Show simple item record

Active Frequency Filters for Higher Frequencies

dc.contributor.advisorSedláček, Jiřícs
dc.contributor.authorFröhlich, Lubomírcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:45:37Z
dc.date.available2018-10-21T22:45:37Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationFRÖHLICH, L. Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other77514cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35593
dc.description.abstractPráce pojednává o syntéze a optimalizaci kmitočtových analogových filtrů s moderními aktivními prvky užitých pro vyšší frekvence. Práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá problematikou týkající se kombinované ARC struktury Leap-Frog. Tato metoda není vzhledem k složitému návrhu řádně popsána a využívána v praktické rovině, přestože vykazuje např. nízké citlivosti. Pro rozšíření této metody byla nejprve provedena kompletní analýza jednotlivých typů filtrů pro zakončení typu a T a následné poznatky byly využity při implementaci této metody do programu NAF. V závěru byly zrealizovány vzorky reálných filtrů pro ověření funkčnosti a správného návrhu. Dalším velice zajímavým tématem v oblasti filtrů je využití vázaných pásmových propustí pro malé šířky pásma, kde je především nutné řešit problematiku týkající se poměru hodnot stavebních prvků, ale také ceny, kvality, rozměru cívek, citlivostí, činitelů jakosti, koeficientů atd. Proto se v praxi velice často nahrazuje cívka v obvodech RLC jinými ekvivalentními ztrátovými nebo bezeztrátovými bloky, které vytvářejí strukturu filtrů ARC. Zde byl především popsán návrh a možnost využití ztrátových uzemněných prvků jako jsou syntetické induktory a kmitočtově závislé negativní rezistory. Součásti návrhu jsou jednotlivé počítačové citlivostní analýzy, vymezení pásma použitelnosti a porovnání vlastností jednotlivých ztrátových uzemněných bloků. Kromě toho byl vytvořen pro tyto prvky program, který slouží k rychlému návrhu a zobrazení modulových a fázových kmitočtových charakteristik. Třetí část se zabývá využitím laditelných univerzálních filtrů obsahující tři či více operačních zesilovačů, čímž je zajištěna jejich univerzálnost a možnost vytvářet různé druhy přenosových charakteristik. V praxi jsou nejvíce využívány dva typy univerzálních filtrů, a to Akerberg - Mossberg a Kerwin - Huelsman - Newcomb, ke kterým bylo vztaženo porovnávání dalších méně známých univerzálních filtrů. V závěru byla ukázána možnost digitálního ladění univerzálního filtru pomocí digitálních potenciometrů pro filtr 10. řádu a kmitočet okolo 1 MHz.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the synthesis and optimization of frequency analogue filters with modern active elements usable for higher frequencies. The thesis is divided into three parts, the first part deals with the problematic concerning Leap-Frog combined ARC structure. Due to a difficult design, this method is not described in a detail and used in practice, although it shows e.g. low sensitivity. Firstly, a complete analysis of individual filters was made (for and T endings) and consequently these findings were used during implementation of this method to NAF program. Finally, samples of real filters were realized (for verification of functioning and correct design). Another very interesting topic concerning filters is usage of coupled band-pass for small bandwidth, where it is necessary to solve the problems concerning ratio of building elements values, but also price, quality, size of coils, sensitivity, Q factors, coefficients etc. That is why in practice a coil is very often substituted with other equivalent lossy and lossless blocks which create ARC filters structure. The design and the possibility of usage of lossy grounded elements were described here (such as synthetic inductors, frequency dependent negative resistor). Some parts of the design are individual computer sensitivity analysis, setting of usage and quality comparison of individual lossy grounded blocks. Besides, a program for these elements was created, it is useful for a quick design and depiction of transfer characteristics. The third part deals with the usage of tuning universal filters consisting three or more operational amplifiers, which secures its universality and possibility to create different kinds of transfer characteristic. In practice, Akerberg - Mossberg and Kerwin - Huelsman - Newcomb are the most used types of filters. These were also compared with less common universal filters. In the end, the possibility of digital tuning of universal filter with the help of digital potentiometers for filters of 10th order and frequency around 1 MHz was shown.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetoda Leap-Frogcs
dc.subjectgraf signálových tokůcs
dc.subjectobvodové strukturycs
dc.subjectARC filtrcs
dc.subjectRLC filtrcs
dc.subjecthorní propustcs
dc.subjectdolní propustcs
dc.subjectpásmová propustcs
dc.subjectpásmová zádržcs
dc.subjectzakončení typu a Tcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectsyntézacs
dc.subjectAkerberg - Mossbergcs
dc.subjectKerwin - Huelsman - Newcombcs
dc.subjectsyntetický induktorcs
dc.subjectkmitočtově závislý negativní rezistorcs
dc.subjectimpedanční konvertorcs
dc.subjectuniverzální filtrcs
dc.subjectdigitální řízenícs
dc.subjectvázané filtrycs
dc.subjectoperační zesilovač.cs
dc.subjectLeap-Frog methoden
dc.subjectsignal flow graphen
dc.subjectcircuit structureen
dc.subjectARC filteren
dc.subjectRLC filteren
dc.subjecthigh-pass filteren
dc.subjectlow-pass filteren
dc.subjectband-pass filteren
dc.subjectband-reject filteren
dc.subjecttype of ending and Ten
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectsynthesisen
dc.subjectAkerberg - Mossbergen
dc.subjectKerwin - Huelsman - Newcomben
dc.subjectsynthetic inductoren
dc.subjectfrequency dependent negative resistoren
dc.subjectimpedance inverteren
dc.subjectuniversal filteren
dc.subjectdigital tuningen
dc.subjectcoupled filtersen
dc.subjectoperation amplifier.en
dc.titleAktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvencecs
dc.title.alternativeActive Frequency Filters for Higher Frequenciesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-10-02cs
dcterms.modified2014-10-03-08:25:03cs
thesis.disciplineTeoretická elektrotechnikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechnikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid77514en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:57:55en
sync.item.modts2019.05.18 08:37:09en
dc.contributor.refereeDostál, Tomášcs
dc.contributor.refereeBiolek, Daliborcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record