možnost použití Android KeyStore pro ukládání citlivých dat. ...
 • Pokročilé metody interpolace zvukových signálů 

  Pospíšil, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem predikční metody interpolace signálu a modelováním signálu pomocí sinusoidálního modelu. Na základě této teorie je ve výpočetním prostředí MATLAB realizován algoritmus ...
 • Pokročilé metody pro zabezpečení multimediálních dat 

  Mikulčík, Ondřej
  Za účelem ochrany autorských práv multimediálních děl byly vyvinuty vodoznačící techniky, které vkládají neviditelný vodoznak do originálních dat. Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat moderní techniky vodoznačení, ...
 • Polohový a kursový referenční systém 

  Chotaš, Kryštof
  Diplomová práce pojednává o problematice inerciálních navigačních systémů. Jsou zde popsány základní problémy vztažných soustav, souřadnicových soustav a maticových výpočtů pro AHRS. Dále jsou zde popsány některé základní ...
 • Polovodičové senzory plynů na bázi oxidu ciničitého 

  Gablech, Imrich
  Práce se zabývá polovodičovými senzory plynů, jejichž aktivní vrstva je tvořena oxidem ciničitým (SnO2). V první části jsou rozděleny senzory plynů dle principu jejich funkčnosti. Dále je popsán princip fungování polovodičových ...
 • Polovodičové struktury, metoda nábojového sběru 

  Golda, Martin
  Práce pojednává o studiu struktur polovodivého křemíku. Popisuje vlastnosti tohoto prvku a vytvoření polovodiče typu P a N, dále se zabývá typy poruch krystalické mřížky. Zabývá se popisem metod sledování poruch v polovodiči, ...
 • Polymorfní USB – I2S rozhraní 

  Stejskal, Martin
  Cílem práce bylo seznámit se s 32-bitovými MCU od firmy ATMEL, synchronním digitálním rozhraním a implementaci USB protokolu v MCU. Na základě těchto poznatků navrhnout zařízení které se chová jako USB audio s plně proměnnými ...
 • Pomocné vinutí pro napájení napěťového regulátoru synchronního generátoru 

  Hrtáň, Michal
  Tématem této diplomová práce je návrh a ověření pomocného vinutí pro napájení napěťového regulátoru synchronního generátoru. Synchronní generátor, pro který je pomocné vinutí navrhováno, je třífázový, nízkonapěťový s ...
 • Popis zkratovny CVVOZE 

  Brdečko, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a popisem zkratovny CVVOZE. V textu nalezneme popis jednotlivých prvků zkratovny s uvedením jejich parametrů a jejich rozborem z hlediska impedance. Praktickou náplní této práce je ...
 • Portál univerzálního protokolu řízení přístupu 

  Čepelák, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku řízení přístupu. Představuje univerzální dvoustranný protokol řízení přístupu ACP. Vpráci jsou popsány zprávy tohoto protokolu a jejich sekvence, které AC portály využívají pro komunikaci. ...
 • Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace 

  Klečka, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu SLAM pro sebelokalizaci a mapování v interiéru budov s využitím dat z laserového scaneru. Návrh je tvořen pro 2D variantu SLAMu, ale je záměrně realizován tak, aby byl ...
 • Použití analýzy HRV pro automatickou detekci ischemie u izolovaného zvířecího srdce 

  Vykoupil, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou HRV, vytvořením úseků pro tuto analýzu, výpočtem parametrů HRV a jejich následnou klasifikací pro automatickou detekci ischemie. První část práce je věnována teoretickému popisu anatomie srdce, ...
 • Program pro inovaci řídicího systému SORT 

  Šulc, Martin
  Analýza zadání pro rozšíření řídicího systému a návrhu ovládacího programu pro pozorovací kamery a s tím spojený teoretický rozbor nezbytný pro pochopení problematiky. Návrh komunikačního protokolu pro zpřístupnění všech ...
 • Průmyslový programátor mikrokontrolérů AVR Atmel 

  Gryžboň, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat průmyslový programátor mikrokontrolérů AVR od firmy Atmel. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky o AVR mikrokontrolérech. Dále jsou porovnány metody programování ...
 • Příjem FM signálu a zpracování RDS pomocí FPGA 

  Petr, Ondřej
  Tato semestrální práce je první částí diplomové práce na téma Příjem FM signálu a zpracování RDS pomocí FPGA. V první polovině práce jsou zpracovávány informace potřebné před samotným návrhem a realizací. Ty lze rozdělit ...
 • Příprava a optické vlastnosti tenkých vrstev a vrstevnatých struktur pomocí plazmochemické depozice 

  Kucharčík, Jan
  Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na popis principu spektroskopické elipsometrie a tvorbu tenkých vrstev metodou plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD). V experimentální části je popsán depoziční systém, ...