Recent Submissions

 • Pokročilá navigace v heterogenních multirobotických systémech ve vnějším prostředí 

  Jílek, Tomáš
  Dizertační práce pojednává o současných možnostech navigace pozemních mobilních robotů se zaměřením na dosažení vysoké absolutní shody žádané a skutečné trajektorie jejich pohybu. V práci jsou rozebrány současné možnosti ...
 • Návrh optimalizovaných architektur digitálních filtrů pro nízkopříkonové integrované obvody 

  Pristach, Marián
  Dizertačná práca je zameraná na vývoj a návrh nových architektúr digitálnych filtrov pre nízkopríkonové integrované obvody s vysokou hustotou integrácie. Hlavným cieľom práce bolo dosiahnutie optimálnych parametrov digitálnych ...
 • Mechanické vlastnosti mikroelektronických systémů 

  Psota, Boleslav
  Tato práce se zabývá výzkumem mikroelektronických systémů zatížených vibracemi, a to zejména pomocí počítačových modelů. Hlavním cílem je stanovení metodiky pro určení vlivu vibrací na desky plošných spojů a jejich komponenty ...
 • Kritické parametry pro bezdrátové sítě WiFi a WiMAX 

  Grenar, Milan
  Práce bude zaměřena na problematiku kritických parametrů bezdrátových sítí WiFi a WiMAX. Bude realizována modelace sítě, na níž bude provedeno měření a zkoumány vlivy zatížení sítě na přenosovou kvalitu služeb (QoS) se ...
 • Nedestruktivní lokální diagnostika optoelektronických součástek 

  Sobola, Dinara
  Chceme-li využít nové materiály pro nová optoelektronická zařízení, potřebujeme hlouběji nahlédnout do jejich struktury. K tomu, abychom toho dosáhli, je však nutný vývoj a aplikace přesnějších diagnostických metod. ...
 • Numerická syntéza filtrujících antén 

  Kufa, Martin
  Dizertační práce je zaměřena na kompletní metodiku návrhu tří a čtyř prvkových flíčkových anténních řad, které neobsahují žádné filtrující části a přesto se chovají jako filtrující antény (filtény). Návrhová metodika ...
 • Optimální metody řízení energetické spotřeby budov 

  Kaczmarczyk, Václav
  S klesajícími zásobami fosilních paliv a zvyšujícím se tlakem na využívání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů roste potřeba integrace těchto těžko predikovatelných zdrojů do elektrizační soustavy. Současně dochází ke ...
 • Identifikace organismů pomocí analýzy nukleotidových denzitních vektorů 

  Maděránková, Denisa
  Většina metod pro analýzu genomických dat pracuje se sekvencemi v jejich symbolickém zápisu. Genomické sekvence lze považovat za formu biologického digitálního signálu, který je možné analyzovat metodami zpracování digitálních ...
 • Moderní metody borcení časové a kmitočtové osy zvukových signálů 

  Trzos, Michal
  Tato práce se zabývá reprezentací nestacionárních harmonických signálů s časově proměnnými komponentami. Primárně je zaměřena na Harmonickou transformaci a jeji variantu se subkvadratickou výpočetní složitostí, Rychlou ...
 • Dlouhodobá analýza ultrazvukových videosekvencí s využitím metod detekce významných bodů 

  Zukal, Martin
  Tato dizertační práce se věnuje analýze ultrazvukových (UZ) videosekvencí a to konkrétně dlouhodobému sledování krkavice v příčném řezu a měření jejích geometrických parametrů. Je zde popsán návrh a implementace systému ...
 • Systém snímání dat a ovládání vodní elektrárny prostřednictvím internetové techniky 

  Sattouf, Mousa
  Vodní energie se nyní stala nejlepším zdrojem elektrické energie na zemi. Vyrábí se pomocí energie poskytované pohybem nebo pádem vody. Historie dokazuje, že náklady na tuto elektrickou energii zůstávají konstantní v průběhu ...
 • Tvorba 3D modelu čelistního kloubu 

  Šmirg, Ondřej
  Dizertační práce pojednává o 3D rekonstrukci temporomandibulárního kloubu z 2D řezů tkání získané z magnetické rezonance. Současná praxe používá 2D MRI řezů pro určení diagnózy. 3Dmodel má mnoho výhod pro určení diagnózy, ...
 • Robustní řízení elektrických pohonů 

  Pohl, Lukáš
  Cílem této disertační práce je prozkoumat nové možnosti návrhu robustních regulátorů střídavých elektrických motorů a navrhnout nejvhodnější metodu pro řízení reálných synchronních a asynchronních motorů. Robustní metoda ...
 • Algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem 

  Pohl, Jan
  Disertační práce prezentuje navržený algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem. Tento algoritmus ve své základní formě spadá do kategorie algoritmů stochastických. Pro svoji práci využívá statisticky ovlivněné ...
 • Modifikace materiálů pro kladné elektrody lithno-iontových akumulátorů 

  Kazda, Tomáš
  Tato dizertační práce je věnována studiu vlastností katodových materiálů pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části práce je uveden přehled katodových materiálů a stručný úvod do rozsáhlé problematiky lithono-iontových ...
 • Elektro-hydrodynamický model pro bioimpedanční pletysmografii 

  Vyroubal, Petr
  Předkládaná dizertační práce se zabývá studiem elektro-hydrodynamiky v oblasti numerického modelování biomechanických systémů, konkrétně v metodě bioimpedanční pletysmografie. Řešení úlohy pulsujícího proudění krve v pružné ...
 • Vytváření tenkých vrstev elektrochemickými metodami 

  Kaválek, Ondřej
  Disertační práce pojednává o elektrochemické depozici olova, cínu, křemíku a germania z aprotických bezvodných elektrolytů v inertní atmosféře. Nanesené vrstvy jsou zkoumány z hlediska povrchových a elektrochemických vlastností.
 • Mechanické a elektrické vlastnosti tenkých kovových vrstev nanášených vakuovým napařováním 

  W. F. Yahya, Doaa
  Tenké vrstvy mají velké uplatnění v mnoha odvětvích techniky a v současné době můžeme konstatovat, že je najdeme ve všech moderních technologiích. Tenké vrstvy je možné vytvářet dvěma způsoby, a to chemickou nebo fyzikální ...
 • Nekonvenční aplikace keramiky s nízkou teplotou výpalu 

  Klíma, Martin
  Disertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností keramiky s nízkou teplotou výpalu se zaměřením na její nekonvenční využití. Řeší dílčí problémy spojené s konstrukcí pouzdra pro elektrické čipy. Dotýká se také ...
 • Motor-generátor pro vírovou turbínu 

  Huzlík, Rostislav
  Cílem této dizertační práce je navrhnout motor-generátor pro vírovou turbínu. Vírová turbína je poměrně nový typ turbíny vyvinutý na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana Energetického ústavu FSI VUT v Brně. Vírová ...

View more