Now showing items 378-397 of 433

 • Verifikace pozice serverů sítě PlanetLab 

  Pružinský, Ján
  Cieľom tejto práce je analyzovať uzly siete PlanetLab. Analýza spočíva predovšetkým v overovaní dostupnosti uzlov a ich fyzických polôh. Jednotlivé uzly sú testované na dostupnosť protokolu ICMP a protokolu SSH. Dostupnosť ...
 • Vizualizace polohy senzorových jednotek 

  Hulanský, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá bezdrôtovými senzorovými sieťami pracujúci s protokolom IPv6. Vysvetľuje principy komunikácie u bezdrôtových senzorových sietí, a pomocou dodaných senzorových jednotiek je vytvorená takáto ...
 • Vícekanálový převodník digitálního videosignálu HD-SDI 

  Kučera, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektroniky převodníku šesti kanálů videosignálu SD, HD a 3G HD-SDI na linku 10-Gigabit Ethernet. V úvodní části je stanovena koncepce zařízení. Teoretická část práce rozebírá příslušné ...
 • Vícekriteriální návrh pokrytí území rádiovým signálem 

  Víteček, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem pokrytí území radiovým signálem. Dané území je reprezentováno digitálním mapovým souborem, který vznikl v rámci projektu DEM (Digital Elevation Model). Základem je výpočet vzdáleností jednotlivých ...
 • Vlastnosti aprotických elektrolytů pro lithno-iontové akumulátory 

  Staněk, Vladimír
  Předkládaná práce se zabývá vlastnostmi elektrolytů vhodných pro lithno-iontové akumulátory. V první části je popisována současná problematika elektrolytů pro li-ion akumulátory, typy rozpouštědel a jejich vlastnosti a ...
 • Vliv inertní atmosféry na smáčení povrchu u bezolovnatého pájení 

  Nestrojil, Michal
  Tato diplomová se zabývá studií vlivu ochranných atmosfér na smáčivost pájeného povrchu. V teoretické části je rozebrána problematika pájení, pájeného spoje, oxidace a ochranných atmosfér. V praktické části byl zhotoven ...
 • Vliv kogenerace na energetiku a trh s elektrickou energií v ČR 

  Dudáš, Michal
  Hlavným cieľom diplomovej práce je zistiť vplyv možného budúceho rozvoja kogeneračných technológií na energetický trh v ČR hlavne s väzbou na historický vývoj vo fotovoltaike v ČR a dotačnou politikou štátu. V práci sú ...
 • Vliv kompenzace kabelových sítí na stabilitu blízkých zdrojů 

  Popelář, Vojtěch
  Práce se zabývá otázkou vlivu kompenzace kabelových sítí na stabilitu blízkých zdrojů. Se zvětšováním podílu kabelových sítí 110 kV, převážně ve velkých městech, je tato problematika stále aktuálnější. Práce teoreticky ...
 • Vliv terapeutického ultrazvukového pole a metalických nanočástic na nádorové buňky 

  Kalužová, Adéla
  Tato práce se zaměřuje na výzkum působení ultrazvuku a nanočástic na nádorové buňky. V literární rešerši jsou popsány aplikace ultrazvukového pole v součinnosti s aplikací metalických nanočástic na viabilitu nádorových ...
 • Vliv turbulentního modelu na simulace proudění vzduchu v okolí průtokoměru 

  Vlček, Josef
  Účelem této práce je ověřit vliv turbulentního modelu použitého pro simulaci proudění plynu v okolí primárního prvku. Cílem je zjistit, zda jsou různé turbulentní modely využité pro simulaci ekvivalentní a jaká je přesnost ...
 • Vliv vodivých keramik na životnost olověných akumulátorů 

  Tobolák, Jakub
  Tato práce je zaměřena na problematiku olověných akumulátorů používaných v hybridních elektrických vozidlech. Akumulátory v hybridních vozidlech pracují ve specifických podmínkách. Jsou provozovány v režimu částečného ...
 • Vliv výběru souřadnic mozkových oblastí na výsledky dynamického kauzálního modelování 

  Veselá, Martina
  Diplomová práce je cílena na seznámení se s principy měření a zpracování dat funkční magnetické rezonance se zaměřením na analýzu efektivní konektivity metodou dynamického kauzálního modelování (DCM). Praktická část zahrnuje ...
 • Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů 

  Janů, Joshua
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití vlnkové wienerovské filtrace za účelem odstranění svalového rušení z EKG signálů. Součástí práce je realizace filtru v programovacím prostředí MATLAB. Podstatná část práce se ...
 • Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů 

  Sedláčková, Eva
  Cílem práce je seznámení s metodou filtrace EKG signálů pomocí vlnkové transformace a její využití k filtraci signálů zarušených myopotenciály. Práce nejprve pojednává o obecných vlastnostech a vzniku EKG signálu a popisuje ...
 • Vyhledávání homologních genů 

  Lýčková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou homologních genů a popisem molekulárně biologických databází, které slouží k jejich vyhledávání a vzájemnému porovnávání. Mezi nejdůležitější instituce, které se zabývají správou ...
 • Vyhledávání objektů v obraze na základě předlohy 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí objektů v obraze na základě předlohy. Hlavním přínosem práce je nová metoda extrakce příznaků histogramu orientovaných gradientů používající sadu komparátorů pro extrakci dat. V práci jsou ...
 • Vyhledávání obrazu na základě podobnosti 

  Harvánek, Martin
  V práci sú implementované metódy: kruhových sektorov, momentov farieb, vektoru spojitych farieb a Gáborových filtrov, ktoré sú založené na obrazových charakteristikách nízkej úrovne. Tieto metódy boli vyhodnotené po nájdení ...
 • Vyhledávání úložných optických kabelů 

  Čučka, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá metodami vyhledávání optické trasy za pomoci moderních technologií. Dále jsou zde uvedeny možnosti dokumentace a evidence tras optických vedení. Práce ve svém úvodu stručně popisuje optické ...
 • Vysokonapěťové součástky v moderních bipolárních technologiích 

  Šeliga, Ladislav
  Tato práce se zabývá popisem základních vlastností LDMOS tranzistorů. V první části práce jsou rozebrány vlastnosti LDMOS tranzistorů, jejich základní parametry a techniky pro vylepšení parametrů těchto tranzistorů. V další ...
 • Využití fotovoltaického jevu v kombinaci s elektrochromizmem 

  Šeda, Radek
  Předkládaná práce se zabývá přípravami aktivních elektrochromních vrstev oxidu titaničitého, oxidu wolframu a simulací propojení elektrochromní struktury s fotovoltaickým článkem. Pomocí elektrodepozice byly na skleněných ...