Now showing items 1-20 of 438

 • Adaptivní řízení varny malého pivovaru 

  Kalivoda, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a adaptívnym riadením varne malého pivovaru. Obsahuje stručný úvod do technológie výroby piva a adaptívneho riadenia. Okrem toho obsahuje návrh malého domáceho pivovaru a riadiacej ...
 • Alfa monitor 

  Svobodová, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou EEG biologické zpětné vazby a možnosti jejího využití pro relaxaci osoby. První část práce rozebírá vlastnosti EEG signálu, požadavky na standardní EEG a také rozdělení signálu do ...
 • Algoritmy monitorování a diagnostiky elektrických pohonů založené na modelu 

  Kozel, Martin
  Tato práce se zabývá studiem elektrických pohonů s typickými poruchami. Jsou zde představeny a odsimulovány modely PMSM se zkratem na vinutí. Tyto modely zahrnují varianty motoru s jednou pólovou dvojicí a s více pólovými ...
 • Algoritmy prediktivního řízení elektrických pohonů 

  Mynář, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy prediktivního řízení střídavých pohonů. V úvodní části se nachází shrnutí současného stavu teorie a dále popis a zařazení nejvýznamnějších prediktivních algoritmů. Zvláštní kapitola ...
 • Algoritmy pro řízení asynchronního motoru 

  Hundák, Vladimír
  Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie simulácií rôznych algoritmov riadenia asynchrónneho motora a vzájomné porovnanie ich vlastností. Zaoberá sa taktiež možnosťami konfigurácie náhradného zapojenia na T-článok, -článok ...
 • Algoritmy přepočtů gamutů ve správě barev 

  Svoboda, Jan
  Práce se věnuje barvám - jejich reprezentaci v digitálních zařízeních, co nejvěrnějšímu zachování barev na rozdílných zařízeních a jakými postupy toho může být dosaženo. V první části práce stručně shrnuje poznatky o barvě ...
 • Ambulantní monitor srdečního rytmu 

  Majerík, Peter
  Práce se zabývá návrhem zařízení na monitorování čtyř signálů, které jsou přiváděné ze sond na snímání EKG, PPG a krevního tlaku. Práce je zaměřena hlavně na hardwarový návrh zařízení, kde nejdůležitější roli sehrává výběr ...
 • Analogové pole pro realizaci programovatelného filtru 

  Shadrin, Aleksandr
  V práci jsou popsány topologie laditelných analogových filtrů. Byla předložena nová topologie univerzálního filtru s použitím teorie přenosových funkcí a operačních konfigurací vhodných pro integrování a derivování. Obvod ...
 • Analyzátor spotřeby elektrické energie 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je seznámení s principy měření napětí, proudu a výkonu ve stejnosměrných i střídavých soustavách. Je navržen systém pro monitorování těchto veličin v rozsahu potřeb běžné domácnosti. V systému je ...
 • Analýza a návrh vinutí střídavých strojů 

  Vorel, Luboš
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a návrh vinutí střídavých strojů. V teoretické části práce jsou vysvětleny rozdíly mezi jednovrstvými a dvouvrstvými vinutími. Dále jsou popsány vlastnosti statorového vinutí ...
 • Analýza a predikce datového provozu v mobilní ad hoc síti 

  Konečný, Daniel
  Diplomová práce „Analýza a predikce datového provozu v mobilní ad hoc síti“ se zabývá problematikou rádiových modelů ztráty signálu v MANET (Mobile Ad Hoc) sítích. V této diplomové práci je proveden popis MANET sítí, ...
 • Analýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru 

  Pavláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru. Práce je seřazena od základních poruch motoru, rovnic, matematické modely, druhy zpracování signálů, ...
 • Analýza elektrických vlastností membrán srdečních buněk 

  Švecová, Olga
  Diplomová práce je zaměřená na analýzu elektrických vlastností membrán srdečních buněk. Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku, do jaké míry je možno z experimentálních dat usuzovat na detailní mechanizmus interakce ...
 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Richter, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků. Hlavním cílem je seznámit čtenáře s principy činnosti solárních článků a s metodami detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu. První část práce se věnuje především ...
 • Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding 

  Brabencová, Klára
  Tato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma mitochondriální genom a DNA barcodingu. Praktická část se zabývá sestavením datasetu mitochondriálních sekvencí z databáze GenBank a vytvořením funkce pro extrakci ...
 • Analýza možností zvýšení účinnosti asynchronních motorů 

  Novotný, Jiří
  V první části této diplomové práce zabývající se zvyšováním účinností asynchronních motorů, jsou stručně uvedeny základní poznatky o asynchronních strojích s následným přehledem ztrát asynchronních motorů. Další část práce ...
 • Analýza nejčastějších příčin poškozování jaderného paliva za provozu reaktoru 

  Ježek, Martin
  Poškozování paliva během provozu reaktoru je ve světě celkem běžným jevem. Teoretická část této práce se věnuje příčinám tohoto poškozování a jsou zde uvedeny mechanismy vzniku poškození a případná opatření proti jejich ...
 • Analýza proudění plynů při čerpání vakua pro nově navržený scintilační detektor 

  Poruban, Milan
  Cílem této diplomové práce je nastudovat problematiku enviromentální rastrovací elektronové mikroskopie a čerpání plynu při vytváření vakua v nově navrženém scintilačním detektoru. Dále vytvořit model nově navrženého ...
 • Analýza provozu trakční napájecí stanice 

  Lakomý, Marek
  Práce se zabývá analýzou chodu kombinované trakční napájecí stanice. První kapitola nabízí rozbor tuzemských trakčních soustav a detailně popisuje konkrétní stanici. Následující kapitola navazuje na první tak, že získané ...
 • Analýza reologických vlastností rostlinných olejů a jejich složek 

  Divílek, Petr
  Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem rostlinných olejů, minerálních olejů a syntetických kapalin a následně měřením hustoty a viskozity vybraných vzorků elektroizolačních kapalin. Práce je z velké části zaměřena ...