Now showing items 1-20 of 793

 • Srovnání nákladů rekonstrukce památkově chráněného objektu s rekonstrukcí běžnou 

  Šafářová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rekonstrukcí památkově chráněného objektu a běžného objektu. Popisuje zásady a požadavky potřebné k jejich provedení. Zabývá se porovnáním nákladů těch dvou rekonstrukcí.
 • Rodinný dům s cukrárnou 

  Šubrtová, Michaela
  Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s cukrárnou v obci Květnice. Objekt je určen pro pětičlennou rodinu. Navržený dům má dvě ...
 • Bioplynová stanice Telč 

  Novák, František
  Bioplynová stanice v Telči. Administrativní a laboratorní budova ležící v areálu bioplynové stanice na okraji města Telč v oblasti vědecko technického parku. Z poloviny dvoupodlažní objekt bude sloužit k laboratorním ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Dvořák, Jakub
  Bakalářská práce zpracovává řešení rodinného domu vetknutého do svahu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Práce je dělena dle aktuálně platných dotčených zákonů, norem a vyhlášek. Navržený rodinný dům je netradiční ...
 • Vytápění objektu penziónu 

  Chmelíček, Patrik
  Cílem práce je návrh vytápění dvoupodlažního objektu penzionu. Objekt má tři uživatelské části, a to restauraci, bufet a obytnou část penzionu. Vytápění je řešeno kombinací podlahových konvektorů a deskovými otopnými tělesy ...
 • Rodinný dům s ateliérem 

  Chrástová, Lenka
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s ateliérem v Bohdalci. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt ...
 • Rodinný dům 

  Kubátová, Michaela
  Stavba se nachází v Humpolci, kraj Vysočina, katastrální území Humpolec, parcelní číslo pozemku 1877/6, navrhovaný objekt rodinného domu je situován na tomto pozemku. Pozemek investora je nepravidelného obdélníkového ...
 • Návrh železobetonové konstrukce tělocvičny v Olomouci 

  Bohatec, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové desky nad 1NP tělocvičny v Olomouci. Návrh bude proveden ve dvou variantách, monolitické a montované. Výsledný návrh bude v závěru porovnán. Dále je navrženo ...
 • Studium možností využití kameniva z recyklovaných betonů pro výrobu konstrukčních betonů 

  Skriňáková, Eva
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike využitia kamenív z recyklovanej betónovej sute. V úvode je rozvedený postup recyklácie betónu a spôsoby recyklovania čerstvého a zatvrdnutého kompozitu. Ďalej sú spomenuté ...
 • Stavebně technický průzkum existujícího objektu RD 

  Novotný, Jaroslav
  Bakalářská práce je především stavebně technickým průzkumem starého rodinného domu v Mladecku v okrese opavském. Celý objekt byl vyměřen a zdokumentován, prohlédnut a prozkoumán a po zjištění vad byla poté teoretická část ...
 • Tvorba 3D modelu budovy 

  Sikorová, Lucie
  Cílem této práce je vytvoření 3D modelu budovy fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Model je vytvořen na základě geodetického zaměření a zpracování probíhá v programu Sketch up. Výstupem je 3D model potažený ...
 • RODINNÝ DŮM V HNĚVOTÍNĚ 

  Reif, Tomáš
  Bakalářská práce je projekt rodinného domu v Hněvotíně. Jedná se o samostatně stojící dům tvaru „L“ s jedním podzemním a dvěmi nadzemními podlažími. Budova je navržena pro čtyřčlennou rodinu. V suterénu budovy se nachází ...
 • Skladovací hala s přístavkem 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly s přístavkem v lokalitě města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 24x48m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o rozpětí 18m a výšce ve vrcholu lodě 8,9m, která ...
 • Návrh a posouzení vybraných železobetonových částí objektu 

  Orolínová, Andrea
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování statického řešení železobetonové monolitické stropní konstrukce a dimenzování jejího vhodného vyztužení. Při stanovení účinku od zatížení byl využit program Scia Engineer ...
 • Mapové fondy vojsk tří císařů v Bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 

  Gabrlík, Marek
  Úvodní část mé práce se zabývá historií Bitvy tří císařů. Popisuje významné historické události, které k bitvě vedly, průběh bitvy a její důsledky ,vyplývající z francouzského vítězství. Hlavní část se věnuje mapovým fondům ...
 • Galerie architektury 

  Vlach, Jan
  Projekt bakalářské práce řeší návrh Galerie architektury v městské části Brno – Černá pole. Hlavním tématem je rozšíření veřejného prostoru ulice a vznik křižovatky pěších cest vytvořením nové spojnice ulic Drobného a ...
 • Obnova jezu a MVE v lokalitě Hlubočky 

  Hajda, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá obnovou jezu a malé vodní elektrárny v lokalitě Hlubočky- Dukla. Tato práce je rozdělena na dvě části, textovou a výkresovou. Textová část je dále rozdělena na tři hlavní kapitoly – technickou ...
 • Pilotové základy - energetické piloty 

  Hoza, Martin
  V současnosti, kdy je stále více kladen důraz na ekologii, a do popředí se dostávají obnovitelné zdroje energie, se využívání geotermální energie jeví jako jedna z vhodných alternativ. Cílem práce je vysvětlit funkci ...
 • Centrum volného času Brno 

  Hartl, Aleš
  Tématem této práce je projekt Centra volného času v Brně na Kraví Hoře. Soubor převážně typizovaných budov určených pro aktivní trávení volného času formou sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. Návrh sestává z ...
 • Rodinný dům 

  Kissová, Andrea
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby rodinného domu v katastrálním území obce Moravský Písek. Rodinný dům je samostatně stojící a nachází se na území vymezeném regulačním ...