Now showing items 21-40 of 44

 • Kritické parametry pro bezdrátové sítě WiFi a WiMAX 

  Grenar, Milan
  Práce bude zaměřena na problematiku kritických parametrů bezdrátových sítí WiFi a WiMAX. Bude realizována modelace sítě, na níž bude provedeno měření a zkoumány vlivy zatížení sítě na přenosovou kvalitu služeb (QoS) se ...
 • Mechanické vlastnosti mikroelektronických systémů 

  Psota, Boleslav
  Tato práce se zabývá výzkumem mikroelektronických systémů zatížených vibracemi, a to zejména pomocí počítačových modelů. Hlavním cílem je stanovení metodiky pro určení vlivu vibrací na desky plošných spojů a jejich komponenty ...
 • Elektrodové materiály pro lithno-iontové akumulátory 

  Čech, Ondřej
  Obsahem této dizertační práce je příprava a studium vlastností elektroaktivních elektrodových materiálů pro lithno-iontové akumulátory. Práce je rozdělena na dvě části: první z nich se zabývá výzkumem v oblasti syntézy ...
 • Štúdium nanokompozitov pre elektrické izolácie 

  Klampár, Marián
  Predkladaná práca sa zaoberá štúdiom dielektrických vlastností epoxidových nano-kompozitov s nanočasticami anorganických oxidov. Tieto nanokompozity majú sľubné technologické využitie pre elektrické izolácie vzhľadom k ich ...
 • Nedestruktivní lokální diagnostika optoelektronických součástek 

  Sobola, Dinara
  Chceme-li využít nové materiály pro nová optoelektronická zařízení, potřebujeme hlouběji nahlédnout do jejich struktury. K tomu, abychom toho dosáhli, je však nutný vývoj a aplikace přesnějších diagnostických metod. ...
 • Lokalizace a interpretace zdrojů zvuku v akustických polich 

  Khaddour, Hasan
  Disertační práce se zabývá lokalizací zdrojů zvuku a akustickým zoomem. Hlavním cílem této práce je navrhnout systém s akustickým zoomem, který přiblíží zvuk jednoho mluvčího mezi skupinou mluvčích, a to i když mluví ...
 • Moderní metody borcení časové a kmitočtové osy zvukových signálů 

  Trzos, Michal
  Tato práce se zabývá reprezentací nestacionárních harmonických signálů s časově proměnnými komponentami. Primárně je zaměřena na Harmonickou transformaci a jeji variantu se subkvadratickou výpočetní složitostí, Rychlou ...
 • Systém snímání dat a ovládání vodní elektrárny prostřednictvím internetové techniky 

  Sattouf, Mousa
  Vodní energie se nyní stala nejlepším zdrojem elektrické energie na zemi. Vyrábí se pomocí energie poskytované pohybem nebo pádem vody. Historie dokazuje, že náklady na tuto elektrickou energii zůstávají konstantní v průběhu ...
 • Analýza transportních a šumových charakteristik oxidových vrstev na bázi niobu 

  Sita, Zdeněk
  Kondenzátor na bázi oxidu niobu je novým typem pasívní součástky, jehož vývoj byl motivován snahou vyřešit hlavní nedostatky tantalového kondenzátoru – omezený zdroj tantalové suroviny a nebezpečí hoření při průrazu. Chování ...
 • Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky 

  Jaroš, David
  Dizertační práce se zabývá využitím informace o poloze uživatele při prověřování uživatelovi identity v prostředí počítačových sítí. S nárůstem mobilních počítačových zařízení v posledních dvou desetiletích se poloha ...
 • Kvalita služeb v optických přístupových sítích 

  Šifta, Radim
  Práce je zaměřena na optické přístupové sítě. Zabývá se problematikou přenosových para metrů fyzické vrstvy, jejich negativním dopadem na parametry kvality služeb a možnostmi redukce jejich vlivu pomocí polarizačního ...
 • Implementace Dixonových technik pro preklinické MR zobrazování na vysokých polích 

  Kořínek, Radim
  Preklinické magneticko-rezonanční (MR) zobrazování na malých zvířatech je velmi aktuální a vyžaduje, vzhledem k rozměrům těchto zvířat, vyšší citlivost. Vyšší citlivosti lze dosáhnout použitím MR systému s vysokým základním ...
 • Charakterizace sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech křemíkových solárních článků 

  Šicner, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem a charakterizací sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech krystalických křemíkových solárních článků. Pojmem sekundárně vytvořené struktury jsou myšleny struktury vytvořené za účelem ...
 • Robustní řízení elektrických pohonů 

  Pohl, Lukáš
  Cílem této disertační práce je prozkoumat nové možnosti návrhu robustních regulátorů střídavých elektrických motorů a navrhnout nejvhodnější metodu pro řízení reálných synchronních a asynchronních motorů. Robustní metoda ...
 • Strukturované multisystémy a multiautomaty indukované časovými procesy 

  Křehlík, Štěpán
  V disertační práci diskutujeme binární hyperstruktury obecných lineárních diferenciálních operátorů druhého řádů a speciálně operátorů Jacobiho tvaru. Tyto operátory jsou motivovány modely specifických časových procesů. ...
 • Návrh optimalizovaných architektur digitálních filtrů pro nízkopříkonové integrované obvody 

  Pristach, Marián
  Dizertačná práca je zameraná na vývoj a návrh nových architektúr digitálnych filtrov pre nízkopríkonové integrované obvody s vysokou hustotou integrácie. Hlavným cieľom práce bolo dosiahnutie optimálnych parametrov digitálnych ...
 • Záporná elektroda pro lithno-iontové akumulátory 

  Libich, Jiří
  Dizertační práce se zabývá výzkumem elektrodových materiálů pro lithno-iontové akumulátory. Hlavní směr výzkumu byl zaměřen především na materiály pro záporné elektrody, které pracují na principu interkalace lithných iontů ...
 • Nekonvenční aplikace keramiky s nízkou teplotou výpalu 

  Klíma, Martin
  Disertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností keramiky s nízkou teplotou výpalu se zaměřením na její nekonvenční využití. Řeší dílčí problémy spojené s konstrukcí pouzdra pro elektrické čipy. Dotýká se také ...
 • Predikce spolehlivosti pájeného spoje 

  Stejskal, Petr
  Práce rozebírá problematiku spolehlivosti pájených spojů a jejich diagnostiky. Ačkoliv jsou současné výrobní postupy a technologie na vysoké úrovni, stále vysoký počet elektrotechnických zařízení ukončí svůj funkční život ...
 • Vytváření tenkých vrstev elektrochemickými metodami 

  Kaválek, Ondřej
  Disertační práce pojednává o elektrochemické depozici olova, cínu, křemíku a germania z aprotických bezvodných elektrolytů v inertní atmosféře. Nanesené vrstvy jsou zkoumány z hlediska povrchových a elektrochemických vlastností.