Collections in this community

Recent Submissions

 • Využiti náhradní plochy odezvy a formátů bezpečnosti v pravděpodobnostní analýze konstrukcí 

  Novák, Lukáš
  Předložená disertační práce je zaměřena na vývoj teoretických metod pro pravděpodbnostní návrh a posouzení konstrukcí. Za účelem snížení výpočetní náročnosti pravděpodobnostního přístupu jsou vytvořené metody založené na ...
 • Smoothed Particle Hydrodynamics ve strukturální dynamice 

  Hušek, Martin
  Disertační práce je zaměřena na aplikaci metody Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) ve strukturální dynamice s důrazem na použití kvazi-křehkých materiálů. První část je zaměřena na úvod, historii a teoretické pozadí ...
 • Analýza vlivu konstrukce střechy na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí v letním období 

  Hofman, Petr
  Návrh budovy musí respektovat základní podmínky pro zajištění tepelné pohody v obytném prostoru. Tepelnou pohodu ovlivňuje hned několik faktorů a jedním z nich jsou konstrukce obálky budovy. Tato práce byla zaměřena na ...
 • Optimalizace recyklátů z betonových prefabrikátů a jejich charakteristiky pro informační model budovy 

  Venkrbec, Václav
  V disertační práci je řešeno téma využití recyklovaného kameniva z betonů, získaných z dekonstruovaných částí prefabrikovaného panelového bytového domu, následná optimalizace dodavatelsko-logistického systému při aplikaci ...
 • Analýza přenosu tepla při fázové změně v trubkovém výměníku 

  Fečer, Tomáš
  Systémy TZB jsou často založeny na cyklické fázové změně vroucí tekutiny. Fázová změna vroucí tekutiny (kapalina-plyn nebo plyn-kapalina) je spojena s přenosem tepla při varu a to vznikem bublin, konvektivním varem a efektem ...
 • HODNOCENÍ VYZTUŽENÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM 

  Rozsypalová, Iva
  Disertační práce je zaměřena na diagnostiku betonových konstrukcí po požáru a rozšiřuje znalosti a poznatky dle definovaných cílů prezentované práce. Díky provedeným požárním zkouškám velkorozměrových betonových panelů byl ...
 • Rozvoj skluzových vln v obloucích malých poloměrů 

  Valehrach, Jan
  Vlivem provozu dochází k opotřebování a poškozování kolejnic. Se zvyšující se rychlostí kolejových vozidel, s vyšším zatížením tratí, a především v okolí spádových center s vyšší frekvencí spojů se do popředí zájmů správců ...
 • Interakce mostní konstrukce a bezstykové koleje 

  Vendel, Jiří
  Klíčem k pochopení spolupůsobení bezstykové koleje a mostních konstrukcí je znalost všech vlivů, které se na vzájemné součinnosti podílejí. Kromě materiálových a průřezových charakteristik mostu spadajících do oblasti ...
 • Zhodnocení účinnosti statického zajištění zděných budov 

  Ledvoňová, Monika
  Disertační práce se zabývá zhodnocením účinnosti statického zajištění zděných budov na základě výsledků jejich monitorování prostřednictvím měření změn šířky trhlin objektu. Monitorování objektů je jedním z hlavních nástrojů ...
 • Studium stability ettringitu v závislosti na vnějších podmínkách 

  Pekárková, Jana
  Disertační práce se zabývala studiem termodynamické stability ettringitu. Ettringit byl neprve připraven dvěma různými způsoby a následně uložen ve zvolených prostředích. Dále byla zkoumána stabilita ettringitu v interakci ...
 • Termodynamická stabilita ettringitu 

  Magrla, Radek
  Předkládaná dizertační práce nabízí v teoretické části shrnutí dosavadních poznatků o portlandském cementu a o technologii jeho výroby. Dále informace o Fluidním popílku, AFt a AFm fázích a o shrnutí dosavadního stavu ...
 • Optimalizace výstavby zelených střech 

  Hejl, Martin
  Disertační práce se zabývá zmapováním současné situace při tvorbě souvrství plochých vegetačních střech. V práci je detailně popsána současná technologie výstavby zelených střech. Jsou zde také kapitoly věnované rozboru ...
 • Systém identifikace vlaků ve výhybkách pomocí pokročilých metod strojového učení 

  Krč, Rostislav
  Tato disertační práce pojednává o možnostech automatického rozpoznání vlaků ve výhybkách na základě akcelerometrických dat. Byl zohledněn současný stav poznání včetně požadavků výzkumných projektů jako S-Code, In2Track a ...
 • Využití EMW záření pro likvidaci biotických škůdců 

  Gintar, Jan
  Sanace stavebních prvků a konstrukcí z hlediska vlhkosti a sterilizace (inaktivace) biotických škůdců, se ve stavební praxi i samotném stavebnictví řeší poměrně často a patří tak k aktuální problematice. Danou problematikou ...
 • Metodika navrhování ukončení kusých kolejí 

  Guziur, Petr
  Práce se zabývá navrhováním ukončení kusých kolejí a soustředí se zejména na navrhování pohyblivých zarážedel. Do rozhodovacího procesu ukončení kusé koleje vstupuje řada faktorů, mezi které patří hlavně poloha kusé koleje ...
 • CHOVÁNÍ STYČNÉ SPÁRY MEZI BETONY RŮZNÉHO STÁŘÍ BEZ SMYKOVÉ VÝZTUŽE 

  Čairovič, Dorde
  Disertační práce je zaměřená na chování spáry mezi betony různého stáří bez smykové výztuže. Pomocí experimentální i numerické analýzy byly zkoumány vybrané faktory ovlivňující únosnost spáry. Určovala se zejména drsnost ...
 • Analýza působení termoplastových potrubí v zemním prostředí 

  Ekr, Jan
  Disertační práce je zaměřena na analýzu chování termoplastových potrubí v zemním prostředí, a to zejména pro potrubí prováděná pomocí bezvýkopových technologií. V rámci disertační práce byly provedeny experimenty, jejichž ...
 • Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv 

  Stachová, Jana
  Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj hydraulického pojiva na bázi fluidního popílku. Práce zkoumá možnosti využití tohoto popílku do slínku tak, aby vlastnosti výsledného cementu byly srovnatelné s portlandským ...
 • Analýza dynamických účinků ve výhybce 

  Vukušič, Ivan
  Kmitání železničního svršku je ovlivňováno zejména jeho kvalitou, provozně technickými podmínkami, klimatickými jevy, dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových vozidel a rovněž kvalitou tělesa železničního spodku. ...
 • Optimalizace konstrukčních detailů jednoplášťových plochých střech 

  Matějka, Libor
  Tato práce se zabývá optimalizací konstrukčních detailů plochých jednoplášťových střech. V první části práce jsou charakterizovány, klasifikovány a zkoumány tři skupiny konstrukčních detailů pro ploché střechy (atika, ...

View more