Show simple item record

Knowledge Management in Hi-Tech Companies

dc.contributor.advisorNěmeček, Petrcs
dc.contributor.authorMucha, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:35Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:35Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMUCHA, M. Znalostní management v Hi-Tech firmách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other80041cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36113
dc.description.abstractDizertační práce se zabývá znalostním managementem v prostředí Hi-Tech firem v České republice. Práce se znalostmi ovlivňuje všechny podnikové oblasti. V kontextu podnikatelské úspěšnosti je potřebné posuzovat stanovené strategie a zajistit rozvoj podmínek, které vedou k budoucí udržitelnosti. Téma je orientováno na organizované využívání znalostí v podnikových řídících aktivitách a je kladen důraz na klíčové faktory znalostního managementu. Hlavním cílem dizertační práce je zpracování metodiky začlenění prvků znalostního managementu do řídících aktivit v rámci business konceptu v prostředí českého Hi-Tech sektoru. V návaznosti jsou vymezeny dílčí cíle. Definování cíle práce a jednotlivých hypotéz je provedeno na základě sekundárního výzkumu. Na základě primárního výzkumu, který kombinuje kvalitativní i kvantitativní metody, jsou provedeny dílčí závěry. Výsledky případové studie a malé skupinové diskuse jsou využity pro dotazníkové šetření, které jsou také podloženy teoretickými poznatky. Po sumarizaci dílčích závěrů jednotlivých výzkumných přístupů je vymezeno doporučení, které vyúsťuje v návrh metodiky. Důraz je také kladen na schematickou vizualizaci. V závěru práce jsou stanoveny přínosy v oblasti vědy a výzkumu, praxe, pedagogické oblasti a metodologie.cs
dc.description.abstractPresented dissertation is involved in the knowledge management in high-tech companies in the Czech Republic. The work with knowledge influences all areas in the company. Evaluation of formulated strategy and arrangement of development of conditions, resulting in future sustainability, are essential in the context of business success. The topic aims at organized use of knowledge in the company management activities; the emphasis is put on key factors of knowledge management. The primary objective of said dissertation thesis has been the elaboration of methodology of incorporation of elements of knowledge management into the management activities within the framework of business concept in the Czech high-tech sector. Partial objectives have been determined in closed link. Definition of objectives of the dissertation and individual hypotheses has been based on secondary research. On the basis of primary research, combining both qualitative and quantitative methods, partial conclusions have been outlined. Results of a case study and small group discussion have been applied for questionnaire investigation, supported also by theoretical knowledge. Recommendation, resulting in the proposal of methodology, has been framed after the summarization of partial conclusions of the individual research approaches. Moreover, stress has been placed to a schematic visualization. Finally, presented dissertation at its end presents its contributions in the area of science and research, practice, pedagogy and methodology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZnalostcs
dc.subjectznalostní managementcs
dc.subjectHi-Tech sektorcs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectřídící aktivitycs
dc.subjectfaktory znalostního managementucs
dc.subjectbusiness koncept.cs
dc.subjectKnowledgeen
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjecthigh-tech sectoren
dc.subjectcompanyen
dc.subjectmanagement activitiesen
dc.subjectfactors of knowledge managementen
dc.subjectbusiness concept.en
dc.titleZnalostní management v Hi-Tech firmáchcs
dc.title.alternativeKnowledge Management in Hi-Tech Companiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-11-21cs
dcterms.modified2014-12-03-10:08:59cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podniku - vcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid80041en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:28:38en
sync.item.modts2020.03.30 22:01:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDvořák, Jiřícs
dc.contributor.refereeKubík, Josefcs
dc.contributor.refereeŽufan, Pavelcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) doc. Ing. Josef Kubík, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDoktorand uspokojivě odpověděl na položené otázky oponentů viz oponentní posudky. - Elektronické prostředí obchodu a řízení výroby (i všech dalších oblasti moderního civilizovaného světa) budou modelovat datová, informační, znalostní a další báze - jakými prostředky (matematiky) toho lze dosáhnout z pohledu uvedených závěrů předkládané práce? - Jaké jsou a budou problémy s integrací různých profilů managementu (třeba znamostního) a proč jste to v práci neuvedl? - Jak již bylo v posudku uvedeno, považoval bych za vhodné objasnění vztahu znalostního managementu a podnikových cílů? - Objasněte blíže, jak lze vyhodnotit výsledky řešení komunikační vazby mezi podniky a jejich okolím - zákazníky? - Co má autor na mysli pod krokem „Předpoklad návratnosti investic“ (s. 159)? - Co považuje autor za hlavní specifika navržené metodiky pro Hi-Tech podniky? (V čem spatřuje odlišnost Hi-Tech podniků oproti podnikům z jiných oblastí?) - Jak lze interpretovat podmínku „vyrovnanosti klíčových faktorů“? Teze disertační práce budou publikovány v souladu se směrnicí rektora (Studijní a zkušební řád VUT v Brně, čl. 43 odst. 3).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record